Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract proiectare ?i execu?ie lucrari ?Inlocuirea conductelor de apa din zona amplasarii funda?iei stalpului de sus?inere re?ea LEA 110 KV, Tu?ora, jude?ul Ia?i? in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al De?eurilor in jude?ul Ia?i COD SMIS


Anunt de participare numarul 147803/08.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 0232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425/210336, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract proiectare ?i execu?ie lucrari ?Inlocuirea conductelor de apa din zona amplasariifunda?iei stalpului de sus?inere re?ea LEA 110 KV, Tu?ora, jude?ul Ia?i? in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al De?eurilor in jude?ul Ia?i COD SMIS CSNR 32832
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: JUDETUL IASI
Teritoriul administrativ al comunei Tutora
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea documenta?iilor tehnico-economice ?i executie lucrari pentru ?Inlocuirea conductelor de apa din zona amplasarii funda?iei stalpului de sus?inere re?ea LEA 110KV, Tu?ora, jude?ul Ia?i? in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al De?eurilor in jude?ul Ia?i COD SMIS CSNR 32832.
Principalele activitati de proiectare si executie lucrari prevazute pentru realizarea obiectivului de investitii sunt, conform caietului de sarcini, urmatoarele: ? Elaborarea documentatiei tehnico-economice;
? Inlocuirea conductelor;
? Lucrari de terasamente;
? Lucrari corp conducta;? Lucrari de asigurare a conductelor.
Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caiet de sarcinidin cadrul prezentei documentatii de atribuire.
Valoarea estimata totala a contractului este de 384.894 lei fara TVA, echivalent a 87.093, 88 euro la Curs InforEuro din luna aprilie 2013, 1 EURO ? 4.4193 lei, fiind compusa din:
? Valoare proiectare ? 14.137 lei, fara TVA.
? Valoare executie ? 370.757 lei fara TVA;
? Cheltuieli diverse si neprevazute ? 0 lei.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute aferente acestui contract este "0".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45112500-0-Lucrari de terasament (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata totala a contractului de proiectare ?i execu?ie lucrari ?Inlocuirea conductelor de apa din zona amplasariifunda?iei stalpului de sus?inere re?ea LEA 110 KV, Tu?ora, jude?ul Ia?i? in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al De?eurilor in jude?ul Ia?i COD SMIS CSNR 32832 este de 384.894 lei fara TVA, echivalent a 87.093, 88 euro la Curs InforEuro din luna aprilie 2013, 1 EURO ? 4.4193 lei, din care valoarea estimata a cheltuielilor ?diverse ?i neprevazute? ? 0 lei.
Valoarea estimata a contractului de de proiectare ?i execu?ie lucrari este compusa din:
? Valoare proiectare ? 14.137 lei, fara TVA.
? Valoare executie ? 370.757 lei fara TVA;
? Cheltuieli diverse si neprevazute ? 0 lei.Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute aferente acestui contract este "0".
Valoarea estimata fara TVA: 384, 894RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este in suma de 7.697, 88 lei si se va constitui, conform art. 86 alin.1 din HG nr. 925/2006: prin virament bancar, in contul Consiliului Judetean Iasi nr. RO72TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi ? se prezinta OP confirmat de banca emitenta sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original.Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Valabilitatea garantiei pentru participare va fi de minimum 90 de zile calendaristice incepand cu data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Anexa 07.1 si Anexa 07.2). In cazul unei asocieri, reducerea cu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM si prezinta Declaratia mentionata anterior.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana (model Formular nr.1). GBE a contractului se va constitui in cuantum de 10% din pretul contractului ce urm. a fi atribuit, exclusiv TVA, conf. art. 90 alin. (1) si (2) din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara sau de o soc.de asigurari. GBE se va putea constitui si conf. HG 1045/2011. GBE a contr. trebuie constituita in termen de max. 10 zile de la data semnarii contr.de catre ambele parti, sub sanct. rezilierii acestuia. Per. de valab. a GBE trebuie sa acopere perioada de timp pana la data incheierii procesului-verbal de receptie finala. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului GBE (pt. a beneficia de aceasta reducere of. vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul unei asocieri, red.cu 50% se aplica daca toti asoc. sunt IMM.(model Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- (POS Mediu) ? Axa prioritara 2 Domeniul major de interventie 2.1- Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 -(model? Formular nr. 3 si Formular nr. 3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati ale unei organiza?ii criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original. (Completare Formular nr. 4)
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora). Documentele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii, dupa caz) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine, dupa caz).Modalitatea de indeplinire: - Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original.
(Completare Formular nr. 4A)
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: 1.Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
2.Certificate de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local de la sediul social, sediul/sediile secundar/secundare si punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Tertul sustinator are oblig. neincadrarii in sit. prev la art. 181 lit. a, c^1 si d din OUG nr. 34/2006.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice romane vor prezenta certificatele in original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere, in original (completareFormular nr. 5)In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
4. Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDocumente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, in original. (completare Formular nr. 5A)In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere, in original (completareFormular nr.6)
Pers.care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:
- Cristian Mihai Adomnitei-Presedintele Consiliului Judetean Iasi, - Victor Chirila- Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Ia?i, - Victorel Lupu-Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Ia?i, - Lacramioara Vernica-Secretarul Judetului Iasi, - Gabriela Alungulesei-Director Executiv, Directia Juridica, - Elena Arvinte - Director Executiv, Direc?ia Economica,
- Nicoleta Dolachi-Pelin - Directia Economica, Director Executiv Adjunct, - Cristina Teodora Jinga - Director Executiv, Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila,
-Ionela Laura Pastravanu- Director Executiv Adjunct, Directia Proiecte si DezvoltareDurabila,
- Silvica Vasile - Consilier, Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila, - Anca Luminita Muscheru- Director Executiv, Directia Achizitii Publice, - Iulia- RamonaAntonesei - Ropcean - Directia Achizitii Publice, Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte, - Catalina Serbanoiu ? Consilier juridic, Directia Achizitii Publice - ServiciulAchizitii Publice si Contracte.
- Nicoleta Apetrei - Consilier, Directia Achizitii Publice - ServiciulAchizitii Publice si Contracte.
- Consilieri judeteni : Aivanoaei Constantin Alin, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Citea Vasile, Chirila Victor, Cojocaru Petru Bogdan, Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Doleanu ?tefan, Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupascu Vasile, Lupu Magdalena, Lupu Victorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Popa Silviu Florin, Popescu Mihail Gabriel, Romaniuc Liliana, Rosca Ciprian Lucian, Ro?u Ticu Adrian, Stanciu Cristian, Stoian Ioan, Salaru Vasile, Serban Constantin, Toma Vasile, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentul mentionat.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.
Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale, actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul prezentarii documentului in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
1 Se solicita demonstrarea situatiei economice si financiare prin prezentarea cifrei de afaceri medii globale pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012).
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.
Of. tip IMM care indepl. prev.legisl.in vig. (L. 346/2004), benef. de red.de 50% pt.criteriul legat de cifra de afaceri (pt. a benef. de aceasta red. of. vor dep.doc.prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul asoc., red.de 50% se aplica doar daca toti asoc. sunt IMM.
Nota: In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru alasocierii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7) - Informatii generale cu prezentarea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii trei ani, pentru care exista exercitiul financiar incheiat (2010, 2011, 2012).Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru echivalenta valuta/lei, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.- http: //bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspxPentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, inso?ita de certificari de buna execu?ie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Daca oferta se depune de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pt. asociere in ansamblu semnata de reprezentantul legal al asociatului desemnat lider si fise centralizatoare individuale pt fiecare asociat in parte semnate de reprezentantul legal al fiecarei asociat, inclusiv liderul.
Cerin?a nr. 2Experien?a similara: Ofertantul trebuie sa faca dovada:
- ca a executat si dus la bun sfarsit, conform art. 14 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011, in ultimii 5 ani lucrari similare celor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire, demonstrate prin cel putin 1 (unu) contract de lucrari.
- ca a prestat si dus la bun sfarsit, conform art. 13 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011, in ultimii 3 ani servicii de proiectare similare celor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire demonstrate prin cel putin 1 (unu) contract de servicii.
Nota 1: Ultimii 3 respectiv 5 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Nota 2: In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Se va completa Formularul 6Important!Autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere legalizata conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formularului nr. 13 si/sau Formularului 13A privind sus?inerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, dupa caz, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 6 ?i Formularul 4A^1.
Cerinta nr. 1 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul contractului.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001 un sistem de management de mediupentru pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul contractului.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificatele/documentele edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente de confirmare : - Formularul nr. 8, in original- Certificari de buna execu?ie pentru cele mai importante lucrari, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.Se va completa Formularul nr. 8A;Formularul nr. 8A1Se vor prezenta: - certificate/documente emise de catre beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii;
- certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precum si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.Persoanele juridice romane vor prezenta documentele in original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana.In cazul in care oferta include subcontractanti, se va completa Formularul nr. 12 si anexa la Formularul 12, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a le executa subcontractantul/ subcontractantii;Se va completa Formularul 6Se vor prezenta (numai in cazul asocierii): - Informatii despre asociere (Formular nr. 3), in original- Acordul de asociere (Formular nr. 3A), in original, - Decl. legaliz. asoc. ? Anexa 10, in originalIn cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea.- Formularul nr. 13 si/sau Formularul 13A privind sus?inerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, dupa caz -Formularul nr. 6 si Formularul 4A^1.Modalitatea de indeplinire- Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata.- Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de management de mediu, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15469
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2013 11:00
Locul: sediul CJ Iasi, Blv. Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatorii UCVAP daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): (POS Mediu) ? Axa prioritara 2 - Domeniul major de interventie 2.1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.3.1) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZAREDurata de realizare a lucrarilor este de 90 zile ?i cuprinde durata de elaborare a documenta?iei tehnico-economice 10 zile de la data semnarii contractului ?i durata de execu?ie lucrari 80 zile din momentul emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.VI.3.1 In cazul imposibilitatii aplicarii criteriului de atribuire « pretul cel mai scazut », deoarece doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice-Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232235100, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 16:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer