Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unui imprumut bancar de 13.500.000,00 RON pentru o perioada de maxim 15 ani, in vederea asigurarii finantarii proiectelor cu finantare europeana si a altor proiecte de investitii


Anunt de participare numarul 145881/20.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Comunei Stefanestii de Jos
Adresa postala: Sos. Stefanesti nr. 116, Localitatea: stefanestii de Jos, Cod postal: 077175, Romania, Punct(e) de contact: Anghel Rababoc, Tel. +40 213613529, Email: [email protected], Fax: +40 213613529, Adresa internet (URL): www.primariastefanesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unui imprumut bancar de 13.500.000, 00 RON pentru o perioada de maxim 15 ani, in vederea asigurariifinantarii proiectelor cu finantare europeana si a altor proiecte de investitii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Stefanestii de Jos
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui imprumut bancar de 13.500.000, 00 RON pentru o perioada de maxim 15 ani, in vederea asigurariifinantarii proiectelor cu finantare europeana si a altor proiecte de investitii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui imprumut bancar de 13.500.000, 00 RON pentru o perioada de maxim 15 ani, in vederea asigurariifinantarii proiectelor cu finantare europeana si a altor proiecte de investitii
Valoarea estimata fara TVA: 13, 911, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 250.000 ron.Garantia de participare se va constitui in cadrul etapei a doua a negocierii. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei.In cazul extind.perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Garantia de participare se poate constitui in conformitate cu prevederile art.86 alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament in contul RO41TREZ4215006XXX002512, deschis la Trezoreria Ilfov- beneficiar Primaria Stefanestii de Jos, CIF 4420775, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in situatiile prev. la art. 87 din HG 925/2006, iar in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata sau contestatorul isi retrage contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in conformitate cu prevederile art.278^1. In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta va returna contestatorului suma retinuta in cel mult 5 zile de la data pronuntarii decizieiinstantei de judecata.Restituirea GP se face in conf cu preved. art. 88 din HG 925/2006. Candidaturile care nu sunt insotite de dovada GP in cuantum si formaprecizata vor fi respinse ca inacceptabile Cuantumul garantiei de buna executie este de 1% din pretul contractului fara TVA. Se va constitui prin conform prevederilor art.90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarileulterioare sau prin retineri succesive conform prevederilor legale - art.90 alin 3 din HG 925/2066.Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 din HG 925/2066 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se deschid ofertele -original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadenteluna anterioara celei in care se depun ofertele ? original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1. Primar: Anghel Rababoc, Viceprimar- Aurel Pirvu, Secretar ? Iulia Georgiana Tudor, Administrator public: Paraschiv Eugen, Contabilitate- Laura Andreea Litvin, Domnisoru Alina, Achizitii publice- Monica Anghel, Referenti: Stoica Razvan Vasilica, Dorobantu Sorin, inspector: Rotaru Dan Andrei, Consilieri: CATARAMA GHEORGHE
PIRVU ION
NEGOESCU CRISTIAN
MIHAILA MARIUS
JOIMANNICOLAE
GHEORGHE CRISTIAN
DINCANICOLAE
GRIGOREGHEORGHE
STEFAN NICULAE
GHITA GHEORGHE
DUMITRU ELENA LUMINITA
PAVEL GHEORGHE
LUICEANU DUMITRU
ANGHEL DUMITRU- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
(formulare anexate) Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate? original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor.
- Ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in copie.
- Autorizatia de functionare emisa de BNR ? original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" - in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit
Pentru persoane fizice/juridice straine:
- un certificat, in traducere legalizata in limba romana, de la registrul in care este inmatriculat candidatul in tara de origine, care sa ateste existenta candidatului - original sau copie legalizata.
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
- Autorizatia de functionare eliberata de organismul de reglementare din tara in care candidatul este rezident - copie tradusa in limba romana de traducator autorizat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii despre cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani: 2010, 2011, 2012. Capacitatea economica/financiara a candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
In situatia in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata, cf. prev art. 186 din OUG 34/2006, de o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a prezenta un angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiacare determina excluderea de la procedura de atribuire (va completa decl. art. 180 si art. 181, lit. a, c1 si d)
Informatii privind asocierea: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa pe Fisa de informatii generale (formular anexat).In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Completarea formularului "Informatii generale".Conversia leu-valuta se va face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte, astfel: - pentru anul 2010 - 1 euro = 4, 2009 lei- pentru anul 2011 - 1 euro = 4, 2379 lei- pentru anul 2012 ? 1 euro = 4, 4560 leiSe va completa formularul anexat (Angajament)Tertul sustinator va completa declaratiile privind neincadrarea art. 180 si art. 181, lit. a, c1 si d, pe modelele anexate.Se va completa pe modelul formularului anexat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Certificatprivind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, in domeniul prestariiserviciilor financiarece fac obiectul contractului, emis de organisme de certificare a sistemului de management
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Aceste documente emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat.
In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie indeplinite de toti membrii asocierii, in conformitate cu partea de contract pe care o vor indeplini conform acordului de asociere.Informatii privind Asocierea: In cazul unei Asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul de Asociere si sarcinile care revin fiecarei parti, precum si documentele solicitate la capitolul Criterii de calificare pentru fiecare din membrii asocierii. In cazul asocierii ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe langa candidaturacomuna, alte documente de calificare in mod individual sau in alta asociere ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura. La depunerea candidaturilorse va prezenta acordul de asociere intocmit si semnat de fiecare asociat in parte.
Se va preciza clar in Acordul de Asociere ca nici un asociat nu are dreptul de a parasi asocierea inainte de terminarea contractului.
Acest Acord de Asociere va fi legalizat de catre ofertantul castigator inainte de semnarea contractului si se va preda autoritatii contractante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Certificatul se va prezenta in copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de catre ofertanti.In oricare dintre situatii, in cazul unei asocieri, in documentele de calificare va fi prezentat acordul de asociere ? model in sectiunea Formulare - care trebuie sa contina cel putin: - lista tuturor asociatilor si partea din contract pe care o indeplineste fiecare- nominalizarea liderului de asociatie- clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului- imputernicirea liderului asociatiei de a se obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si colectivNeprezentarea acordului de asociere, cu precizarile mentionate, atrage dupa sine descalificarea ofertantilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
Vor fi selectati, pentru part la etapa a II a max. 5 op ec ierarh. in ordinea descresc a mediei cifrei de afaceri globale.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2013 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, membrii UCVAp, reprezentantii candidatilor- pe baza de delegatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
MOdalitate de departajare a ofertantilor: In prima etapa, cea de calificare, vor fi selectati max. 5 operatori economici, ierarhizati in ordinea descrescatoare a medie cifrei de afaceri globale. Daca nr.candidatilor este mai mic decat 3, se va continua procedura numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile de calificare solicitate.Pentru etapa a doua, ce de ofertare: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi cost total al creditului, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara (cost total al creditului)are valoarea cea mai scazuta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul precizat de art. 256^2 din OUG 34/2006, cu modif si compl ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2013 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer