Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 2.000.000 LEI


Anunt de participare numarul 148953/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Pascani
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 16, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 0232718250, In atentia: Laura Pascu sau Cristina Simon, Email: [email protected], Fax: +40 0232718250, Adresa internet (URL): www.primariapascani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 2.000.000 LEI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL PASCANI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile interne, in valoare de 2.000.000 lei, cu o maturitate de 5 ani pentru finantarea unor obiective de investitii de interes local aferente Proiectului ?Plan Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Pascani?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unei finantari rambursabile interne, in valoare de 2.000.000 lei, cu o maturitate de 5 ani pentru finantarea unor obiective de investitii de interes local aferente Proiectului ?Plan Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Pascani?: I.?REABILITAREINFRASTRUCTURASTRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI? ? SMIS 10810
II.?REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI SOCIAL (CENTRU DE PLASAMENT) IN MUNICIPIUL PASCANI? - SMIS 10834
III. ?AMENAJAREPARC IN MUNICIPIUL PASCANI? - SMIS 10833
Valoarea estimata fara TVA: 453, 181RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare ? 9000 lei in conformitate cu prevederile art. 84-88 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - minim 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (formular J - scrisoare de garantie)- prezentat in original si anexat la coletul cu oferta; b) virament bancar in contul RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pascani. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire sunt respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. In cazul ofertantilor sau grupului de ofertanti din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 2), valoarea garantiei de participare se reduce la 50%. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Contestatorul pierde o parte din cuantumul garantiei de participare, in conformitate cu art. 278^ 1 din OUG 34/2006 daca depune o contestatie, care va fi respinsa de catre CNSC. Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta inclusiv Euro este cursul comunicat de BNR in data publicarii anuntului de participare. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA, se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, instrument care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (ofertantul castigator are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia A.C., la Trezoreria Pascani iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului). Ofertantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire si va mentiona acest lucru intr-un formular ? model propriu, in cadrul propunerii tehnice. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006)-formular A- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34 / 2006 - formular B- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- Certificat de cazier fiscal al ofertantuluiIn cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, are obligatia depunerii formularelor A si B si a documentelor de confirmare- Declaratie privind calitatea de participant la procedura - formular C- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular C1- Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti / ofertanti asociati / subcontractanti / terti sustinatori conform art. 69^1 din OUG 34/2006 - formular C2 (completat cu persoanele din lista de mai jos)PANTAZI DUMITRU - Primar
AXINTE VASILE - Viceprimar
ZANET GICA - Administrator publicLABONTU ANGELICA - Director executiv - Directia economica
ZUZAN MIRCEA- Secretar UAT
SIMON CRISTINA - Consilier Achizitii publicePASCU LAURA - Consilier Achizitii publiceCOJOCARU IONUT-LUCIAN - Consilier juridicSANDU PETRONELA-ALINA - Consilier juridicConsilieri locali: ACSINTE DIANA-ELENA, ALEXA PETRU-BOGDAN, APOSTOL CARMEN-ELENA, BALAU VASILE, COSTAN PAUL, CRACIUN EMILIAN, DANU ION, ENEA NECULAI, HALDAN VASILE, IONITA IOAN, MIHUT BENONE, NEDELCU GABRIELA, NICHIFOR DORIN, PALADE SIMONA, PINTILIE MARIUS-NICOLAE, PLESCA VASILE, TOMA ANDREI CODRIN, VOINEA STEFAN. Cerinta nr. 1Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Persoanele juridice romane vor prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalulPersoanele juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie autorizati sa functioneze.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: A. Persoane juridice/fizice romane: ? Se va prezenta Autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei in conditiile O.U.G. nr. 99/2006 privind instiututiile de credit si adecvarea capitalului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata.B. Persoane juridice/fizice straine : ? Se va prezenta Autorizatie de functionare eliberata de organismul de reglementare din tara de domiciliu a ofertantului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata si traducere autorizata in limba romana.NOTE: 1. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.2. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de aprobarea raportului procedurii, prezentarea Certificatului constatator emis de ONRC in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.02.2014 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.02.2014 11:00
Locul: Sala 18 din sediul Primariei municipiului Pascani, situat in str. Stefan cel Mare nr. 16
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (in baza imputernicirii sa a copiei dupa CI), observatori UCVAP (daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare, vor fi selectati/preselectati. In cazul in care doi sau mai multi candidati au ofertat acelasi pret, atunci criteriul de departajare va fi marja ratei dobanzii oferita de banca, adica candidatul cu cea mai mica marja a ratei dobanzii oferita de banca, va fi declarat castigator. 2.Incheierea contractului se va realiza doar in situatia in care se va obtine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, conform O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata prin legea 109/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 9/2007, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor de la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 16, camera 20, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel. +40 232718250, Email: [email protected], Fax: +40 232718250, Adresa internet (URL): www.primariapascani.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2014 16:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer