Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractare credit pentru finantare proiect fonduri europene


Anunt de participare numarul 147658/01.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Comunei Stefanestii de Jos
Adresa postala: Sos. Stefanesti nr. 116, Localitatea: stefanestii de Jos, Cod postal: 077175, Romania, Punct(e) de contact: Anghel Rababoc, Tel. +40 213613529, Email: [email protected], Fax: +40 213653529, Adresa internet (URL): www.primariastefanesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractare credit pentru finantare proiect fonduri europene
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Stefanestii de Jos
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Contractarea unui imprumut bancar de 5.886.474, 54 lei pentru o perioada de maxim 15 ani, in vederea asigurariifinantarii proiectului cu finantare europeana ?Accesarea PNDR prin proiect integrat- masura 322- retea de apa, canalizare, statie de epurare, modernizare drum si festival cu specific local- com Stefanestii de Jos?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui imprumut bancar de 5.886.474, 54 lei pentru o perioada de maxim 15 ani, in vederea asigurariifinantarii proiectului cu finantare europeana ?Accesarea PNDR prin proiect integrat- masura 322- retea de apa, canalizare, statie de epurare, modernizare drum si festival cu specific local- com Stefanestii de Jos
Valoarea estimata fara TVA: 4, 735, 668.78RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare va fi in in suma de 50.000 lei si va fi valabilapentru o perioada de 90 de zile de la data LIMITA PENTRU DEPUNEREA ofertelor (etapa a doua a procedurii) de catre op ec selectati in prima etapa.Forma de constituire a garantiei de participare: cf art 86 alin1 HG 925/2006. Contulpt GP: RO41TREZ4215006XXX002512deschis la Trezoreria Ilfov, beneficiar com. Stefanestii de Jos, cif: 4420775, cu conditia confirmarii de catre banca emitenta pana la data LIMITA A deschiderii ofertelor, PERIOADA DE VALABILITATE = 90 zile. IN cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabiliatte a GP va fi prelungita in mod corespunzator. GP emisa in alta limba decat cea romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Restituirea GP se va face in conf cu prevederile art. 88 din HG 925/2006. GP se depune in etapa a doua, cea de ofertare. Ofertele neinsotite de GP vor fi respinse ca inacceptabile. Pierderea garantiei de participare se produce in sit prev de art 87 din HG 925/2006, iar in situatia respingerii contestatiei de catre Consiliu, AC va retine din GP sumele prev de art 278^1Echivalenta lei/valuta se face la cursul stabilit de BNR cu 3 zile inainte de data LIMITA a depunerii ofertelor. 1%din pretul contractului fara TVA. Se va constitui cf prevederilor art. 90 din HG 925/2006 sau prin retineri succesive cf prevederilor legale - art. 90 alin 3 HG 925/2006. Restituirea se va face cf. art. 92 din HG 925/206.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita pentru depunerea candidaturilor original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente luna anterioara este prevazut termenul limita pentru depunerea candidaturilor? original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"* NOTA: IN SITUATIA IN CARE ACESTE CERTIFICATE NU POT FI EMISE ASA INCAT SA ATESTE INEXISTENTA DATORIILOR LA TERMENELE STABILITE, AC VA ACCEPTA DEPUNEREA DECLARATIILOR PE PROPRIA RASPUNDERE CA OFERTANTII INDEPLINESC ACEASTA CONDITIE, cf. art.11, alin 4 din HG 925/2006 si cu aplicarea art. 9 alin 3 din Ordinul 509/2011
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1. Primar: Anghel Rababoc, Viceprimar- Aurel Pirvu, Secretar ? Iulia Georgiana Tudor, Administrator public: Paraschiv Eugen, Contabilitate- Laura Andreea Litvin, Domnisoru Alina, Achizitii publice- Monica Anghel, Referenti: Stoica Razvan Vasilica, Dorobantu Sorin, inspector: Rotaru Dan Andrei, Consilieri:
CATARAMA GHEORGHE
PIRVU ION
NEGOESCU CRISTIAN
MIHAILA MARIUS
JOIMAN NICOLAE
GHEORGHE CRISTIAN
DINCA NICOLAE
GRIGORE GHEORGHE
STEFAN NICULAE
GHITA GHEORGHE
DUMITRU ELENA LUMINITA
PAVEL GHEORGHE
LUICEANU DUMITRU
ANGHEL DUMITRU
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
(formulare anexate) - Autorizatia de functionare emisa de BNR ? original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" - in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit
Pentru persoane fizice/juridice straine:
- un certificat, in traducere legalizata in limba romana, de la registrul in care este inmatriculat candidatul in tara de origine, care sa ateste existenta candidatului - original sau copie legalizata.
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
- Autorizatia de functionare eliberata de organismul de reglementare din tara in care candidatul este rezident - copie tradusa in limba romana de traducator autorizat
Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate? original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in copie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
nformatii despre cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani: 2010, 2011, 2012. Capacitatea economica/financiara a candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
In situatia in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata, cf. prev art. 186 din OUG 34/2006, de o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a prezenta un angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea de la procedura de atribuire (va completa decl. art. 180 si art. 181, lit. a, c1 si d)
Informatii privind asocierea: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
e va completa pe Fisa de informatii generale (formular anexat). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Completarea formularului "Informatii generale". Conversia leu-valuta se va face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte, astfel: - pentru anul 2010 - 1 euro = 4, 2009 lei - pentru anul 2011 - 1 euro = 4, 2379 lei - pentru anul 2012 ? 1 euro = 4, 4560 lei Se va completa formularul anexat (Angajament) Tertul sustinator va completa declaratiile privind neincadrarea art. 180 si art. 181, lit. a, c1 si d, pe modelele anexate. Se va completa pe modelul formularului anexatIn cazul unei asocieri, , in doc de calificare se va prezenta acordul de asociere care trebuie sa contina cel putin lista asociatilor si partea din ctr pe care o indeplineste fiecare, nominalizarea liderului, clauze privind raspunderea solidara, imputernicirea liderului de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual sau colectiv. Neprezentarea acestuia conduce la descalificarea ofertantilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat ISO 9001 sau echivalent in domeniul prestarii serviciilor financiare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Certificatul se va prezenta in copie "conform cu originalul", semnata si stampilata de ofertant.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Tinand cont de urgenta cu care trebuie decontate situatiile de plata aferente proiect integrat masura 322 (retea de apa, canalizare, statie de epurare, modernizare drum, festival mestesugaresc) ? conditie necesara pentru rambursarea sumelor de catre APDRP prin transele de plata (cf. ctr. finantare, ultima cerere de plata trebuie depusa cel tarziu in ianuarie 2014).Avand in vedere faptul ca a mai fost lansata o procedura pentru atribuirea acestui contract, procedura anulata pentru ca niciun ofertant nu si-a depus candidatura, Riscul neachitarii situatiilor de lucrari in vederea depunerii cererii de plata catre autoritatea de management din cauza lipsei resurselor financiare conduce la plata de penalitati (corectii financiare) care pot merge pana la restituirea integrala a sumelor decontate de AM.Toate aceste elemente obliga autoritatea contractanta sa accelereze procedura de negociere, in conformitate cu prevederile art. 113, alin 3 din OUG 34/2006.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
or fi selectati, pentru part la etapa a II a max. 5 op ec ierarh. in ordinea descresc a mediei cifrei de afaceri globale.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2013 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti autoritate contractanta, reprezentanti ai ofertantilor, membri UCVAP, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
MOdalitate de departajare a ofertantilor: In prima etapa, cea de calificare, vor fi selectati max. 5 operatori economici, ierarhizati in ordinea descrescatoare a medie cifrei de afaceri globale. Daca nr.candidatilor este mai mic decat 3, se va continua procedura numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile de calificare solicitate. Pentru etapa a doua, ce de ofertare: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi cost total al creditului, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara (cost total al creditului) are valoarea cea mai scazuta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de art 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare/
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2013 11:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer