Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 126250 | 126350 | 126668 | 126754 | 127301 | 127637 | 127640 | 128396 | 128700 | 128772 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unui credit in valoare de 4.000.000 lei pentru finantarea obiectivului de investitii de interes local ?dezvoltare economica, sociala si durabila a localitatii Sangeorgiu de Padure prin modernizarea unor strazi din oras?


Anunt de participare numarul 140931/05.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sangeorgiu de Padure (Primaria orasului Sangeorgiu de Padure Mures)
Adresa postala: Sangeorgiu de Padure str. Livezilor nr. 6 jud. Mures, Localitatea: Sangeorgiu de Padure, Cod postal: 547535, Romania, Punct(e) de contact: Andras Tar, Tel. +40 265580357, Email: [email protected], Fax: +40 265580357, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unui credit in valoare de 4.000.000 lei pentru finantarea obiectivului de investitii de interes local ?dezvoltare economica, sociala si durabila a localitatii Sangeorgiu de Padure prin modernizarea unor strazi din oras?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Sangeorgiu de Padure, jud Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui imprumut in valoare de 4.000.000 lei pentru finantarea obiectivului de investitii de interes local ?dezvoltare economica, sociala si durabila a localitatii Sangeorgiu de Padure prin modernizarea unor strazi din oras?Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul acestui credit este de a contracta un imprumut in valoare de 4.000.000 lei pentru finantarea dezvoltarii economice, sociala si durabila a localitatii Sangeorgiu de Padure prin modernizarea unor strazi din oras
Valoarea estimata fara TVA: 220, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 5% din pretul contractului, ie 11.000 lei. 2.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ( 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor de catre candidati). 3.Garantia pentru participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006 actualizata. In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de societate de asigurari, instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca modul de plata a garantiei se face conform art. 86 alin (3) din HG 925/2006. In cazul constituirii garantiei prin ordin de plata, banii se vor vira in contul de garantii al Trezoreriei Sovata contul RO54TREZ4825006XXX000339). Garantia va fi irevocabila.. In mod obligatoriu, ea va asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art. 87 din HG 925/2006 actualizata precum si cel prevazut de art 278^1alin 1 lit a din OUG 34/2006 actualizata. 4. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, pe suport de hartie in original. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in favoarea Autoritatii contractante in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in fisa de date a achizitiei, urmeaza a fi ca inacceptabile, conform art. 36 (1) din din HG nr. 925/2006. In masura in care CNSC respinge o contestatie a ofertantului, ca nefondata, in baza art. 278^1, OUG 34/2006, actualizata, i se va retine suma de 2.200 lei (1% din pretul contractului, fara TVA). Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 89 si 90 din HG 925/2006 actualizata, valoarea acesteia fiind de 5% din pretul contractului (fara TVA). Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, instrument care va fi irevocabil se va prezenta in original. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de buna executie se restituie de catre autoritatea contractanta, conf. art. 92 alin. 1 din HG nr. 925/2006, in termen de cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin contractual respective, daca orasul Sangeorgiu de Padure nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
contractul se va semna sub rezerva obtinerii avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale (Ministerul Finantelor Publice)
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerintele solicitate a fi indeplinite au la baza prevederile art. 180, 181, 182 si 69¹ din OUG 34/2006, actualizata si Ordinul presedintelui ANRMAP, nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaa.Eligibilitate: - neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, actualizata. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, sau certificat echivalent.
b.Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 -
Si prezentarea certificatelor fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre stat si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat , precum si a impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul
nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile.
Se vor prezenta , dupa caz, toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc._la plata si toate ordinele de plata cu care s-au efectuat platile pentru inlesnirile sau esalonarile la plata pentru bugetul de stat, comisia avand dreptul de a solicita originalele pentru confirmare ;
c.Neincadrarea in prevederile art. 69¹(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, actualizata si caliatea de participant la procedura.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri: dl.Csibi Attila-Zoltan (primar), dl.Csibi Attila-Zoltan (primar), dl. Tar Andras (vice-primar), d-na Gabriella Nagy (contabil sef), Laszlo Anna Maria (consilier), Szasz Levente Lorand (consilier), Szemely Zsolt Denes (consilier), Kovrig Zoltan (consilier), Ambrus Emese (consilier), Hegyi Laszlo (consilier), Osvath Emese (consilier), Misici Mircea (consilier), Muresan Ghe. Zaharie (consilier), Morara Rodica (consilier), Cocis Dorin Alexandru (consilier), Bica Rodion (consilier), Szabo Francis (consilier)
Modalitatea de indeplinire: -Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, actualizata.
-Declaratie privind calitatea de participant la procedurad.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181, acesta poate prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la lalin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, ofertantul/ candidatul poate prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o
declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerintele solicitate a fi indeplinite au la baza prevederile art. 183 din OUG 34/2006, actualizata sau echivalentul din tara de domiciliu a candidatului.
a) - Forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si obiectul de activitate si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.
Modalitatea de indeplinire: -Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiecctul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCPersoane juridice straine:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in copie ?conform cu originalul? si traduse in limba romana ? traducere autorizata.
b)- Autorizarea functionarii institutiilor de credit.Modalitatea de indeplinire - Autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei sau echivalentul din tara de domiciliu a candidatului, (copie ?conform cu originalul?)
Persoane juridice straine:
Autorizatia de functionare eliberata de organismul de reglementare din tara de domiciliu a ofertantului in copie ?conform cu originalul?.
NOTA : Toate documentele solicitate si prezentate de persoanele juridice straine vor fi prezentate in limba romana - traducere autorizata.
Aceste documente trebuie prezentate de toti ofertantii si ofertantii asociati care vor fi implicati in realizarea contractului.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta nr.2 se considera indeplinita daca unul dintre asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul - detine autorizatia/atestatul solicitat si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transmisibila.
Certif constat pt ofertant castigat se va prezenta in original/copie legalizata pt conformitatea docum, inainte de semnarea contr.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri medie anuala pentru anii financiari 2009, 2010 si 2011. Cifra medie anuala se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri obtinute de candidat in anii financiari prezentati.
Persoanele juridice infiintate de mai putin de trei ani, vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data infiintarii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind capacitatea tehnica si/sau profesionala ? Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii trei ani.
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii de creditare in conditii similare celor solicitate prin Caietul de sarcini, prestate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Candidatul infiintat de mai putin de 3 ani, va prezenta lista principalelor servicii de acordare de credite prestate de la infiintare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
a.evitarea riscurilor sistarii lucrarilor de executie, finantate din fonduri europene ca urmare a neplatii facturilor pentru lucrarile si serviciile executate si a penalizarilor de intarziere a platilor, aferente contractului ce urmeaza a fi incheiat cel mai tarziu la finele acestei lunib.respectarea termenelor de implementare a proiectului impus prin contractul de finantare, care pot conduce la pierderea finantarii proiectului (termenul de finalizare al proiectului de fata este 30.06.2013)
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 10
descrescator, conf. algoritm: PN(n)=CA(n)/CAmax]*100CA;CA=cifra de afac. pt. ultimii 3ani.Procedura continua chiar daca nr ofertanti e mai mic de 3
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6235050
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.12.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.12.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
21.12.2012
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.12.2012 10:30
Locul: Sediul Primariei Sangeorgiu de Padure, str Livezilor nr 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la ziua urmatoare informarii act autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul achizitii
Adresa postala: Adresa postala: str Livezii nr 6 , Localitatea: Sangeorgiu de Padure , Cod postal: 547539 , Romania , Email: [email protected] , Fax: +40 265580357, Localitatea: Sangeorgiu de Padure, Cod postal: 547539, Romania, Tel. +40 265580357, Email: [email protected], Fax: +40 265580357
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2012 09:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer