Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea de servicii necesare difuzarii de spoturi radio si reportaje TV in vederea promovarii Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013


Anunt de participare numarul 146574/14.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Elena Chelu, Tel. +40 372111485, In atentia: Mihaela Voinea, Coordonator Directia Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea de servicii necesare difuzarii de spoturi radio si reportaje TV in vederea promovarii Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: difuzare spot radio pe doua statii radio si difuzare 7 reportaje TV pe un post TV
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de difuzare de spoturi radio si reportaje TV in vederea promovarii Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.Se vor Operatorul economic va elabora si Rapoarte de monitorizare side evaluare a impactului campaniilor conform cerintelor caietului de sarcini si legislatiei in vigoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I - difuzare 1 spot radio, de 30 secunde, pe doua statii radio, timp de 4 saptamani; Lot II - difuzare 7 reportaje TV, de 2 minute, pe un post TV , timp de 5 saptamani
Valoarea estimata fara TVA: 832, 435.48RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
98 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 3.940 lei pentru lotul I respectiv 12.700 lei pentru lotul II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si se poate constitui prin oricare din formele prevazute la art 86 alin 1 din HG 925/2006, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia de participare se poate constitui si in alta moneda, data la care se va face conversia leu/alta valuta este cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Garantia de participare se retine/restituie conform prevederilor art 87, respectiv art 88 din HG 925/2006.In cazul prezentei proceduri sunt aplicabile prevederile art 278indice1 alin 1 si alin 2 din OUG 34/2006. Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului, conform prevederilor art. 90 alin 1 din HG 925/2006: un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, transmis autoritatii contractante in maxim 5 zile de la semnarea contractului de ambele parti si care devine anexa la acesta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Diretia de impozite si taxe locale care sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara lunii in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor din care sa reiasa ca nu are datorii scadente; Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget care sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara lunii in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor din care sa reiasa ca nu are datorii scadente. Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform OrdinuluiANRMAP nr.314/2010. ;
5.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 din OUG 34/2006. Documentul se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca e cazul. Persoanele cu rol de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
?Liviu Nicolae Dragnea, Viceprim-ministru, Ministru
?Shhaideh Sevil, Secretar de stat;?Matache Iulian-Ghiocel, Secretar de stat;?Banu Constantin Marius; Secretar de stat
?Niculescu Marian, Secretar General;?Burduja Claudiu, Secretar General Adjunct;?Boldea Cristian Robert, Secretar General Adjunct;
?Rusnac Melania, Director, Directia Buget, Financiar Contabilitate;?Vasile Ionela, Sef serviciu, Serviciul Avizare Acte Normative;?Coman Laura, Sef serviciu, Serviciul Achizitii Publice;?Friptu Gabriel Laurentiu, Director general, Direc?ia Generala Programe Europene,
?Coporan Iuliana-Camelia, Director general adjunct, Direc?ia Genrala Programe Europene,
?Surcel Cornelia Doina, Director general adjunct, Direc?ia Genrala Programe Europene,
?Surdeanu Catalin Virgiuliu, Director, Directia AM POR;
?Idu Pompilia, ?ef birou, Biroul Evaluare Program,
?Laurentiu Caprian, ?ef serviciu, Serviciul Contractare axe prioritare,
?Tigau Bogdan, ?ef serviciu, Serviciul Asisten?a tehnica ?i rela?ia cu organismele intermediare
?Radu Luiza Nicoleta, sef serviciu, Serviciul planificare
?Hertzog iulia Stela, Director, Directia AM Programe Cooperare Teritoriala Europeana
?Glavan Ioana Cristina, ?ef serviciu, Serviciul AM RO-BG
?Cristea Oana Veronica, ?ef serviciu, Serviciul AM RO-SE
?Popescu Daniela Antoaneta, ?ef serviciu, Serviciul AM RO-UA-MD
?Dobrota Carmen Elena, Director, Directia pentru dezvoltarea capacitatii administrative
?Vladoi Janina Mirela, sef birou, Biroul Verificare la fa?a locului
?Baly Roxana Elena, ?ef serviciu, Serviciul management financiar
?Zezeanu Luminita, Director, Direc?ia autorizare programe
?Voicu Gina Adela, ?ef serviciu, Serviciul autorizare programul opera?ional regional
?Enescu-Florica Gheorghe-Leonard, ?ef serviciu, Serviciul verificare achizitii publice si conflict de interese POR
?Muresan Irina Oana, ?ef serviciu, Serviciul autorizare programe de cooperare teritoriala europeana
?Costea Corina, Director, Direc?ia pla?i ?i contabilitate
?Voicu Daniel, ?ef serviciu, Serviciul Pla?i programe
?Epure Iuliana, ?ef serviciu, Serviciul Contabilitate programe
?Chiriacescu Cristina, ?ef serviciu, Serviciul gestionarea sistemului unic de management al informatiilor pentru programul operational
?Paraschivescu Nicoleta, ?ef birou, Biroul Control Financiar Preventiv Programe
?Stoica Roxana, ?ef serviciu, Serviciul urmarire si recuperare creante nereguli
?Tudorache Diana Gabriela, Director, Direc?ia control prim nivel
?Muceanu Theodora, ?ef serviciu, Serviciul Verificare cheltuieli FEDR ?i IPA
?Enache Marieta, ?ef serviciu, Serviciul Verificare cheltuieli ENPI
?Baicoianu Lucia Ioana, Director, Directia Monitorizare
?Nicolaescu Daniel Valentin, ?ef serviciu, Serviciul monitorizare POR
?Calotita Gina Alexandra, ?ef serviciu, Serviciul Monitorizare Programe de Cooperare Teritoriala Europeana
?Teodorovici Bogdanel Madalin, Director, Directia constatare si stabilire nereguli
?Vasiliu Marius Mihai, ?ef serviciu, Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli POR
?Radutiu Mihai, ?ef serviciu, Serviciul Constatare ?i Stabilire Nereguli Programe Cooperare
?Tanasoff George Valeriu, ?ef serviciu, Serviciul constatare ?i stabilire nereguli PODCA
?Racovita Jalova Voinea Maria Magdalena, ?ef serviciu, Unitatea autoritati nationale pentru programe europene
?Ghergut Mihaela Tamara, ?ef serviciu, Unitatea gestionare nereguli fonduri europene.
?Tifiniuc Vasiliu Loredana, Director, Direc?ia de comunicare, dialog social ?i rela?ia cu parlamentul
?Toma Ana Maria, ?ef serviciu, Serviciul de comunicare, Direc?ia de comunicare, dialog social ?i rela?ia cu Parlamentul
?Ciomag Atanase Dorin, ?ef serviciu, Serviciul dialog social ?i rela?ia cu parlamentul
?Prodan Florin, Biroul pentru monitorizarea ?i evaluarea implementarii ?Strategiei Guvernului Romaniei pentru incluziunea ceta?enilor romani apar?inand minorita?ii romilor pentru perioada 2012-2020?
6)Declaratie privind calitatea de participant la procedura. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoane fizice sau juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie privind media cifrei de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii trei ani, respectiv 2010, 2011, 2012. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.Cerinta distincta pentru fiecare lot respectiv pentru Lotul I ?i pentru Lotul II.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor competa formularele Fisa de informatii generale, pentru fiecare lot in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Cerinta minima: Operatorii vor face dovada, prin prezentarea de orice documente/certificari, ca au prestat in ultimii 3 ani cel putin un contract similar obiectului prezentei proceduri.
Cerinta distincta pentru fiecare lot respectiv pentru Lotul I si pentru Lotul II.
b)Declaratie referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.
Cerinta minima privind echipa de experti pentru Lotul I:
1. 1 Expert care FIE sa faca dovada ca are experienta in domeniul evaluarii si monitorizarii audientei radio de minim 3 ani FIE sa faca dovadaimplicarii in minim un proiect similar obiectului prezentei proceduri. In vederea demonstrarii cerintei se va prezenta CV-ul insotit de orice documente/acte doveditoarea pentru experienta prezentata.
2. Coordonator de proiect. Se va prezenta CV-ul si orice alte documente/acte.
Cerinta minima privind echipa de experti pentru Lotul II:
1. 1 Expert care FIE sa faca dovada ca are experienta in domeniul evaluarii si monitorizarii audientei TV de minim 3 ani FIE sa faca dovada implicarii in minim un proiect similar obiectului prezentei proceduri. In vederea demonstrarii cerintei se va prezenta CV-ul nsotit de orice documente/acte doveditoarea pentru experienta prezentata.
2. Coordonator de proiect . Se va prezenta CV-ul si orice alte documente/acte.
c) Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare.
Cerinta minima pentru Lotul I:
Posturile radio propuse trebuie sa fie doua statii generaliste (publice sau private) din primele patru cu cea mai mare audienta medie zilnica in perioada octombrie ? decembrie 2012 (valul III de audienta cf. ARA), la nivel national, cu peste 60% acoperire nationala, target 18+ ani, din care obligatoriu judetele din aria eligibila a Programului: Constanta, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinti. Ofertantul este obligat sa prezinte acte doveditoare, elaborate de institutii/societati acreditate prin care sa se justifice indeplinirea cerintei.
Cerinta minima pentru Lotul II:
Postul TV propus va fi cu audienta nationala (cu acoperirea intregii arii eligibile a Programului de pe partea romaneasca) si trebuie sa se regaseasca intre primele doua posturi TV cu specific generalist, cu cel mai mare rating mediu in prime-time in perioada 1 octombrie ? 31 decembrie, 2012, la nivel national, pentru grupa de varsta 18 ? 60, conform ARMA.Ofertantul este obligat sa prezinte acte doveditoare, elaborate de institutii/societati acreditate, prin care sa se justifice alegerea postului TV conform cerintelor.
d)Declaratie privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa formularul - Lista principalelor prestari din ultimii 3 ani, Formular nr. 6Se va prezenta CV-ul insotit de orice documente/acte doveditoarea pentru experienta prezentata.Se va completa Formularul 17Ofertantul este obligat sa prezinte acte doveditoare, elaborate de institutii/societati acreditateprin care sa se justifice indeplinirea cerintei.Ofertantul este obligat sa prezinte acte doveditoare, elaborate de institutii/societati acreditate, prin care sa se justifice alegerea postului TV conform cerintelor.Se va completa formularul privind subcontractantii, pentru fiecare lot in parte, daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere: Componenta financiara
2.
Comp tehn: LOT I. Se va puncta nr suplim de difuzari, cu respectarea cond. de difuzare din CS-maxim; LOT II.Se va puncta un nr suplim de TRP fata de cel din CS(min 2000) pentru asig difuzarii spot TV
25%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 25
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2013 12:00
Locul: sediul MDRAP, Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participare persoanele imputernicite ale operatorilor economici. Vor prezenta imputernicirea cu nr. de inregistrare si copie dupa actul de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara ? Asistenta Tehnica Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ? Bulgaria.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
In cazul IMM - urilor cuantumul garantiei de participare, garantiei de buna executie, respectiv cifra de afaceri va fi redus la jumatate.Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate. Declaratia va fi completata conform modelului prevazut in Anexa 1 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea cuantumului se aplica numai in cazul in care asocierea este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice, romane ori straine.In cazul in care in urma evaluarii ofertelor, pe locul 1 se vor afla mai multe oferte cu punctaje egale, departajarea se va face functie de pret, in cazul in care si preturile sunt egale departajarea se va face prin reofertare in plic inchis la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Avizare Acte Normative
Adresa postala: Str.Apolodor, nr.17, latura Nord, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Fax: +40 0372111483, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 12:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer