Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contracte de lucrari si servicii


Anunt de participare numarul 53050/20.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Pitesti
Adresa postala: str. Trivale nr. 82, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110058, Romania, Punct(e) de contact: D.S.Pitesti - achizitii, Tel.0248213434, In atentia: ing. Moraru Ion tel. 0744353051, Email: [email protected], Fax: 0248214099
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regienationala
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contracte de lucrari si servicii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sediul ocoalelor silvice ;Aninoasa, Cimpulung, Cotmeana, Curtea de Arges, Musetesti, Poiana Lacului, Suici.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie a sapte(7) sisteme de alarma cu lucrarile aferente de instalare si punere in functiune si asigurarea pentru sase (6) ocoale (sisteme) de servicii de monitorizare a sistemelor de alarma.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45312200-9 - Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.1)
74611000-5-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de instalare si furnizare de sisteme de alarma antiefractie (7 locatii- sedii ocoale)
Servicii de monitorizare aistemelor de alarma(6 locatii -sedii ocoale)
Valoarea estimata fara TVA: 29, 740RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
nu
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Firmele ofertante sa aiba autorizarea prevazuta de lege si in documentatia de atribuire.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentare formular informatii generale;declaratie eligibilitate;declaratie neincadrare in art.181 OUG 34/2006;certificat de atestare fiscala;certificat constatator emis de R.C. ;certificat de inregistrare la ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul bilant contabil;cifra de afaceri pe 2 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentare formular 12D;autorizatie pentru livrarea instalatiilor;date privind dotarea cu echipamente si personal calificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.06.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: la casierie - numerar
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.06.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.06.2008 11:00
Locul: sediul Directiei Silvice Pitesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti firme ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Victoriei nr.22., Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110016, Romania, Tel.0248219374, Fax: 0248219374
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Pitesti-cons. juridic
Adresa postala: str. Trivale nr.82, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110058, Romania, Tel.0248213434, Email: [email protected], Fax: 0248214099
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2008 17:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer