Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unui imprumut intern in valoare de 28.844.008 RON


Anunt de participare numarul 147678/02.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BARLAD
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE, NR. 21, Localitatea: Barlad, Cod postal: 731182, Romania, Punct(e) de contact: AURELIAN RADUCU, Tel. +40 235411760, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 235416867, Adresa internet (URL): www.primariabarlad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unui imprumut intern in valoare de 28.844.008 RON
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL BARLAD
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui imprumut intern in valoare de 28.884.008 RON, cu o perioada de rambursare de 15 ani si termenul maxim de tragere estimat 31.12.2016, in vederea finantarii obiectivului de investitii "Extindere retele de canalizare menajera si pluviala in cartierele Munteni si Podeni din Municipiul Barlad".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata de 22.611.000 RON, constand intaxe, comisioane si dobanda, reprezinta costul total al imprumutului de 28.884.000 RON cu perioada de rambursare de 15 ani.
Valoarea estimata fara TVA: 22, 611, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 150 zile de la data limita de primire a ofertelor.2. Valoarea garantie pentru participare: 100.000 lei; garantia de participare poate fi constituita si in alta valuta, echivalenta leu/valuta facandu-se la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor.3. Forma de constituire a garantiei de participare : - prin virament bancar in contul RO90TREZ6575006XXX000869 deschis la Trezoreria Barlad;
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, intocmit cu respectarea prevederilor art. 86 din HG 925/ 2006, alin. (2)-(4) si care sa prevada situatiile in care aceasta se retine, conform specificatiilor art. 87 din HG 925/2006 si art. 278.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 1% din pretul contractului (costul total al imprumutului);2) Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta inoriginal, intocmit cu respectarea prevederilor art. 86 din HG 925/ 2006, alin. (2)-(4).3) Garantia de buna executie se va constitui in 10 zile lucratoare de la semnarea contractului de imprumut, pentru o perioada egala cu perioada de tragere, respectiv pana la 31.12.2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local al Municipiului Barlad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In acest caz se va prezenta un Acord de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Sa participe la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.Informatii si formalitati: Depunerea Certificatului de participare cu oferta independenta, Formularul 2 din Sectiunea "Formulare", (model conform Ordinului ANRMAP 314/2010);Cerinta nr. 2: Sa nu se incadreze in niciuna din situatiile prevazute la art. 69.1 din OUG 34/2006;Informatii si formalitati: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 ? Formularul 3 din Sectiunea "Formulare";Acest formular va fi prezentat de fiecare asociat, subcontractant si tert sustinator, dupa caz, aceasta cerinta trebuind sa fie indeplinita atat de membrii asocierii si de subcontractanti cat si de tertii sustinatori.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante Municipiul Barlad, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire a acestui contract: Primar - Constantinescu Constantin , Director Executiv Adjunct - Spanu Nicolae, Sef Birou- Solca Georgian, Responsabil achizitie - Raducu Aurelian.Cerinta nr. 3: Sa nu se incadreze in niciuna din situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006;Informatii si formalitati: 1.Prezentarea Declaratiei privind situatia personala (Formularul 4 din Sectiunea "Formulare");In cazul in care oferta este depusa de o asociere toti membrii asocierii trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta; Sa fie inregistrate si autorizate conform prevederilor legale pentru desfasurarea de servicii financiar bancare.
Informatii si formalitati:
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila conforma cu originalul;2. Autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei in temeiul art. 26, alin 1 din Legea nr. 101/1998 privind statutul Bancii Nationale a Romaniei si art. 9 din Legea nr. 58/1998 - Legea bancara, in original/copie legalizata/copie lizibila conforma cu originalul;
Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie REALE/ACTUALE la data limita de depunere a ofertei.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta aceste documente, din care sa rezulte indeplinirea acestei cerinte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2013 12:00
Locul: la Primaria Municipiului Barlad, jud. Vaslui, str. 1 Decembrie nr. 21
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).- Autoritatea contractanta va incheia contractul de imprumut cu ofertantul a carei oferta a fost declarata castigatoare, dupa autorizarea contractarii imprumutului de catre Comisia de autorizare a imprumuturilor locale conform HG nr. 9/2007.Deoarece dintre documentele analizate de aceasta comisie fac parte si graficul depus de ofertantul castigator si conditiile concrete de creditare din oferta acestuia se va putea face demersurile pentru obtinerea acestei autorizari abia dupa stabilirea ofertei castigatoare.Avand in vedere aceasta modalitate de autorizare, in cazul in care Comisia de autorizare a imprumuturilor locale nu da avizul UAT Municipiul Barlad pentru acest imprumut, pentru a nu fi incalcate prevederile HG nr. 9/2007, procedura de atribuire a acestui contract va fi anulata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic contencios din cadrul Primariei Municipiului Barlad
Adresa postala: str. 1 Decembrie nr. 21, jud. Vaslui, Localitatea: Barlad, Cod postal: 731182, Romania, Tel. +40 235411760, Fax: +40 0235416867, Adresa internet (URL): www.primariabarlad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2013 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer