Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT TRANSPORT SI ELIMINARE FINALA DESEURI MEDICALE


Anunt de participare numarul 28526/18.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE
Adresa postala: STR. GEORGE COSBUC NR.31, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430031, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU CUDRICI, Tel.0262-275904, Email: [email protected], Fax: 0262-275904
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT TRANSPORT SI ELIMINARE FINALA DESEURI MEDICALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 1 agenti economici
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 973, 900RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport si neutralizare sau eliminare finala prin incinerare a deseurilor medicale periculoase, precum si materialele necesare ptr colectare: saci galbeni si cutii ptr. Deseuri taietoere si intepatoare aferente cantitatii de deseuri preluata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90122220-6 - Servicii de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de transport si neutralizare sau eliminare finala prin incinerare a deseurilor medicale periculoase, precum si materialele necesare ptr colectare: saci galbeni si cutii ptr. Deseuri taietoere si intepatoare aferente cantitatii de deseuri preluata.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 973, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 1.500 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii, realizate conform prevederilor legale .
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate completata pe propria rapundereFisa de informatii generale completata de catre ofertant si subcontractanti
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 30.06.2007 vizat si inregistrat de organele competente- copie
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizatiade mediu emisa de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Autorizatia sanitara de functionare emisa de Ministerul Sanatatii pentru utilajele din dotare
Licenta de transport marfuri periculoase
Fisa de informatii privind experienta similara
Recomandari din partea unor beneficiari/clienti
AvizADR pentru recipientii /ambalajele utilizate pentru deseurile anatomo-patologice.
Declaratie care contine dotarile tehnice necesare realizarii activitatii specifice.Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al ofertantuluiDeclaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat
Certificat ADR de formare profesionala pentru personalul de specialitate
Lista cu subcontractantii si acordurile de subcontractare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Termen maxim de plata al serviciilor
5%
Descriere:
2.
Pret unitar/KG
95%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2007 09:45
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2007 10:00
Locul: Sediul Autoritatii contractante.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS NR. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ NAPOCA, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: PIATA STEFAN CEL MARE NR.1, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "C. OPRIS"
Adresa postala: STR. G. COSBUC NR.31, Localitatea: BAIA MARE, Cod postal: 430031, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2007 08:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer