Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT UPGRADARE APARATURA MEDICALA


Anunt de participare numarul 148182/28.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Adresa postala: str.Gh. Marinescu, nr.50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: Nelli Simon, Tel. +40 0265213967, Email: [email protected], Fax: +40 0265213967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT UPGRADARE APARATURA MEDICALA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TG.MURES
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PACHET SOFTWARE PENTRU UZ MEDICAL PENTRU UPGRADARE COMPUTER TOMOGRAF SOMATOME DEFINITION AC 64
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48180000-3 - Pachete software pentru uz medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A SE VEDEA ANEXA B PRIVIND LOTURILE
Valoarea estimata fara TVA: 1, 379, 838.71RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum total de 27596.77 ron, cursul la care se face echivalenta LEU/ALTA VALUTA este cel comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunereaofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita depunerii ofertei.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin.(2) din Legea 346/ 2004.In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (declaratia va fi intocmita in conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/ 2004, cu odificarile si completarile ulterioare).In cazul unei asocieri: daca unul sau mai multi asociati nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea nu beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art.16 alin.(2) din Legea 346/2004 ;Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform art.86 (1) din HG 925/2006 .O.P. in contul RO97TREZ4765005XXX000181.Cuantumul garantiei de participare ce se va retine in conditiile art.278^1 din OUG 34/2011 este de 4800.16029 RON pentru lotul 1 si 3596.77 RON pentru lotul 2, in masura in care CNSC-ul respinge pe fond contestatia , autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma aferenta fiecarui lot. se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA? Este permisa constituirea garantiei de buna executie prin toate modalitatile prevazute de art.90 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI ALOCATE DE MINISTERUL SANATATII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Completarea formularului nr. 1 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire:
?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
Daca exista asociati declaratia va fi depusa si de catre acestia.
2)Completarea formularului nr. 2 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire: ?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
2.1) Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, in copie stampilata conform cu originalul si semnata. Din certificate trebuie sa reiasa ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
2.2)Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, in copie stampilata conform cu originalul si semnata
Din certificate trebuie sa reiasa ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor .Se accepta ofertanti cu datorii esalonate conform legii.
Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia.
3)Completarea formularului nr. 3 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.?Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta?Completarea formularului nr. 4 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.4)?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie sunt: Manager ? dr.Ovidiu Butuc; Director fin.-contab.- ec.Pop Sorin Aurelian; Sef Serviciu tehnic.- ing.Pop Sorin Alexandru, Sef Birou Achizitii ? Simon Nelli; Responsabil aparatura medicala ? Szekely Zoltan; Birou achizitii publice- Batea Mihai 1.Depunerea unui Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic- in copie certificata pentru conformitate cu originalul
In cazul ofertantului castigator, acesta va prezenta certificatul in original sau copie legalizata.
Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.
Pentru persoane juridice straine:
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau deinregistrare/atestare in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
Daca exista asociati documentul solicitat vafi depus si de catre acestia
Autorizatiede functionare eliberat de Ministerul Sanatatii - in copie certificata pentru conformitate cu originalul ?in baza legii 176/2000
Pentru persoane juridice straine:
- Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara:
Bilantul contabil la 31.12.2012 vizat de organele de resort
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunerea Bilantul contabil la 31.12.2012 vizat de organele de resort - in copie certificata pentru conformitate cu originalulDaca exista asociati documentul solicitat vafi depus si de catre acestia
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similare in baza a cel putin un contract, lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar si care saindice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Document care sa ateste conformitatea produsului cu cerintele Directivei Consiliului 93/42/CEE ? Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) ? aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original sau copie conform cu originalul ?semnata si stampilata de reprezentantul legal
Certificat ISO9001/2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta o lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similare in baza a cel putin un contract, lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar si care saindice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Document care sa ateste conformitatea produsului cu cerintele Directivei Consiliului 93/42/CEE ? Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) ? aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original sau copie conform cu originalul ?semnata si stampilata de reprezentantul legal.Ofertantul trebuie sa faca dovadaca este certificat ISO 9001/2008 sau echivalent .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.01.2014 12:00
Locul: Sediul AC
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti din partea fiecarui operator economic si reprezentanti UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 ZILE INCEPAND CU ZIUA URMATOARE LUARII LA CUNOSTIINTA, DESPRE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE CONSIDERATE NELEGAL
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures-Compartimentul Contencios
Adresa postala: Str. Gh. Marinescu Nr. 50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Tel. +40 265213961, Email: [email protected], Fax: +40 265213961, Adresa internet (URL): spitjudms.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer