Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractare imprumut intern pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local. Modernizare drumuri comunale


Anunt de participare numarul 46900/20.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNABASCOV
Adresa postala: Str. Paisesti DN 7C, nr. 125, Romania, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Punct(e) de contact: Denisa Pahontu, Gentiana Lungescu, Tel.0248/270525, ,Email: [email protected], Fax: 0248/270033
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractare imprumut intern pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local. Modernizare drumuri comunale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Primaria Comunei Bascov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
accesare credit de 2.000.000 lei, pe o perioada de 5 ani.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66130000-0 - Servicii de acordare de credit (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de acordare credite;
valoarea estimata fara TVA: 2.000.000 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare: 40.000 lei;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata la notariat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratii privind eligibilitatea ;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta ;
- certificat privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, eliberat de Directia de impozite si taxe locale la care este arondat;
- certificat privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat;
- certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului - original;
- autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei;
- certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului - copie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- fisa de informatii generale;
- bilantul contabil la data de 31.12.2007 sau 31.06.2007.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate;
-lista principalelor servicii de acordare de credite in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
- Recomandari din partea altor beneficiari / clienti : cel putin 2 (doua ) recomandari, in care se vor evidentia clar numele societatilor, adresa acestora si persoanele de contact;
- lista principalelor servicii de acordare de credite in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private;
- Lista cu unitatile mai semnificative cu care ofertantul a desfasurat contracte de credit si valoarea plasamentelor in anul 2007;
- DECLARATIE care contine informatii privind asigurarea cu personal de specialitate precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului;
- DECLARATIE care contine informatiile privind dotarile specifice pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.05.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2008 13:00
Locul: Primaria Comunei Bascov, Str. Paisesti DN7C, nr. 125, Judetul Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestaiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Pitesti
Adresa postala: B-dul Eroilor, 2-6, Str. Victoriei 22, Maior Sontu 2, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110417, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Consiliului Local al Comunei Bascov/ Primaria Comunei Bascov
Adresa postala: Str. Paisesti DN7C, nr. 125, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel.0247/270525, Email: [email protected], Fax: 0248/270033
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2008 13:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer