Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unei finantari rambursabile interne, pe termen lung, in valoare de 23.648.005.00 lei, pentru cofinantarea proiectului, finantat din Fonduri de Coeziune Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud. Tel


Anunt de participare (utilitati) numarul 95391/05.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU ; TATIANA SANDU, Tel.0247311272 ; 0247310442, Email: [email protected] ; [email protected], Fax: 0247313218, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contractarea unei finantari rambursabile interne, pe termen lung, in valoare de 23.648.005.00lei, pentru cofinantarea proiectului, finantat din Fonduri de Coeziune Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud. Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Municipiul Alexandria, Sediul APA SERV SA
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile interne, pe termen lung, in valoare de 23.648.005, 00lei, pentru cofinantarea proiectului, finantat din Fonduri de Coeziune Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud. Teleorman
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unei finantari rambursabile interne, pe termen lung, in valoare de 23.648.005.00lei, pentru cofinantarea proiectului, finantat din Fonduri de Coeziune Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud. Teleorman
Valoarea estimata fara TVA: 37, 280, 691RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
240 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare in suma de 397.500 ; cuantumul garantiei de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii SC APA SERV SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie:
1.Formular nr.12B - declaratie pentru neincadrarea in art. 181 din OUG 34/2006
2.plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat.Persoanele juridice romane
a)certificate constatatoare emis cu cel mult 30 zile inaintede data deschiderii ofertelor de O.R.C. din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.
Nota: Pentru a fi valabile certificatele constatatoare vor fi prezentate in original sau copie legalizata.
Dovada plata a impozitelor sitaxelor locale si alte venituri ale bugetului local sis contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ;
Autorizatie de functionare emisa de BNR privind functionarea ca banca de stat sau privata, valabila pentru anul 2009 (copie legalizata)
Persoanele juridice straine:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, insotite de traduceri legalizate si autorizate.
Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita:
-Bilanturile contabile la 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, vizate si inregistrate de organele competente .
-Cifra de afaceri medie anualape ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008)Valorile vor fi exprimate in lei , la cursul lei/euro mediu comunicat de BCE pentru anul respectiv , dupa cum urmeza:
Anul 2006 - 1 euro= 3, 5245 lei
Anul 2007 - 1 euro= 3, 3773 lei
Anul 2008 1 euro = 3, 6827 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezentaLista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (Formular nr.12E)Se solicita completarea Formularului nr. 12Gcu subcontractantii si specializarea acestora.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.04.2010 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2010 12:00
Locul: Sediul SC APA SERV SA Alexandria , Str. Vedea nr. 31 , cod 140052 , jud. Teleorman
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030081, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti- Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5 , Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.0213195180, Email: [email protected], Fax: 0213321240, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV SA Alexandria- serviciul juridic
Adresa postala: Str. Vedea nr. 31, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140052, Romania, Tel.0247311272;0247310442, Email: [email protected], Fax: 0247313218
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2010 16:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer