Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contractarea unui imprumut pentru obiectivul de investitii "Complex Aqua - Land - Bazine de inot si agrement - Stadion Cetate Deva"


Anunt de participare numarul 38122/03.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Deva
Adresa postala: Piata Unirii nr. 4, Localitatea: Deva, Cod postal: 330152, Romania, Punct(e) de contact: Mircia Muntean, Tel.0254/213435, Email: [email protected], Fax: 0254/226176, Adresa internet (URL): www.primariadeva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unui imprumut pentru obiectivul de investitii "Complex Aqua - Land - Bazine de inot si agrement- Stadion Cetate Deva"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Municipiul Deva
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractare credit
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66130000-0 - Servicii de acordare de credit (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractare credit
Valoarea estimata fara TVA: 8, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 31.12.2007 pana la 31.12.2019
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
85000
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul General al Municpiului Deva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata in cazul in care oferta este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Avizare din partea comisiei de Avizare a imprumuturilor publice locale de la Ministarul Fibnantelor
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind egibilitatea (formular 2 A );
- declaratie privind neincadrarea in situatiile art.181 din O.U.G. Nr.34/2006 (formular 12 B );
- certificat de inregistrare al firmei;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- cifra de afaceri medie anuala pe ultiii trei ani -
- experienta similara: - certificat de atestare fiscala (maxim 30 zile fata de data de depunere a ofertelor) care sa faca dovada ca sunt indeplinite obligatiile de plata ale impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra de afaceri medie anuala pe ultiii trei ani - sa fie minim 30.000.000 lei - sau echivalent8.941.498 euro;(1 Euro =3, 3402 lei la data de 29.10.2007)experienta similara: prezentarea a cel putin unui contract semnat in ultimii 3 ani cu o autoritate publica loca un contract privind contractarea unui credit de cel putin 10.000.000 lei au echivalentul a2.993.832 euro;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 20
- cifra de afaceri medie anuala pe ultiii trei ani- experienta similara:
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.12.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.12.2007 12:00
Locul: Primaria Municipiului Deva, cam 15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluar, reprezentanti ai ofertantilor si ai Ministerului Finantelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos, nr. 6, Sect. 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator a actului invocat ca nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Deva
Adresa postala: P-ta Unirii, nr. 4, Localitatea: Deva, Cod postal: 330152, Romania, Email: [email protected], Fax: 0254226176
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2007 08:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer