Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 3.111.181 lei pentru finantarea unor obiective de investitii de interes public local din Municipiul Moreni


Anunt de participare numarul 130064/10.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL MORENI
Adresa postala:  STR.A.I.CUZA NR.15, Localitatea:  Moreni, Cod postal:  135300, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Municipiului Moreni, Tel. 0245667265;0245667402, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  0245667265, Adresa internet (URL):  www.primariamoreni.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei finantari rambursabilein valoare de 3.111.181lei pentru finantarea unor obiective de investitii de interes public local din Municipiul Moreni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Primaria Moreni, Strada AI Cuza , Nr 15, , Judetul Dambovita, Cod postal 135300, ;
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile (linii de finantare ) in valoare de 3.111.181lei (costul creditului), pentru finantarea unor obiective de investitii de interes public local : « Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu populatie de pana la 50.000 locuitori ;Modernizare si extindere sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate in judetul Dambovita », pe o perioada de 10 ani din careperioada de gratie: 3 ani ? prima rata de credit va fi achitata la finalul perioadei de gratie ;Perioada de rambursare: 7 ani; Tragerile vor fi succesive, in functie de realizarea obiectivelor propuse
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unei finantari rambursabile (linii de finantare ) in valoare de 3.111.181lei , pentru finantarea unor obiective de investitii de interes public local din Municipiul Moreni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 797, 835RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi in cuantum de 30000 lei fara TVA conform prevederilor art. 86 din H.G. nr. 925/2006: Garantia de buna executie este de 0, 5% din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea???formular Ain original; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006? formular B ? in original. -Certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre Bugetul de StatCertificatul de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor catre Bugetul Local; Declaratie privind calitatea de participant la procedura? - FormularC;. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? completat in conformitate cu Ordinul. Nr. 314/12.10.2010 al Presedintelui ANRMAP;. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in legea 21/1996 privind concurenta; Imputernicire pentru semnatarul ofertei; Certificatulconstatator emis de Registrul Comertului, Autorizatie de functionare emisa de BNR, copie CUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu defalcarea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010);situatiile financiare anualepe anii 2008, 2009 si 2010, inregistrate la administratia financiara, in copie
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, insotit de minim un contract similar , indiferent daca beneficiarii au fost autoritati contractante sau clienti privati, insotite de date privind derularea acestora (contract, alte informatii relevante) pastrand confidentialitatea datelor unde este cazul. In cazul in care beneficiarii au fost autoritati publice, se va atasa si avizul Comisiei de avizare a creditelor din cadrul Ministerului Finantelor. Contractul similar va fi insotit de minim o recomandare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
minim un contract similar in valoare de 2700000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Necesitatea sustinerii finaciare a unor proiecte din Municipiul Moreni conf.nota justific atasata la documente.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 6
Cifra de afaceri medie anualape anii 2008, 2009 si 2010; In ordinea descrescatoare a cifrei de afaceri medii pe anii 2008, 2009 si 2010 se va intocmi clasamentul
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12135
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2011 12:00
Locul: Primaria Municipiului Moreni, str. AI Cuza, nr.15, Jud Dambovita , sala de festivitati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare;reprezantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilorobservatorii UCVAP; alte persoane autorizate de Autoritatea contractanta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic Primaria Moreni
Adresa postala:  str. AI Cuza, nr. 15, Localitatea:  Moreni, Cod postal:  135300, Romania, Tel. 0245667265 int.13, Email:  [email protected], Fax:  0245667265, Adresa internet (URL):  www. primariamoreni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2011 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer