Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract sectorial de executie lucrari de ambientizare cladire CHE Calimanesti


Anunt de participare (utilitati) numarul 95228/02.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Buzau, Tel.0238/406.471, In atentia: Serviciului Contracte, Email: [email protected], Fax: 0238/414847, Adresa internet (URL): str. Dorin Pavel nr.1, mun. Buzau, jud. Buzau, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract sectorial de executie lucrari de ambientizare cladire CHE Calimanesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: loc. Calimanesti, jud. Vrancea
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in executia de lucrari de ambientizare a cladirii centralei hidroelectrice Calimanesti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatieide atribuire disponibile online la sectiunea "Documentatie si clarificari" a prezentului anunt.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 887, 560.76RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- se solicita garantie de participare in cuantum de 20000 lei (jumatate din valoare ptr. IMM)- se solicita garantie de buna executie in cuantum de 5% din pretul contractului (2, 5% ptr. IMM)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii Hidroelectrica S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)declaratie privind eligibilitatea;
2)declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006;
3)certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - copie;
4)certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului - original;
5)certificate constatatoare fiscale pentru a dovedi ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) declaratii bancare corespunzatoare, sau dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional - scrisoare de bonitate din partea bancii; sau
- bilantul contabil sau extrase de bilant pe anul 2008 si la 30.06.2009-copie legalizata/vizata de organele competente;
2) declaratie privind cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani/de cand operatorul economic a fost infintat.
Cerinta minima de calificare - realizarea unei cifre medii anuale cel putin egala cu 3500000 lei (1750000lei in cazul IMM).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani/de cand operatorul economic si-a inceput activitatea.
Cerinta minima de calificare este prezentarea unui contract similar cu suma valorilor de lucrari similare executate incluse in contract cel putin egala cu 1500000 lei.
2)declaratie referitoare la dotarea cu utilaje, echipamente tehnice, instalatii de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
3)informatii referitoare la pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si a personalului reponsabil pentru derularea contractului.
Cerinta minima de calificare - executantul sa aiba pentru executia lucrarii cel putin cate un responsabil tehnic cu executia, cu securitatea si sanatatea muncii si cu protectia mediului, atestati conform legii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 24.05.2010
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2010 11:00
Locul: Sediul Sucursalei Hidrocentrale Buzau din str. Dorin Pavel nr.1, loc. Buzau, jud. Buzau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Buzau-Sectia Comerciala si de Contencios
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu, nr.8, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120247, Romania, Tel.0238/717.960, Fax: 0238/717.959
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Sucursalei Hidrocentrale Buzau
Adresa postala: str. Dorin Pavel nr.1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120290, Romania, Tel.0238/406.462, Fax: 0238/414.847
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2010 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer