Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - COVOR BANDA CAUCIUC


Anunt de participare (utilitati) numarul 142506/14.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 750250578, In atentia: IULIA MASUTI, Email: [email protected], Fax: +40 252/323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA SUB AUTORITATEA ME
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
COVOR BANDA CAUCIUC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RAAN ? Sucursala Romag Termo, sat Halanga, com.Izvoru Barzii, jud. Mehedinti.
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va achizitiona ?COVOR BANDA CAUCIUC?, pentru Suc. Romag - Termo.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34312600-3 - Benzi transportoare din cauciuc (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va achizitiona ?COVOR BANDA CAUCIUC?, conform caietului de sarcini nr. 1798/18.02.2013 atasat in SEAP.
Valoarea estimata fara TVA: 980, 080RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 19.600 LEI (9.800 LEI ? pentru I.M.M.).Dovada incadrarii operatorilor economici in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (conform Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare) se va prezenta alaturi de garantia de participare.Garantia de participare se constituie prin: 1. instrument de garantare (Formular SGB) - emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire; garantia trebuie sa fie irevocabila.2. ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in contul cod IBAN RO02 RNCB 0179 0345 7541 0001 BCR Sucursala Mehedinti.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin egala cu valabilitatea ofertei.Dovada constituirii garantiei de participare reprezinta conditie de participare la licitatie. Echivalenta leu/alta valuta se va face cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, precizata in anuntul de participare, la cursul BNR. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului fara T.V.A.? instrument de garantare ( conform formular GBE) in cel mult 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului cu valabilitatea egala cu durata contractului.- daca partile convin ? retineri succesive din facturile partiale prin deschiderea unui cont la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria statului(conf.art.90, alin.3 din HG 925/2006 actualizata.- depunerea la casierie a unor sume in numerar in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006, semnata si stampilata.
Se va prezenta Formularul 1
Cerinta nr. 2
Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, semnata si stampilata.
Nu vor fi exclusi din procedura operatorii economici aflati in situatia prevazuta la art. 181 lit. c din O.U.G. nr. 34/2006.
Se va prezenta Formularul 2
Cerinta nr. 3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010, semnat si stampilat.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind la neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute
la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr. ec. Gheorghe DULCEA, ec. Mariana SIMION, ing. Georgeta CHIVU, ing. Anca POPESCU, ec. Cornelia BLINDU, cons. jr. Dorina MINZALA, chim. Elena MOCANASU, cons. jr. IulianRAICU, ing. Angelica POPESCU, ing. Alin PALCU, ec. Gheorghe BULUM, fiz. Silviu CIOCLEI, ing. Rio SVOBODA, ing. Maria VARLAN, ec. Emi MITROFAN, sing. Petre PETRICA, ec. Constantin CROITORU, ec. Iulia MASUTI.
Se va prezenta Formularul 4
Se va prezenta Formularul 3 Persoane juridice/fizice romane
Cerinta nr. 1
Ofertantii vor prezenta certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate. Pentru persoane juridice/fizice romane se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (informatiile prezentate in Certificatul Constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor). - se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?. Din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluitrebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. In urma stabilirii clasamentului final, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a transmite la solicitarea autoritatii contractante Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in original sau copie legalizata, daca in cadrul ofertei documentul a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Se va prezenta certificatul constatator.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere (daca este cazul) ca firma este/nu este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004.
Se va prezenta declaratia.
Persoane fizice/juridice straine
Cerinta nr. 3
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
Se vor prezenta documentele edificatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
?Informatii generale? cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani.Nu se impune o valoare privind cifra de afaceri pe care ofertantul trebuie sa o indeplineasca.In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 6
Cerinta nr. 2
Pentru demonstrarea experientei similare, ofertantul va prezenta un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul beneficiar (in cazul clientului privat este suficienta si o declaratie a operatorului economic).
Modalitatea de indeplinire
Se ca prezenta certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul beneficiar (in cazul clientului privat este suficienta si o declaratie a operatorului economic).
Cerinta nr. 3
?Acord de asociere?
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a exista obligatia legalizarii. Legalizarea asocierii se solicita numai daca oferta comuna este declarata castigatoare.In cazul grupurilor de operatori economici, unul dintre parteneri trebuie desemnat ca lider.Ceilalti membri ai grupului trebuie sa prezinte o declaratie care sa ateste recunoasterea calitatii de lider a acestuia.Oferta va fi transmisa de liderul grupului. Un operator economic poate participa la procedura de atribuire numai cu o singura oferta, fie in nume propriu, fie in cadrul unui grup.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrarea), trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte;celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul. Operatorii economici care se afla in oricare dintre situatiile prevazute la articolele 180 si 181 lit. a, c^1, d si e, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi exclusi din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 7
Cerinta nr. 4
?Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului? in situatia in care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 190 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ( daca este cazul )
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 8
Cerinta nr. 5
Certificat de conformitate tip SECEEx eliberat de INSEMEX Petrosani sau alta unitate similara acreditata, pentru covoarele antistatice si ignifuge ofertate
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificatul.
Cerinta nr. 1Document privind implementarea SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul contractului, in termen de valabilitate la data limita de depunerere a ofertelor. Documentele se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.Ofertantii care se afla in curs de recertificare pot fi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Certificatul SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Cerinta nr. 2Document privind implementarea SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul contractului, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.Ofertantii care se afla in curs de recertificare pot fi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Certificatul SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid.In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: 1.In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa;2.Numarul de runde: 1;3.Durata runda: o zi4. Pas licitare: da, 3% din val. estimata.Pe parcursul licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea si numarul ofertantiilor participanti si nici cea mai buna oferta de pret. Dupa runda de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 72 ore, Formularul de oferta, Centralizator oferta economica cu noile preturi rezultate in urma licitatiei electronice. NOTA 1: In cazul in care dupa desfasurarea etapei de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.04.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.04.2013 13:00
Locul: RAAN, STR N IORGA, NR. 1, DR TR SEVERIN, MEHEDINTI, SALA DE LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate clarificarile aferente procedurii de atribuire pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor vor fi publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.roSolicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai in scris la REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE - SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE - Str. N.Iorga nr.1, Loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti , fax :0252315848, in atentia doamnei ec. Iulia MASUTI.NOTA: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare, in conformitate cu HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere ? Formularul 15 ? ?Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare?, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In acest caz: - declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor solicitateOfertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenul de exercitare a cailor de atac - conform art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC RAAN
Adresa postala: STRADA NICOLAE IORGA, NR. 1, Localitatea: DR TR SEVERIN, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 252323848, Fax: +40 252323685
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2013 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer