Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unui credit bancar in valoare de 2.500.000 lei fara TVA, pe o perioada de 8 luni, pentru sustinerea si derularea proiectului integrat "Modernizare strazi in localitatile Deleni si Bulboaca, achizitie utilaje deszapezire, sisteme centralizate


Anunt de participare numarul 119770/21.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Deleni (Primaria)
Adresa postala:  Com. Deleni, Localitatea:  Deleni, Cod postal:  737170, Romania, Punct(e) de contact:  Vasile Zanfir, Tel. 0235345106, In atentia:  d-nului ZANFIR VASILE - PRIMAR, Email:  [email protected], Fax:  0235345170, Adresa internet (URL):  www.delenivaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unui credit bancar in valoare de 2.500.000 lei fara TVA, pe o perioada de 8 luni, pentru sustinerea si derularea proiectului integrat "Modernizare strazi in localitatile Deleni si Bulboaca, achizitie utilaje deszapezire, sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare-epurare in satul Moreni; locuinta protejata si conservare patrimoniu cultural in comuna Deleni, judetul Vaslui"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: COMUNA DELENI, JUDETUL VASLUI
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII FINANCIARE PENTRU CONTRACTAREA UNUI CREDIT BANCAR IN VEDEREA SUSTINERII SI DERULARII PROIECTULUI INTEGRAT REALIZAT PRIN PROGRAM FEADR, MASURA 322
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui credit bncar in valoare de 2.500.000 lei, fara TVA(in care sunt incluse taxe, comisioane si alte remunerattii aferente)
Valoarea estimata fara TVA: 2, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 25000 lei din valoarea contractului; Garantie de buna executie in procent de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local si fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; societati, societati mixte;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180, art. 181 si art. 69^1 din OUG 34/2006; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului; Autorizatia de functionare a bancii emisa de BNR sau orice alta autoritate competenta similara, valabila la data depunerii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
valoarea pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5.000.000 lei, sau pe perioada de infiintare, daca aceasata este mai mica de 3 ani, Copii ale bilanturilor contabile pe ultimii 2 ani incheiati sicontul de profit si pierdere anual vizate si inregistrate de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE privind lista principalelor credite acordate si beneficiari in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
37/15.04.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.05.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.06.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.06.2011 10:00
Locul: sediul Primariei comunei Deleni, judetul Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor sau persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor OUG nr. 34
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Deleni, judetul Vaslui
Adresa postala:  comuna Deleni, judetul Vaslui, Localitatea:  Deleni, Cod postal:  737170, Romania, Tel. 0235/345106, Email:  [email protected], Fax:  0235/345170
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2011 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer