Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si de servire a mesei -Proiect ID41523


Anunt de participare numarul 100435/18.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
Adresa postala:  Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010168, Romania, Punct(e) de contact:  VASILE NICOLAESCU, Tel. 021-4056299, Email:  [email protected], Fax:  021-3120140, Adresa internet (URL):  www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si de servire a mesei -Proiect ID41523
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: Pentru lotul I SIBIU
Pentru lotul II SUCEAVA
Pentru lutul III BUCURESTI
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune achizitionarea de servicii de cazare , servicii de asigurare a hranei si servicii de inchiriere a unei sali de conferinte in vederea organizarii de mese rotunde care sa defineasca paleta problematicii formarii competentelor cheie citit-scris, in cele trei locatii Sibiu, Suceava, Bucuresti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55000000-0 - Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona aceste servicii pe loturi astfel
LOTUL I locatia SIBIU, pentru 30 de persoane- valoare estimata 23160lei, fara TVA,
LOTUL II locatia SUCEAVA, pentru 30 de persoane-valoare estimata 23160lei, fara TVA,
LOTUL III locatia BUCURESTI, pentru 40 de persoane-Valoarea estimata 40840lei, fara TVA
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a micsora sau mari cantitatile in limita fondurilor alocate si disponibile in procent de +/-50%.
Valoarea estimata fara TVA: 87, 160RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.07.2010 pana la 30.11.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizareeste de 8 % din valoarea contractului , fara TVA;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare nerambursabila din fonduri structurale si fonduri bugetare.Plata se face cu OP prin trezorarie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatiile vor respecta prevederile art.44 din OG34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Completarea si prezentarea Formularului 1 „Declaratie privind eligibilitatea" conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006
-Completarea si prezentarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura
-Completarea si prezentarea Declaratiei privind ne?adrarea ?situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006-Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea certificatului de atestare fiscala-Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale valabil la data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declara?ie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani-prezentarea bilantului contabil pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale-Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii ?ultimii 3 ani (Formularul 5). Se va prezenta o listaa principalelor servicii prestate ?ultimii 3 ani
-Recomandari din partea unor beneficiari/clien?i - minimum 3 recomandari-Declara?ie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat ?ultimii 3 ani;Se vor prezenta C.V.-urile pentru fiecare persoana responsabila direct de ?eplinirea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.06.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.06.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.06.2010 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare si imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT"DEZVOLTAREA COMPETEN?ELOR CHEIE-PREMISA A INCLUZIUNII SOCIALE" – ID 41523-Finantare nerambursabila P.O.S.D.R.U. din fonduri structurale (Fondul Social European) ?i credite bugetare alocate in 2010
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6 sector 3 , ,Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIAGENERALA JURIDIC SI CONTENCIOS
Adresa postala:  Str. gen Berthelot nr. 28-30 sector 1 , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel.021 405 63 00 , , Adresa internet (URL): , Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010168, Romania, Tel. 021 405 63 00, Fax:  021 405 63 00, Adresa internet (URL):  www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2010 16:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer