Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea de servicii necesare difuzarii de spoturi radio si reportaje TV in vederea promovarii Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013


Anunt de participare numarul 148633/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Voinea, Tel. +40 372111485, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea de servicii necesare difuzarii de spoturi radio si reportaje TV in vederea promovarii Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: difuzare spot radio pe doua statii radio si difuzare 7 reportaje TV pe doua posturi TV
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de difuzare de spoturi radio si reportaje TV in vederea promovarii Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.Operatorul economic va elabora si Rapoarte de monitorizare si de evaluare a impactului campaniilor conform cerintelor caietului de sarcini si legislatiei in vigoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I - difuzare 1 spot radio, de 30 secunde, pe doua statii radio, timp de 4 saptamani; Lot II - difuzare 7 reportaje TV, de 2 minute, pe doua posturi TV , timp de 5 saptamani
Valoarea estimata fara TVA: 832, 435.48RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
98 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 3.940 lei pentru lotul I respectiv 12.700 lei pentru lotul II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si se poate constitui prin oricare din formele prevazute la art 86 alin 1 din HG 925/2006, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul depunerii unei garantii de participare de catre o asociere, garantia de participare se constituite de catre orice membru al asocierii dar trebuie sa acopere in mod solidar asocierea.Garantia de participare se poate constitui si in cuantum de 50% in cazul in care operatorul economic face dovada ca este IMM, iar in cazul unei asocieri in cazul in care fiecare membru al asocierii face dovada ca este IMM. Garantia de participare se poate constitui si in alta moneda, data la care se va face conversia leu/alta valuta este cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Garantia de participare se retine/restituie conform prevederilor art 87, respectiv art 88 din HG 925/2006.In cazul prezentei proceduri sunt aplicabile prevederile art 278indice1 alin 1 si alin 2 din OUG 34/2006.Date pentru constituirea garantiei de participare: Trezoreria Municipiului Bucuresti RO03TREZ7005005XXX004475, CUI 26369185. Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului, conform prevederilor art. 90 alin 1 din HG 925/2006: un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, transmis autoritatii contractante in maxim 5 zile de la semnarea contractului de ambele parti si care devine anexa la acesta.In cazul in care operatorul economic face dovada ca este IMM, garantia se poate constitui in cuantum de 50%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 lit. a, cindice1 si d din OUG 34/2006 se va prezenta si de catre tertul sustinator.
3.Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Diretia de impozite si taxe locale care sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara lunii in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor din care sa reiasa ca nu are datorii scadente; Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget care sa prezinte situatia obligatiilor
exigibile in luna anterioara lunii in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor din care sa reiasa ca nu are datorii scadente.
Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010. ;
5.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 din OUG 34/2006. Documentul se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca e cazul. Persoanele cu rol de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
?Liviu Nicolae Dragnea, Viceprim-ministru, Ministru?Shhaideh Sevil, Secretar de stat;?Matache Iulian-Ghiocel, Secretar de stat;?Niculescu Marian, Secretar General;?Dinca Mihaela, Secretar General Adjunct;?Boldea Cristian Robert, Secretar General Adjunct;?Rusnac Melania, Director, Director general, Directia generala management financiar, resurse umane si achizitii
?Vasile Ionela, Director, Director general, Directia generala avizare, contencios, relatia cu Parlamentul si dialog social
?Voinea Mihaela, Director, Directia Achizitii Publice
?Sachelari Oana, Sef serviciu, Serviciul Buget, Directia buget, financiar, contabilitate
?Zarnoianu Eugenia, $ef serviciu, Serviciul financiar contabil, Directia buget, financiar, contabilitate
?Nica Valeriu Catalin, $ef serviciu. Serviciul IT, Directia generala management financiar, resurse umane si achizitii
?Mitroi Jana, Director, Directia resurse umane
?Dobre Mihai Alexandrau, Manager public, Directia resurse umane
?Dontu Cristinel $tefan, $ef serviciu, Serviciul resurse umane
?Gheorghe Marius, $ef serviciu, Serviciul contencios
?Balan Catalin, $ef serviciu, Serviciul avizare
?Ciomag Atanase Dorin, $ef serviciu, Serviciul dialog social si relajia cu parlamentui
?Cucos Elena Ramona, $ef birou, Biroul relajia cu Parlamentul
?Friptu Gabriel Laurentiu, Director general, Directia Generala Programe Europene, ?Coporan Iuliana-Camelia, Director general adjunct, Directia Generala Programe Europene
?Surcel Cornelia Doina, Director general adjunct, Directia Generala Programe Europene
?Surdeanu Catalin Virgiuliu, Director, Directia AM POR;?Idu Pompilia, Sef birou, Biroul Evaluare Program, ?Laurentiu Caprian, Sef serviciu, Serviciul Contractare axe prioritare, ?Tigau Bogdan, Sef serviciu, Serviciul Asistenta tehnica si relatia cu organismele intermediare?Radu Luiza Nicoleta, sef serviciu, Serviciul planificare?Hertzog Iulia Stela, Director, Directia AM Programe Cooperare Teritoriala Europeana?Glavan Ioana Cristina, Sef serviciu, Serviciul AM RO-BG?Cristea Oana Veronica, Sef serviciu, Serviciul AM RO-SE?Popescu Daniela Antoaneta, Sef serviciu, Serviciul AM RO-UA-MD?Dobrota Carmen Elena, Director, Directia pentru dezvoltarea capacitatii administrative?Vladoi Janina Mirela, sef birou, Biroul Verificare la fata locului?Baly Roxana Elena, Sef serviciu, Serviciul management financiar?Zezeanu Luminita, Director, Directia autorizare programe?Voicu Gina Adela, Sef serviciu, Serviciul autorizare programul operational regional?Enescu-Florica Gheorghe-Leonard, Sef serviciu, Serviciul verificare achizitii publice si conflict de interese POR?Muresan Irina Oana, Sef serviciu, Serviciul autorizare programe de cooperare teritoriala europeana?Costea Corina, Director, Directia plati si contabilitate?Voicu Daniel, Sef serviciu, Serviciul Plati programe?Epure Iuliana, Sef serviciu, Serviciul Contabilitate programe?Chiriacescu Cristina, Sef serviciu, Serviciul gestionarea sistemului unic de management al informatiilor pentru programul operational?Paraschivescu Nicoleta, Sef birou, Biroul Control Financiar Preventiv Programe?Stoica Roxana, Sef serviciu, Serviciul urmarire si recuperare creante nereguli?Tudorache Diana Gabriela, Director, Directia control prim nivel?Muceanu Theodora, Sef serviciu, Serviciul Verificare cheltuieli FEDR si IPA?Enache Marieta, Sef serviciu, Serviciul Verificare cheltuieli ENPI?Baicoianu Lucia Ioana, Director, Directia Monitorizare?Nicolaescu Daniel Valentin, sef serviciu, Serviciul monitorizare POR?Calotita Gina Alexandra, Sef serviciu, Serviciul Monitorizare Programe de Cooperare Teritoriala Europeana?Teodorovici Bogdanel Madalin, Director, Directia constatare si stabilire nereguli?Vasiliu Marius Mihai, sef serviciu, Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli POR?Radutiu Mihai, sef serviciu, Serviciul Constatare siStabilire Nereguli ? Programe Cooperare Teritoriala Europeana si Programe PHARE
?Tanasoff George Valeriu, sef serviciu, Serviciul constatare si stabilire nereguli PODCA?Racovita Jalova Voinea Maria Magdalena, sef serviciu, Unitatea autoritati nationale pentru programe europene?Ghergut Mihaela Tamara, sef serviciu, Unitatea gestionare nereguli fonduri europene.?Bobarnac Laura Liliana, $ef serviciu, Serviciul Autoritatea Comuna de Management pentru Programul Operational Comun , ,Bazinul Marii Negre 2007 - 2013"
?Tifiniuc Loredana Director, Directia comunicare
?Toma Ana Maria $ef serviciu, Serviciul comunicare, Directia comunicare
?Prodan Florin Biroul pentru monitorizarea si evaluarea implementarii "Strategiei Guvernului Romaniei pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012-2020"
6)Declaratie privind calitatea de participant la procedura. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in
original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoane fizice sau juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie privind media cifrei de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii trei ani. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.Cerinta distincta pentru fiecare lot respectiv pentru Lotul I si pentru Lotul II.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor competa formularele Fisa de informatii generale, pentru fiecare lot in parte. Formular nr. 5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
d)Declaratie privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
LOT I: c)Posturile radio propuse trebuie sa fie doua statii generaliste (publice sau private) din primele cinci cu cea mai mare audienta medie zilnica in perioada 29 aprilie ? 18 august 2013 (cf. valului III de audienta cf. ARA), la totalul populatiei de 11+ ani. Statiile de radio propuse trebuie sa acopere obligatoriu judetele din aria eligibila a Programului: Constanta, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinti Ofertantul este obligat sa prezinte acte doveditoare, elaborate de institutii/societati acreditateprin care sa se justifice indeplinirea cerin?ei.
a)Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia,
demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Cerinta minima: Operatorii vor face dovada, prin prezentarea de orice documente/certificari, ca au prestat in ultimii 3 ani cel putin un contract
similar obiectului prezentei proceduri.Cerinta distincta pentru fiecare lot respectiv pentru Lotul I si pentru Lotul II.
a) certificat ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Copie document, cu mentiunea conform cu originalul, original sau copie legalizata.Documentul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat, pentru partea din contract pe care o vor indeplini.Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Copie document, cu mentiunea ?conform cu originalul?, copie legalizata sau original.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Ofertantul este obligat sa prezinte acte doveditoare, elaborate de institutii/societati acreditateprin care sa se justifice indeplinirea cerintei.Se vor completa formularul - Lista principalelor prestari din ultimii 3 ani, Formular nr. 6a) certificat ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere: Componenta financiara
2.
Comp tehnica: LOT I se va puncta nr suplim de difuzari, cu respectarea cond de difuzare din CS. LOT II se va puncta locul ocupat de cele 2 posturi TV in topul audientei
25%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 25
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2014 11:00
Locul: Sediiul MDRAP, Str. Apolodor nr. 17 latura Nord, sector 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale operatorilor economici, care sa prezinte imputernicirea scrisa si copie dupa buletin
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara ? Asistenta Tehnica Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ? Bulgaria.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
In cazul IMM - urilor cuantumul garantiei de participare, garantiei de buna executie, respectiv cifra de afaceri va fi redus la jumatate.Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate. Declaratia va fi completata conform modelului prevazut in Anexa 1 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea cuantumului se aplica numai in cazul in care asocierea este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice, romane ori straine.In cazul in care in urma evaluarii ofertelor, pe locul 1 se vor afla mai multe oferte cu punctaje egale, departajarea se va face functie de pret, in cazul incare si preturile sunt egale departajarea se va face prin reofertare in plic inchis la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Avizare Acte Normative
Adresa postala: Str.Apolodor, nr.17, latura Nord, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Fax: +40 0372111483, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 17:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer