Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract sectorial furnizare rechizite si articole de papetarie pentru birou


Anunt de participare (utilitati) numarul 54271/30.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Buzau, Tel.0238406462, In atentia: comp.contracte-ing.Vladut Magdalena, Email: [email protected], Fax: 0238414847, Adresa internet (URL): str.Dorin Pavel nr.1 localitate Buzau judet Buzau
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract sectorial furnizare rechizite si articole de papetarie pentru birou
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul SH Buzau
str. Dorin Pavel nr.1
loc. Buzau judet Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului este furnizarea de rechizite si articole de papetarie pentru birou.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
36153110-2 - Rechizite scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform documentatiei de atribuire disponibila online
Valoarea estimata fara TVA: 21, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii Hidroelectrica
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea;
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006;
-certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - copie;
-certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului-original;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratii bancare corespunzatoare, sau dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional-scrisoare de bonitate din partea bancii; sau
- bilantul contabil sau extrase de bilant pe anul 2007 -copie legalizata/vizata de directia MFP; sau
- declaratii privind cifra de afaceri globala; sau
- alte documente edificatoare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista cu principalele livrari de produse pe ultimii trei ani;
-se solicita depunerea de mostre pentru produsele ofertate;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.06.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.06.2008 10:00
Locul: sediul SH Buzau, str.Dorin Pavel nr.1 loc.Buzau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str. Emile Zola nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522.445, Fax: 0244/522.452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic si Contencios al Sucursalei Hidrocentrale Buzau
Adresa postala: str. Dorin Pavel nr.1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120290, Romania, Tel.0238406462, Fax: 0238414847
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.05.2008 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer