Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - COVOR BANDA DE CAUCIUC


Anunt de participare (utilitati) numarul 137521/19.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 750250567, In atentia: IULIA MASUTI, Email: [email protected], Fax: +40 252/323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE EUTONOMA SUB AUTORITATE MECMA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
COVOR BANDA DE CAUCIUC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RAAN ? Sucursala Romag Termo, sat Halanga, com.Izvoru Barzii, jud. Mehedinti.
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE COVOR BANDA CAUCIUC PENTRU SUCURSALA ROMAG - TERMO
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34312600-3 - Benzi transportoare din cauciuc (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va achizitiona ?COVOR BANDA CAUCIUC? conform caietului de sarcini nr. 6986/28.05.2012 atasat in SEAP.
Valoarea estimata fara TVA: 739, 550RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 14.791 LEI ( 7.395, 5 LEI ? pentru I.M.M. ). Dovada incadrarii operatorilor economici in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (conform Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare) se va prezenta alaturi de garantia de participare.Garantia de participare se constituie prin: 1. instrument de garantare Formular SGB - emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire- garantia trebuie sa fie irevocabila.2. ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in contul cod IBAN RO02 RNCB 0179 0345 7541 0001 BCR Sucursala Mehedinti.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin egala cu valabilitatea ofertei.Dovada constituirii garantiei de participare reprezinta conditie de participare la licitatie. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului fara T.V.A.Garantia de buna executie a contractului de furnizarese constituie, prin : - prin instrument de garantare (Formular GBE), emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prezentat de furnizor, in original, in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea si inregistrarea contractului la sediul achizitorului, care se va constitui ca anexa la contract;
- garantia trebuie sa fie irevocabila;
- valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa fie egala cu perioada convenita a contractului, respectiv 5 luni;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006, semnata si stampilata.
Se va prezenta Formularul 1
Cerinta nr. 2
Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, semnata si stampilata.
Se va prezenta Formularul 2
Cerinta nr. 3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010, semnat si stampilat.
Se va prezenta Formularul 3
Cerinta nr. 4
Declaratie privind la neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.Persoanele cu funtie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr. ec. Gheorghe DULCEA, ec. Mariana SIMION, ing. Georgeta CHIVU, ing. Anca POPESCU, ec. Cornelia BLINDU, ec. Iulia MASUTI, cons. jr. Dorina MINZALA, chim. Elena MOCANASU, cons. jr. Iulian RAICU, ing. Angelica POPESCU, ing. Rio SVOBODA, ing. Maria VARLAN, ec. Emi MITROFAN, ec. Silviu CONSTANTIN, fiz. Silviu CIOCLEI, ing. Dumitru NAVLIGU, sing. Petre PETRICA, ec. Constantin CROITORU.
Se va prezenta Formularul4
Cerinta nr. 5
Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (copie certificata?conform cu originalul?, semnata si stampilata), din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile
Se va prezenta formularul tip emis de autoritatile competente.
Cerinta nr. 6
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (copie certificata?conform cu originalul?, semnata si stampilata).
Se va prezenta formularul tip emis de autoritatile competente din care sa reisa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile. Persoane juridice/fizice romane
Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu max.30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Se va prezenta certificatul constatator.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere (daca este cazul) ca firma este/nu este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004.
Se va prezenta declaratia.
Persoane fizice/juridice straine
Cerinta nr. 3
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
Se vor prezenta documentele edificatoare.
Cerinta nr. 4
Certificat de conformitate tip SECEEx eliberat de INSEMEX Petrosani sau alta unitate similara acreditata, pentru covoarele antistatice si ignifuge ofertate
Se va prezenta certificatul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
?Informatii generale? cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, continand valori, perioade de livrare, beneficiari.
Cerinta nr. 2
Pentru demonstrarea experientei similare, ofertantul va prezenta un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul beneficiar (in cazul clientului privat este suficienta si o declaratie a operatorului economic).
Cerinta nr. 3?Acord de asociere?
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a exista obligatia legalizarii. Legalizarea asocierii se solicita numai daca oferta comuna este declarata castigatoare.
In cazul grupurilor de operatori economici, unul dintre parteneri trebuie desemnat ca lider.Ceilalti membri ai grupului trebuie sa prezinte o declaratie care sa ateste recunoasterea calitatii de lider a acestuia.
Oferta va fi transmisa de liderul grupului.Un operator economic poate participa la procedura de atribuire numai cu o singura oferta, fie in nume propriu, fie in cadrul unui grup.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrarea), trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte;celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.
Operatorii ec
Cerinta nr. 4
?Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului? in situatia in care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 190 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ( daca este cazul )
Cerinta nr. 5
?Declaratie tert sustinator tehnic si profesional? ( daca este cazul ). Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180din OUG 34/2006 si ale art.181 lit.a, c^1 si d din OUG 34/2006 si nu trebuie sa se incadreze in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 1Document privind implementarea SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul contractului, in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor. Documentele se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.Ofertantii care se afla in curs de recertificare pot fi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.
Cerinta nr. 2Document privind implementarea SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul contractului, in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor. Documentele se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.Ofertantii care se afla in curs de recertificare pot fi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In vederea participarii la licitatia electronica op. econ. trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid.In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: 1.In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa;2.Numarul de runde: 1;3.Durata runda: o zi4. Pas licitare: da, pana la maxim 5% din val.estimataPe parcursul licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea si numarul ofertantiilor participanti si nici cea mai buna oferta de pret. Dupa runda de reofertare, se solicita op econ sa transmita autoritatii contractante, in termen de 72 ore, Formularul de oferta, Centralizator oferta economica cu noile preturi rezultate in urma licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.08.2012 12:00
Locul: RAAN, STRADA NICOLAE IORGA, NR. 1, SALA DE LICITATII, DR TR SEVERIN, MEHEDINTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate clarificarile aferente procedurii de atribuire pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor vor fi publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.roSolicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai in scris la REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE - SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE - Str. N.Iorga nr.1, Loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti , fax :0252315848, in atentia doamnei ec. Iulia MASUTI.NOTA: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare, in conformitate cu HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere ? Formularul 15 ? ?Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare?, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In acest caz: - declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor solicitateOfertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal - daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc dupa etapa finala de licitatie electronica au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642/+40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, cf art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC RAAN
Adresa postala: STRADA NICOLAE IORGA NR 1, Localitatea: DR TR SEVERIN, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 750250563, Fax: +40 252323685
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2012 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer