Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract sectorial de achizitie lucrari reparatii linii electrice 0.4kV


Anunt de participare (utilitati) numarul 131794/29.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Buzau, Tel. 0238/406.471, In atentia: Serviciului Contracte, Email: [email protected], Fax: 0238/414847, Adresa internet (URL): str. Dorin Pavel nr.1, mun. Buzau, jud. Buzau, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract sectorial de achizitie lucrari reparatii linii electrice 0.4kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Siriu, jud. Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in realizarea de lucrari de reparatii la linii electrice aeriene de 0.4kV.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de reparatii LEA 0.4kV pe sectoarele:
PT85 Muscelusa - Circuit spre Acanta Cocos - Lot nr.1
PT83 Grosetu - Circuit traversare aval DN 10 - Lot nr.2
PT83 Grosetu - Circuit traversare PECO - Lot nr.3.
Valoarea estimata fara TVA: 422, 415.74RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- garantie de participare: Lot nr.1-5400lei, Lot nr.2-1670lei, Lot nr.3-1370lei(50% din valori in cazul IMM)- garantie de buna executie: 8% din pretul contractului (4% ptr. IMM)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii Hidroelectrica S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind situatia personala a ofertantului;
-declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art.69^1 din OUG nr.34/2006;
-certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
-pentru persoane juridice/fizice romane: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
-pentru persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional;
-atestate ANRE conform Ordin nr.24/2007 al ANRE.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratii bancare corespunzatoare, sau dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional - scrisoare de bonitate din partea bancii; sau
- bilantul contabil sau extrase de bilant pe anul 2010, avizat(e) de organele competente; sau- declaratie privind cifra de afaceri globala indomeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii 3 ani/de cand operatorul economic a fost infintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani/de cand operatorul economic si-a inceput activitatea;
- declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
- declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere la care se ataseaza CV-uri cu informatii referitoare la pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si a personalului reponsabil pentru indeplinirea contractului.Cerinte privind standarde de asigurare a calitatii: certificat ISO 9001/2008 sau echivalent.Cerinte privind standarde de protectie a mediului: certificat ISO 14001/2005 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP conform instructiunilor de la: https: //www.e-eicitatie.ro: 8881/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.01.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 12.03.2012
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.01.2012 11:00
Locul: sediul Sucursalei Hidrocentrale Buzau din str. Dorin Pavel nr.1, mun. Buzau, jud. Buzau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii legali sau imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
(1)Valabilitate garantie de participare: cel putin pana la 12.03.2012.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Sucursalei Hidrocentrale Buzau
Adresa postala: str. Dorin Pavel nr.1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120290, Romania, Tel. 0238/406.462, Fax: 0238/414.847
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2011 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer