Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unui credit bancar in valoare de 450000 lei pentru investitii de catre comuna Breaza, judetul Mures


Anunt de participare numarul 118074/26.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BREAZA (PRIMARIA COMUNEI BREAZA JUD. MURES)
Adresa postala:  Str.Principala, Nr.129, Localitatea:  Breaza, Cod postal:  547135, Romania, Punct(e) de contact:  GHEORGHE CHIRA, Tel. 0265/540182, Email:  [email protected], Fax:  0265/540182, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unui credit bancar in valoare de 450000 lei pentru investitii de catre comuna Breaza, judetul Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Breaza
Codul NUTS: RO1 - Macroregiunea unu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui credit in valoare de 450000 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Credit in suma de 450000 lei. Valoarea estimata fara TVA: 1, 200, 000 RON a fost calculata in conformitate cu prevederile art.28(5)/OUG34 la 180 de luni.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In etapa II operatorul economic trebuie sa constituie garantia de participare in cuantul de 13500 lei. Valoarea estimativa a contractului este de 1200000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se face din bugetul local al comunei Breaza
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea completata in conformitate cu formularul A din sectiunea documente de calificare - in original; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 completata in conformitate cu formularul B din sectiunea documente de calificare - in original; Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice - in original sau copie legalizata; Certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala - in original sau copie legalizata; Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.5 alin.1 din Legea nr.21/1996 privind concurenta completata in conformitate cu formularul N din sectiunea documente de calificare - in original; Certificat constatator - in original, emis de O.R.C.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31.12.2009, vizat si inregistrat de organele competente - in copie, precum si raportatea semestriala la 30.06.2010 - in copie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nu se solicita
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu se solicita
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nu se solicita
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
art.2 alin.(2) lit."d", art.110 alin.1 lit.a; art.113 alin.2 OUG 34; nota justificativa nr.549/2011
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Nu se limiteaza numarul de candidati ( nu exista un numar maxim)
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/24.03.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2011 12:30
Locul: Primaria Breaza din comuna Breaza sat Breaza nr.129, judetul Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare operator economic candidat poate fi reprezentat oficial in fata comisiei de evaluare de o singura persoana, care va putea avea un singur insotitor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de actul considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Breaza
Adresa postala:  sat Breaza nr.129, Localitatea:  Breaza, Cod postal:  547135, Romania, Tel. 0265/540112, Email:  [email protected], Fax:  0265/540112, Adresa internet (URL):  www.comunabreaza.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2011 08:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer