Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea de servicii sociale - Complexul de servicii Ciutelec format din Centrul de Ingrijire si Asistenta si Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap


Anunt de participare numarul 148195/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR
Adresa postala: FELDIOAREI, NR. 13, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410475, Romania, Punct(e) de contact: VASILE CIMPEAN BORTA, Tel. +40 259476371 / 476372, Email: [email protected], Fax: +40 259447435, Adresa internet (URL): www.dgaspcbh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea de servicii sociale- Complexul de servicii Ciutelec format din Centrul de Ingrijire si Asistenta si Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Complexul de servicii Ciutelec
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordarea de servicii sociale pentru un numar de 80 de beneficiari (capacitatea centrului) institutionalizati la Complexul de servicii Ciutelec din cadrul D.G.A.S.P.C. Bihor. Beneficiarii de servicii sociale sunt repartizati astfel: 50 de beneficiari la Centrul de ingrijire si aisstentasi 30 la Centrul de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap Ciutelec
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85311200-4 - Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
80 adulti, pentru care s-a instituit sau se va institui o masura de protectie speciala de catre Comisia de evaluare a persoanelor adulte, in cadrul Complexului de Servicii Ciutelec.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 529, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In etapa a-III-a de atribuire a contractului de acordare de servicii, ofertantilor li se va cere sa constituie o garantie de participare la procedura de achizitie publica in procent de 0, 5% din valoarea estimata a contractului pentru serviciul social propus spre achizitie.Modalitatea de constituire a garantiei de participare va fi precizata in documentatia pentru elaborarea ofertei de pret, care va putea fi obtinuta de candidatii selectati in etapa de atribuire a contractului.- Mod de constituire a garantiei de participare: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 86 alin (2)-(3) si art. 87 din H.G. nr. 925/2006 actualizata si art. 278 ยน aliniat (1) din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata.b) ordin de plata cont RO15TREZ0765006XXX003709, Trezoreria Oradea, pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor cod fiscal 17091429, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii: 3% din valoarea contractului.Garantia de buna executie se va constitui in perioada de valabilitate a ofertei, in maxim 15 zile de la semnarea contractului, prin: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societ. bancara / o societ. de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in document. de atribuire, cu aplicarea in mod corespunz. a preved. art. 86 alin 2, 3 si art. 91 din HG 925/2006 acutalizata sau retineri succesive din plata cuvenita pentru facturi. In acest caz prestatorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul de disponibil astfel deschis este stabilita de catre achizitor la valoarea de 0, 5% din pretul contractului fara T.V.A.. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie in documentatia de atribuire. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul va notifica pretentia prestatorului, precizand obligatiile nerespectate. Contul deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate princontract (data terminarii prestarii serviciului conform contractului), daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.Daca dupa evaluarea anuala a indicatorilor de monitorizare acestia au fost realizati 100 %, valoarea garantiei de buna executie poate fi redusa cu pana la 50% in functie de performantele realizate, aportul suplimentar a contractantului, precum si bonitatea sa.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget DGASPC. AC va achita fact in termen de 20zile lucrat, de la data depuneri fact, numai dupa dep contrib incas de la benef, conf. legis.AC va putea acorda ofertant castigator avans conf. HG 264/2003.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie privind eligibilitatea, conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, modificata si completata(Completare formular 1A).
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, modificata sicompletata (Completare formular1B).
Cerinta nr. 3: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Completare formular 1C).
Cerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in temeiul Ordinului nr. 314/2010 emis de ANRMAP (Completare formular 1D).Cerinta nr. 5: Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, modificata si completata (Completare formular1E ). In vederea eliminarii conflictului de interese mentionam persoanele cu functie de decizie in cadrul D.G.A.S.P.C. Bihor: Jr. Puia Lucian-Calin ? director general D.G.A.S.P.C. Bihor; Cosman Eliana ? director general adjunct economic; Szarka Arpad - director general adjunct; Pop-Cot-Ovidiu ? manager public; Bochis Emilia ? sef Serviciu Contabilitate; Bretan Violeta ? sef Serviciu Financiar; Borta Vasile Cimpean ? sef Birou Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale; Belenesi Traian ? responsabil Achizitii; Buzura Carmen Violeta - responsabil Achizitii; Iova Gabriela Mihaela - responsabil Achizitii; Jurj Adriana - responsabil Achizitii; Markos Laszlo - responsabil Achizitii; Tamas Adina Nicoleta ? sef Serviciu Management de caz pentru adulti; Abrudan Mirela - sef Serviciu Management de caz pentru copii; Coca Nicoleta ? sef Serviciu Juridic
Cerinta nr. 6: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile se prezinta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
Cerinta nr. 7: Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile se prezinta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).NOTA: Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, duce la excluderea candidatului din prezenta procedura.
Atunci cand un grup de furnizori privati de servicii sociale/operatori economici depune o candidatura comuna, cerintele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vor fi indeplinite de fiecare membru al grupului, prezentandu-se in acest sensdocumentele solicitate.
Incadrarea in una sau mai multe situatii prevazute la art. 180 si la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata, atrage excluderea candidatului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului Cerinta nr. 1: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii candidaturilor (original sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
Cerinta nr. 2: Hotarare judecatoreasca privind inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor din Romania.
Cerinta nr. 3: Statutul asociatiei sau fundatiei, sau orice alt act similar eliberat de catre autoritatile competente din tara in care are sediul candidatul.
Cerinta nr. 4: Certificatul de acreditare a furnizorului privat de servicii sociale, pe tipuri de servicii destinate persoanelor cu handicap, valabil minim 6 luni de la data depunerii ofertei.
NOTA: Atunci cand un grup de furnizori privati de servicii sociale/operatori economici depune candidatura comuna, cerintele 1, 2, 3, 4 se demonstreaza de cel putin un membru al grupului, acesta va avea calitatea de lider al grupului, care va fi si semnatar al contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Fisa de informatii generale cu precizarea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani insotita si de acordurile de asociere (Completare formular 2A).Cerinta nr. 2: Bilant contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat la organismele competente (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
Cerinta nr. 3: Fisa/fise de informatii privind experienta similara (Completare formular 2C).Cerinta nr. 4: Recomandari din partea altor parteneri contractuali (Completare formular 2D).
Pentru a fi declarat calificat, candidatul trebuie sa aiba cel putin o recomandare din partea institutiilor/organizatiilor cu care a desfasurat, in parteneriat, proiectelepe care le-a derulat sau din partea unor persoane care au beneficiat de serviciile furnizorului.
Cerinta nr. 5: Obligatii contractuale in desfasurare fata de alti parteneri contractuali (Completare formular2E). Se vor prezenta proiectele sociale in derulare ale candidatului, la data depunerii documentelor de calificare, finantate din fonduri proprii si din alte surse, precum si eventualele proiecte pentru care a aplicat, insa procedurile de atribuire nu au fost inca finalizate. Se vor prezenta separat si proiectele potentiale prevazute pentru anul in curs.
NOTA: Atunci cand un grup de furnizori privati de servicii sociale/operatori economici depune candidatura comuna, cerintele 1 si 2 se demonstreaza de cel putin un membru al grupului, acesta va avea calitatea de lider al grupului, care va fi si semnatar al contractului. Cerintele 3, 4 si 5 se demonstreaza de toti membrii grupului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular 2Acopie lizibila cu mentiunea conform cu originalulCompletare formular 2CCompletare formular 2DCompletare formular2E
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului (Completare formular 2B).Candidatul va face dovada ca detine echipament I.T.? computer, multifunctionala, telefon cu fax
Declaratie care contine: informatii privind numarul mediu al personalului angajat; numarul si pregatirea personalului de conducere si persoanele responsabile direct cu indeplinirea contractului (Completare formular 3A) Declaratia/formularul va fi insotita/insotit de CV-ul persoanelor direct responsabile de indeplinirea contractului.
Personalul minim necesar pentru derularea contractului din partea furnizorului privat de servicii sociale: manager de contract, angajat al furnizorului de servicii sociale.
Lista cu serviciile sociale/activitati desfasurate in conformitate cu prevederile O.G. nr. 68/2003 (Completare formular3B)
Pentru a fi declarat calificat, candidatul trebuie sa aiba cel putin un serviciu social acreditat care a avut ca obiect realizarea unor activitati destinate persoanelor cu handicap.NOTA: Nu se admit subcontractari ale serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire a contractuluinumai cu acordul prealabil si scris al autorita?ii contractante.Se permit asocierile intre furnizorii privati de servicii sociale, pentru indeplinirea cumulativa a conditiilor cerute candidatilor, cu desemnarea unui reprezentant (liderul) cu care se va incheia contractul si care va fi responsabil cu derularea lui.
Candidatii selectati care depun oferta de pret in etapa de atribuire a contractului de achizitie au obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere prin care sa confirme ca datele prezentate in etapa de selectie sunt in continuare valabile. In cazul in care au aparut modificari, se vor prezenta documentele din etapa de selectie care contin datele care s-au modificat. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a anula selectarea unui candidat in cazul unor modificari ale situatiei pe baza careia a fost selectat.
Atunci cand un grup de furnizori privati de servicii sociale/operatori economici depune candidatura comuna, cerintele 1, 2, 3 se demonstreaza de cel putin un membru al grupului, acesta va avea calitatea de lider al grupului, care va fi si semnatar al contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular 2BCompletare formular 3ACompletare formular3B
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Dialog competitiv
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Conform criteriilor de atribuire.Pentru calificare candidatii trebuie sa acumuleze minim 80 de puncte
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
25%
Descriere: Contributia furnizorului privatde servicii sociale, echivalata in bani, peste valoarea contractului
2.
Experienta similara
20%
Descriere:
3.
Resurse tehnice
20%
Descriere:
4.
Resurse umane la dispozitia contractului
10%
Descriere:
5.
Valoarea contractelor/ proiectelor/programelor in derulare
10%
Descriere:
6.
Disponibilitate financiara obligatorie, in suma de 143.100 lei/luna (pe Complex), dovedita printr-un inscris eliberat de o institutie bancara sau o societate de asigurari respectiv alte dovezi legale
15%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 75
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
26414
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2014 11:00
Locul: SEDIUL DGASPC BIHOR, ORADEA , STR. FELDIOAREI NR. 13
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicata in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, de catre contestator, a unui act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal, in condittile O.U.G. nr.34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic si contencios din cadrul D.G.A.S.P.C. Bihor
Adresa postala: str. Feldioarei, nr.13, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410475, Romania, Tel. +40 259476371, Fax: +40 259447435
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 08:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer