Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unei finantari rambursabile interne pentru realizarea unor investitii de interes public local


Anunt de participare numarul 141065/13.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ANDRID
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR.508, Localitatea: Andrid, Cod postal: 447010, Romania, Punct(e) de contact: RADU MURESAN, Tel. +40 261820409, Email: [email protected], Fax: +40 261820409, Adresa internet (URL): http: //www.primariaandrid.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei finantari rambursabile interne pentru realizarea unor investitii de interes public local
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare
Comuna Andrid, jud. Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile interne (credit) pentru realizarea unor investitii de interes public local
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 833, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
156 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantumul de 20.000 lei in conformitate cu art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Garantia de participare va fi valabila pe o perioada de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In masura in care CNSC respinge contestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a ofertantului contestator o suma in conformitate cu art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 Nota: Nu se permite emiterea garan?iei de participare de catre ofertant catre sine. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: - Printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii, in favoarea autoritatii contractante de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau - Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 1
Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 1
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 12. Ofertantul nu trebuie sa se afle in niciuna dintre urmatoarele situatii:
- a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
- in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2
Ofertantul va prezenta urmatoarele certificate: - certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Precizari:
- In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 2, precum sicertificatele de atestare fiscala solicitate
-In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2A
- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit certificate de tipul celor solicitate se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 3
Persoanele cu putere de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
-primarPapp Tibor, -viceprimar Marta Viorel Vasile
-secretar Rende? Gheorghe
- contabil Rende? Gabriela
- consilieri locali: Marta Viorel Vasile, Chira Claudiou, Vezendan Gheorghe, Mure?an Radu, Feher Ilie, Boto? Iosif, Kiss Francisc, Gardo Alexandru, Sallai Attila, Somogyi Andrei, Varga AttilaPrecizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 3
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 3
- In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant are obligatia de a depune Formularul nr. 34. Ofertantul va prezenta un certificat de participare cu oferta independenta potrivit Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - Formularul nr. 4
Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 4Nota:
- Documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.
Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea ofertei, din care sa rezulte ca: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si este autorizat; nu sunt inscrise mentiuni cu privire la fapte aflate sub incidenta art. 21 lit. e) ? h) din Legea nr. 26/1990, in forma valabila.Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie da depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
- In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.
Nota:
- Documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantultrebuie sa aiba capacitatea economica si financiara de a incepe desfasurarea activitatilor care fac obiectul contractului si a indeplini obligatiile contractuale la termenele si standardele calitative asumate prin oferta si contract.
Ofertantul va depune bilantul contabil pentru ultimii 3 ani financiari incheiati (2009, 2010, 2011), inregistrat la organele competente.
Cifra globala de afaceri pentru ultimii 3 ani financiari incheiati va fi de minim 3.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta similara in prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului..
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.01.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.01.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2013 11:00
Locul: sediul Autoritatii Contractante, comuna Andrid, judetul Satu Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Repreyentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Dc pe primul loc se vor clasa 2 sau mai multe of. cu acela?i pre?, departajarea se va face prin reofertarea pre?. in plic inchis.Crit. pe baza caruia se va face atr. contr. de serv. este pretul cel mai scazut resp. costul total cel mai redus al impr.. Costul total al creditului cuprinde dobanzi, taxe, comisioane, etc, care vor fi percepute aut. contr. in term. de der. a contr. de achizitie pub. ce va fi atribuit. Sanct. pentru nedecl. de catre of. a acestor elem. in cadrul prop. fin., este decaderea acestuia din dr. de a le putea sol. aut. contr. pe parc. derularii contr. de achizitie pub..Impr.bancar va fi gar. in cond. legii cu parte din veniturile bug. Cons. Loc. Andrid. Cons. Loc. Andrid se obliga sa ramburs. dato. si sa plat. dob. si comis af. Ac. datorii excl. din ven. sale, fara ca Guv. sa aiba vreo oblig. de plata si fara sa fie fol. credibilitatea sau capac. de imp. a Guv. pentru garan. ramburs. datoriei Cons. Loc. Andrid, a platii dob. si com. af.In ord. Descresc. a cost. total al impr., com. de eval. Intoc. cls. pe baza caruia se stabil. of. castig.. Aut. contr. are oblig de a inf. Of. despre dec. ref. la atr. ctr. de ach. pub., la anularea proce. de atr. si initiere ult. a unei noi proce., in scris, nu mai tarziu de 3 zile luc. de la emiterea ac. (prin fax sau mij. electr.).Contr. de ach. publ. se va incheia sub cond. suspensiva, adica ac va intra in vig. si va prod. efecte intre parti, dc aut. contr. va obtine avizul fav. al comis. de aut. a impr.locale, cu priv. la contract. acestui credit cf.art. 1, alin. (5) din HG nr. 9/2007 priv. constit., comp. si funct. Comis. de Aut. a Impr.Locale); In cazul neindepl. cond. suspensive, resp. Dc. contr. creditului nu va fi autorizata, aut. contr. neobtinand avizul fav. al comis. de aut. a impr.locale, contr. de credit incheiat cu of. ce va fi decl. castigator, se desfiinteaza cu efect retroa. din chiar mom. inch. acestuia, cu toate cons. Jur. ce decurg din aceasta sit.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Art. 256 ind.2 - (1)lit b) OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria ComuneiAndrid
Adresa postala: Andrid, str. Principala, nr. 508 judetul Satu Mare, Localitatea: Andrid, Cod postal: 447010, Romania, Tel. +40 261820409, Email: [email protected], Fax: +40 261820492
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2012 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer