Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unui credit bancar in valoare de 1.260.000 lei pentru cofinantarea unui proiect de investitii


Anunt de participare numarul 96767/25.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA COGEALAC (PRIMARIA COMUNEI COGEALAC)
Adresa postala: STR. GARII NR. 30, Localitatea: Cogealac, Cod postal: 907070, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Cogealac, Tel.0241769101, In atentia: Maftei Tiberiu, Email: [email protected], Fax: 0241769030, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unui credit bancar in valoare de 1.260.000 lei pentru cofinantarea unui proiect de investitii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Cogealac
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui credit bancar in valoare de 1.260.000 lei pentru cofinantarea unui proiect de investitii. Durata creditului 10 ani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea creditului 1.260.000 lei
Perioada 10 ani
O singura tragere
Perioada de gratie: maxim 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 913, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local al comunei Cogealac
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Contractul se va incheia sub conditia suspensiva a avizarii favorabile a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale cu privire la acest credit, potrivit cu prevederile art. 1, alin (5), din HG nr. 9/2007 si OUG nr. 64/2007. Contractul va fi incheiat si sub prevederile OUG nr. 9/2010.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa privind informatiile generale formular V.1.1, Declaratia privind eligibilitatea formular V.1.2, Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006 formular V.1.3, Declaratia de participare la procedura formular V.1.4, certificate de atestare fiscala, certificat impozite locale. Persoanele juridice straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere cu referire la lipsa obligatiilor fiscale in tara de origine.Certificat constatator - domeniul de activitate. Certificat de inregistrare fiscala, Cazier fiscal, Autorizatie de functionare emisa de BNR. Pentru persoanele juridice straine: certificatul de inregistrare in traducere certificata (original sau copie legalizata), autorizatie de functionare emisa de organismul de reglementare - traducere autorizata, documente de inregistrare legala valabile la data procedurii - traducere autorizata. Toate traducerile in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii despre situatia economico-financiara: cifra de afaceri pentru anii :2006, 2007, 2008
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalele servicii similare prestate in ultimii trei ani, formularul V.4.1, Certificare ISO 901 sau echivalent privind certificarea sistemului de management al calitatii. Informatii privind subcontractantii. Informatii privind asocierea
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
In conformitate cu prevederile art. 110, alin (1), lit. c, din OUG 34/2006 si necesitatea de a asigura cofinantare unui proiect finantat cu fonduri PHARE
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 20
Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2433/24.03.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.04.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.04.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.04.2010 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CONSTANTA - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV FISCAL
Adresa postala: str. Traian, nr. 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241606591, Fax: 0241616003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Cogealac - Secretariat
Adresa postala: str. Garii, nr. 30, Localitatea: Cogealac, Cod postal: 907070, Romania, Tel.0241/769101, Email: [email protected], Fax: 0241769030, Adresa internet (URL): www.primariacogealac.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2010 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer