Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unei finantarii rambursabile interne in valoare de 1000000 lei pentru o perioada de 15 ani pentru finantarea si derularea proiectului Construire gradinita cu program prelungit in comuna Sura Mare


Anunt de participare numarul 149156/06.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SURA MARE (PRIMARIA SURA MARE)
Adresa postala: Str. Principala, nr. 252, Localitatea: sura Mare, Cod postal: 557265, Romania, Punct(e) de contact: Razvan Bunea, Tel. +04 269543288, Email: [email protected], Fax: +04 269543400, Adresa internet (URL): www.primariasuramare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei finantarii rambursabile interne in valoare de 1000000 lei pentru o perioadade 15 ani pentru finantarea si derularea proiectului Construire gradinita cu program prelungit in comuna Sura Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: com Sura Mare, jud Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantarirambursabile interne in valoare de 1.000.000, 00 lei pentru o perioada 15 ani pentru finantarea si derularea proiectului: ?Construire gradinita cu program prelungit in comuna Sura Mare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unei finantarirambursabile interne in valoare de 1.000.000, 00 lei pentru o perioada 15 ani pentru finantarea si derularea proiectului: ?Construire gradinita cu program prelungit in comuna Sura Mare. Comuna Sura Mare isi rezerva dreptul de a opta pentru rambursarea, integrala sau partiala a creditului din surse proprii fara perceperea unui cost suplimentar sau comision de rambursare anticipat
Valoarea estimata a contractului de servicii este 632600 lei
Valoarea estimata fara TVA: 632, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare ?8.000 lei sau echivalent valuta la un curs BNR valabil in data publicarii in SEAP a anuntului de participare- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare120 zile calendaristice de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor- Garantiei de participare la licitatiese poate constitui prin una din urmatoarele: - scrisoare de garantie bancara conform Formular nr13in favoarea autoritatii contractante, care se va prezenta in originalsau- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original sau-ordin de plata in contul pentrugarantii de participare la licitatie al Primaria al comunei Sura Maredeschis la Trezoreria Sibiu RO76TREZ5765006XXX000226- scrisorilede garantie bancara vor fi eliberate de regula de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania- in cazul in care garantia de participare se va depune prin ordin de plata, dovada constituirii se va prezenta pana cel tarziu la data si orastabilita pentru deschiderea ofertelor- depunere in numerar la caseria Primariei comunei SuraPierderea garantiei de participare se produce in situatiile prevazute de art 87 din HG 925/2006, respectiv In cazul unei contestatii in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge respectiva contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare suma, calculata conform art 278 ind 1 din OUG nr 34/2006Garantia de participare se returneaza de autoritatea contractanta, ofertantilor in conditiile prev de art 88 din HGnr 925/2006IMM-urile vor beneficia de o reducere de 50% a cuantumului garantiei de participare in conformitate cu prevederile art 16 din Legea nr 346/2004 III.1.1.b) Garan?ie de buna execu?ieDA- Garantia de buna executie este de 2 % din valoarea contractului de servicii si va fi constituita in moneda contractului.- Garantia de buna executie seconstitie prin scrisoare de garantie bancara de buna executie sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contractAutoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Operatorul economic declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti .- Restituirea garantiei de buna executie se face dupa cum urmeazaRestituire a garantiei de buna executie se face in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractl, daca nu s-a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local - venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
IDeclaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006. prezentare Formular nr7 ? din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
Vor fi descalificati ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii
? omit sa completeze si sa prezinte formularul
? nu prezinta formularul completat corect si integral
? ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006
Documentul solicitat pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 estet cazierul judiciar pentru operatorul economic (firma) sipentru administratori (in conformitate cu prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006).IIDeclaratie privind neincadrarea in prev art 181din OUG nr 34/2006 ? prezentare Formular nr8 ? din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
Vor fi descalificati ofertantii care se afla in una din urmatoarele situatii
? omit sa completeze si sa prezinte formularul
? nu prezinta formularul completat corect si integral
? ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, Documente solicitate pentru neincadrarea in prev art 181din OUG nr 34/2006 sunt
-- Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat unde operatorul economic isi are sediul social din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.? in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata(formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).
- Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale unde operatorul economic isi are sediul social din care sa rezulte ca nu are datorii scadente inla nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.? in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata(formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).(formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).IIICertificatului de participare cu oferta independenta ? conform Ordinului nr.314/2010. prezentare Formular nr9 ? din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
IVDeclaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006? prezentare Formular nr .10? din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt Avram Nicolae ? primar, Bischin Gheorghe ? viceprimar, Ispas Camelia ? secretar, Bunea Razvan ? consilier juridic, Dumitrascu Carmen ? inspector principal, Gainuse Petre ? consilier local, Deac Marinela ? consilier local, V Declaratie privindcalitatea de participant la procedura prezentare Formular nr .6? din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca indeplinirea conditiilor privind situatia personala III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional:
- Pentru persoane juridice /fizice romane:
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?. Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in aceste documente sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Pentru persoane juridice /fizice straine: 1.1 Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.2 Autorizatie de functionare emisa de B.N.R, in conformitate cu prevederile OUG nr 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, in original sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?.
Nota:
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate. Ofertantii persoane fizice/juridice straine vor avea obligatia ca in cazul in care vor fi declarati castigatori sa: a. -prezinte in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania. b. - inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor contractuale ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata Neprezentarea documentului solicitat sau nerespectarea cerintelor solicitate va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
3.Tert sustinator financiar - daca este cazul
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prinprezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuiesa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute mai sus.
1.Formularul nr 4-Informatii generale. Cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani 2011, 2012 si 2013 trebuie sa fie mai mare sau egala cu 1.000.000 lei fara TVA. Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an.
In cazul in care ofertantul face dovadaca se incadreaza in categoria I.M.M, in conf. cu prev. Legii nr. 346/2004, beneficiaza de reducerea cu 50%Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta minima se demonstreaza prin luarea inconsiderare a resurselor tuturor membrilor grupului. Reducerea cu 50% a criteriului privind cifra de afaceri nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM
Neandeplinirea cerintei solicitate duce la declararea ofertei ca inacceptabilaCerinta solicitata in baza art. 184 din OUG nr. 34/2006
2.Ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrasele de bilant In situatia in care bilantul contabil nu este inregistrat la organele competente pana la data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va accepta orice alt document care probeaza cifra de afaceriIn cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, op. ec. nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Tertul sustinator l va prezenta: Formular nr 15 ?Angajamentul tertului sustinator financiar, Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitile. art.180 FormularulDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiileart. 181 lit. a), c1) si d - FormularulDeclaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese - Formular nr.Formular nr 4 - Informatii generale din Sectiunea Formulare.Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON, se va lua in considerare cursul mediu annual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an, Bilanturi, extrase de bilant, alte documente edificatoareBilanul la data de31.12.201131.12.201231.12.2013
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertei , continand valori , perioade de prestare , beneficiari , indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati
2. Experienta similara Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii trei ani, calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor, maxim 2 contracte de servicii similare, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu: 600.000lei fara TVA.Prezentare anexa laformular 14 ? Fisa privind experienta similara, insotita in conf. cu prevederile art. 188, alin(2), lit. a din OUG 34/2206 si Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011, de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa reiese beneficiarul, valoarea, perioada de derulare. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa - Formular nr.14Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 aniPentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON se va avea in vedere cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare anAnexa la Formular nr.14- Fisa privind experienta similara, insotita certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, a?a cum prevede art. 188 alin. (2) din OUG 34/2006.Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON se va avea in vedere cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2014 09:45
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2014 10:00
Locul: Primaria comunei Sura Mare - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoanele imputernicite ale operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Daca doua sau mai multe oferte contin acelasi pret si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut2. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea ( art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modif. si compl. ulterioare.In afara situatiei de mai sus, nu este permisa completarea ulterioara a documentelor de calificare. Lipsa , neprezentarea documentelor in forma si conditiile solicitate prin fisa de date sau neconformitatea unuia dintre documentele pentru demonstrarea cerintelor minime de calificare duce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila in conformitate cu art.36 alin.1 lit.b din H.G.925/2006..
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art 256 ind 2 din OUG nr 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Sura Mare
Adresa postala: strada Principala, nr 252, Localitatea: Sura Mare, Cod postal: 557265, Romania, Tel. +04 269543288, Email: [email protected], Fax: +04 269543400
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 09:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer