Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 20.000.000 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat.


Anunt de participare numarul 149079/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel. +40 249439377/ +40 249407002, Email: [email protected], Fax: +40 249431708/ +40 249439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii de administrare publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 20.000.000 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Municipiului Slatina, jud Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 20.000.000 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat.
Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul acestui contract consta Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 20.000.000 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat.
Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0%.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 786, 076RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
84 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este de 115.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art.86 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Pentru echivalenta lei/valuta se va lua in calcul cursul de schimb valutar afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare. IMM-urile pot prezenta garantia de participare in cuantum de 50% din valoarea mai sus precizata, in baza prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu art.88 din H.G.925/2006.Conform art.278^1 alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, daca ofertantul depune o contestatie la CNSC si, in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 8.138, 61 lei. Garantia de participare se va posta in SEAP (scanata) si va fi prezentata la sediu de camre toti operatorii economici, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire a garantie de buna executie va fi specificat de catre ofertant in oferta sa alegandu-se din: Orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; sau Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale si finale. In acest caz ofertantul are obligatia de a deschide la Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala pe care o va depune ofertantul in contul astfel deschis va fi de 1% din pretul contractului. In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat, in baza prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art.92 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea/plata se va face din bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii.
- Declaratia de eligibilitate privind neincadrarea in prevederile art.180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator daca este cazul);
- Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la punctele a, c^1) si d), daca este cazul)
- Declaratia privind calitatea de participant la procedura;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 (care va fi prezentata atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator daca este cazul). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
- Minel Florin Prina ? primar;
- Cristian Bircea ? viceprimar;
- Mihaela Luana Andronia Stana ? Viceprimar;
- Constantin Cristian Cismaru ? Administrator Public;
- Florin Ionut Barbu ? Director Directia Economica;
- Ileana Stoicanescu ? responsabil financiar;
- Stanescu Ana Mirela ? Sef Serviciu Cheltuieli
- Moina Carmen -- Daniela Moanta ? responsabil achizitii;
- Maria Valceanu ? responsabil achizitii;
- Ioana Ciobanu ? responsabil achizitii;
- Ofelia Scarlat ? responsabil achizitii;
- Gheorghe Diaconu - Consilier juridic;
- Mihaela Otincelescu - Consilier juridic;
- Certificat de atestare fiscala, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau certificat echivalent-pentru persoane juridice straine). In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din H.G. nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. Cerintele referitoare la obligatiile de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite si in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Mentionam ca data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor locale, pentru sediul principal care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau certificat echivalent-pentru persoane juridice straine). Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi traduse in limba ramana de un traducator autorizat.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al semnatarului. Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi prezentate de operatorul economic individual si pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/unui grup de operatori economici. Orice document solicitat va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, cu semnatura si stampila. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit astfel de documente, sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci trebuie sa fie acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Persoane juridice/fizice romane
Documente obligatorii:
Operatorii economici vor prezenta in original, copiei legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata, de operatorul economic Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte:
a. Data inregistrarii societatii
b. Denumirea ofertantului si toate datele de identificare;
c. Cod CAEN
d. Codul unic de inregistrare;
e. Sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
f. Structura actionariatului;
g. Numele reprezentantilor legali ai ofertantului;
h. Domeniul de activitate principal;
i. Domeniile de activitate secundare;
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete.
In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Prezentarea Autorizatiei de functionare de la Banca Nationala Romana Persoane juridice/fizice romane: Autorizatie de functionare de la Banca Nationala Romana se va prezenta in original, copiei legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata, de operatorul economic. La cererea comisiei de evaluare ofertantul va prezenta documentul original sau copie legalizata.Pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente obligatorii :
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa reiasa urmatoarele informatii:
a. Data inregistrarii societatii
b. Denumirea ofertantului si toate datele de identificare;
c. Cod CAEN
d. Codul unic de inregistrare;
e. Sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
f. Structura actionariatului;
g. Numele reprezentantilor legali ai ofertantului;
h. Domeniul de activitate principal;
i. Domeniile de activitate secundare;
Documentele vor fi prezentate in copie certificata conform cu originalul in limba in care au fost emise si vor fi insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Un document echivalent autorizatiei de functionare emia de Banca Nationala Romana, emis de un organism din tara in care acesta este rezident. Documentul trebuie prezentat in traducere autorizata in limba romana.Toate documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine, precum si documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani, vor fi insotite de traduceri legalizate in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate/autorizatii.NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezintedocumentele mentionate mai sus, pentru partea de contract pe care o va realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilor contabile pentru ultimii 3 ani vizate si inregistrate de organele competente. In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri. Bilanturile se vor prezenta in copie lizibila stampilata si semnata cu mentiunea conform cu originalul pe fiecare pagina. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste bilanturi contabile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
Nota: Bilantul contabil va fi prezentat in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul.
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Declaratii prin care ofertantul va demonstra ca cifra de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 11.500.000, 00 lei. In acest sens ofertantul va prezenta Fisa de informatii generale (Formularul BAP PO02/F17 din sectiunea de formulare semnat pe propria raspundere) din care sa rezulte date generale despre ofertant: adresa, obiect activitate, principala piata a afacerilor precum si cifra de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).
In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004) media cifrei de afaceri globale se considera indeplinita in proportie de 50% din cuantumul precizat. Pentru ca o asociere sa beneficieze de facilitatile oferite de Legea nr.346/2004, operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare dintre ei indeplineste conditia de IMM. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
Capacitatea economico - financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conditiile si cu respectarea prevederilor art.186 din OUG nr.34/2006, coroborat cu art.11^1 din HG nr. 925/2006, prin Angajament ferm.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta bilanturile in copie lizibila stampilata si semnata cu mentiunea ?conform cu originalul? pe fiecare pagina.Se vor prezenta documentele solicitate.Valorile cifrei de afaceri vor fi exprimate in lei. In cazul ofertantilor straini, echivalenta in lei se va face la cursul mediu anual BNR al respectivei valute.Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1) art.186 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Angajamentul ferm de sustinere financiara reprezinta un act juridic unilateral prin care persoana care sustine, confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate. Atunci cand un grup de operatori economicidepune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani. Se va prezenta in original declaratia privind lista principalelor servicii efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Daca parti din contractul urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta solicita, la incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conditiile si cu respectarea prevederilor art.190 din OUG nr.34/2006, coroborat cu art.11^1 din HG nr. 925/2006, prin Angajament ferm.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta documentele solicitateOfertantii vor prezenta in original Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare, precum si informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora (daca este cazul) ? formular anexat in sectiunea formulare.Capacitatea tehnica si profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG 34/2006. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2) al art.190 din OUG 34/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative. Documentatia de atribuire se va descarca din sectiunea Documentatie si clarificari a anuntului de participare publicata in SEAP.Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele de calificare solicitate conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila in conformitate cu prevederile art.36 din HG 925/2006. In conformitate cu art.11, alin.4 si 5 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formular BAP PO02/F11 - Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte.Precizari valabile pentru sectiunile III.2.1), III.2.2) si III.2.3). Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.Modul de obtinere a Documentatiei de Atribuire: Autoritatea contractanta a publicat toata documentatia in SEAP. Toti operatorii economici vor avea acces la toate informatiile care vor apare pe parcursul derularii procedurii de achizitie.In cazul ofertantilor straini documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise insotite de traducere autorizata in limba romana. Toate ofertele tehnice, financiare, documentele de calificare, certificatele si formularele solicitate, precum si corespondenta dintre ofertant si autoritatea contractanta vor fi redactate in mod obligatoriu in limba romana. Toate documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani sau straini, vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traduceri in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. Nerespectarea acestor conditii duce la descalificarea ofertantului aflat in culpa.Ofertantilor clasati pe primul loc, cu oferte egale, autoritatea contractanta le va solicita sa posteze in SEAP o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Ofertantii au obligatia de a respecta data si ora limita de depunere a noii propuneri financiare, solicitata de autoritatea contractanta prin intermediul SEAP. Ofertele postate dupa data si ora notificata vor fi respinse ca inacceptabile in conformitate cu art.33 al.(3) lit a din HG 925/2006.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoanele vatamate pot sesiza CNSC in termenele de exercitare a caii de atac prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala: strada Mihail Kogalniceanu, nr.1, Slatina, judetul Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel. +40 249407004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer