Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 2000000.00 lei


Anunt de participare numarul 132813/01.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MAIERU (CONSILIUL LOCAL MAIERU)
Adresa postala: Str. Principala, nr.831, Maieru, Localitatea: Maieru, Cod postal: 427130, Romania, Punct(e) de contact: VASILE BORS, Tel. +40 263/372009, Email: [email protected], Fax: +40 263/372892, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 2000000.00 lei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Maieru
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 2000000.00 lei pe o perioada de 120 luni in vederea finalizarii investitiei , ,Construire spatii pentru alimentatie publica in regim de inaltime P+E+M?, comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 2000000.00 lei pe o perioada de 120 luni in vederea finalizarii investitiei , ,Construire spatii pentru alimentatie publica in regim de inaltime P+E+M?, comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 210, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantiei de participare este: 12500, 00 lei fara TVA;Perioada de valabilitate a garantiei de particip: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Se va constituiprin virament in contul RO39TREZ10424540220XXXXX?Trezoreria Singeorz-Bai, Beneficiar: Comuna Maieru, cod fiscal 4512305-se prezinta OP copie sau sub forma unui instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari- Formular 3 in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de autoritatea contractanta conform art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006. In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in Conform. cu art. 2781 din OUG 34/2006 alin. (1), lit. b), suma de 4.200 lei + 790 lei=4990 lei.Ofertantii care doresc sa beneficieze de prevederile Legii 346/2004 vor prezenta declaratiile tuturor operatorilor economici implicati? Formular 4.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii cu respectarea art. 62, alin. 1 legea 273/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?Formularul 8.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul 10;Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr. 11;Certificat fiscal care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original sau copie conforma cu originalul;Certificat de atestare fiscala care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul general consolidat, in original sau copie conforma cu originalul;Nota: Pentrupersoane juridicestraine:
Operatorul economic are obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in masura in care astfel de documente sunt emise in tara de origine sau in tara de rezidenta.
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca casi-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilitoperatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, va fi acceptata sio declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Documentele vor fi prezentate in original sau copie conforma cu originalul, insotite de traducere autorizata.La cererea comisiei de evaluare candidatul va prezenta documentul original.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006. acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii;
Prezentare Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - Formular 9A.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.Candidatul va prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formular 11A, (se va depune de catre ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator, dupa caz);
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuiresunt:
Primar ? Bors Vasile
Viceprimar ? Dumitru Vasile
Contabil ? Scripeti Cornelia
Sef urbanism ? Andronesii Ioan -Se va prezenta certificatul constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de ORC din care sa rezulte : - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006privind procedurainsolventei, cu modificarile ulterioare, sau ca societatease afla in incapacitate de plata.
La cererea comisiei de evaluare candidatul va prezenta documentul original.
Nota: Pentru persoanele juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care sa dovedeasca forma de inregistrare/atestare ca persoana fizica sau juridica ori apartenenta din punct de vedere profesional.Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrarecapersoanajuridica, inconformitatecu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident din care sa rezulte urmatoarele:
?obiectul de activitate al ofertantului corespunde cu cel in al carui domeniu este obiectul contractului;
?nu sunt inscrise mentiuni speciale privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.
Documentele vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Ofertantii - persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajaza ferm ca inaintea incheierii contractului, sa asigure: inregistrarea la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte documentele de mai sus.Persoane juridice /fizice romane: Autorizatie de functionare de la BNR (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
La cererea comisiei de evaluare candidatul va prezenta documentul original.
Persoane juridice /fizice straine: Un document echivalent autorizatiei de functionare emisa de BNR, emis de un organism din tara in care acesta este rezident (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
La cererea comisiei de evaluare candidatul va prezenta documentul original.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte documentele de mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara:
1. Se vor prezenta informatii pentru ultimii trei ani 2008, 2009, 2010 legate de cifra de afaceriIn situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri se va calcula corespunzator perioadei efective de activitate.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte documentele de mai sus.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR pentru anii respectivi.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindcapacitatea tehnica:
Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii de acordare de credite pentru societati comerciale, autoritati sau institutii in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.03.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor situate pe primul loc cu acelasi pret: Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
(1)Conf Art.256^2/OUG34:10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta(2) In cazul in care cererea prevazuta la alin. (1) priveste continutul documentatiei de atribuire, data luarii la cunostinta este data publicarii doc. in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA MAIERU
Adresa postala: Str. Principala Nr. 831, Localitatea: Maieru, Cod postal: 427130, Romania, Tel. +40 263/372009, Email: [email protected], Fax: +40 263/372892
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2012 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer