Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract telefonie mobila si fixa


Anunt de participare numarul 90958/14.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL IASI
Adresa postala: IASI , STR. V. CONTA , NR. 28, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700106, Romania, Punct(e) de contact: ADINA COSTANDACHE, Tel.0232-212.566, Email: [email protected], Fax: 0232-212.520, Adresa internet (URL): www.mpris.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract telefonie mobila si fixa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 182, 153.83RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anuale
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conform documentatiei de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
64211000-8-Servicii de telefonie publica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 182, 153.83RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie pentru lotul 1 - 1764, lotul 2 - 421. Garantie buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea - formularul 4
Declaratia privind neincrarea in prevederile art. 181 - formularul 5
Certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor catre sta, inclusiv cele locale
Declaratia de integritate - formularul 10Declaratia privind conformitatea cu caietul de sarcini - formularul 19
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului
Dovada inregistrarii in SEAP
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa informatii generale - formularul 7
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentelor mentionate in documentatia de atribuire, sau alte documente echivalente celor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista pricipalelor prestari de servicii similare in ultimii 3(trei), pentru maxim 5 contracte - formularul 8, insotita de o declaratie - formularul 9ISO 9001sau echivalent
Licenta emisa de Autoritatea Nationala pentru comunicatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentelor mentionate in documentatia de atribuire, sau alte documente echivalente celor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va desfasura in 2 runde succesive, respectiv in data de 09.12.2009 si 11.12.2009.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3392/X6
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.11.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 01.02.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.11.2009 09:30
Locul: PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL IASI, municipiul IASI, Str. Vasile Conta nr 28
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Salariati ai autoritatii contracante, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str.Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232260600, Fax: 0232260411
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi - Oficiul juridic
Adresa postala: str. Vasile Conta nr. 28, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700106, Romania, Tel.0232-212566, Fax: 0232-210520
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2009 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer