Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Covor bituminos pe DJ 703H Cepari-Salatrucu de la km 12+864 la 25+058,in comunele Suici si Salatrucu


Anunt de participare numarul 12339/30.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRARE, INTRETINERE SI REPARATII DRUMURII SI PODURI JUDETENE ARGES
Adresa postala: Piata Revolutiei, nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN PATRASCU, Tel.0248210062, Email: [email protected], Fax: 0248210062
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Covor bituminos pe DJ 703H Cepari-Salatrucu de la km 12+864 la 25+058, in comunele Suici si Salatrucu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 703H Cepari-Salatrucu, km 12+864 la 25+058, in comunele Suici si Salatrucu, jud.Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Covor bituminos pe DJ 703H Cepari-Salatrucu km 12+864 la 25+058 , in comunele Suici si Salatrucu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
executie lucrare: covor bituminos
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 500, 000 si 3, 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 50000 lei -scrisoare de garantie bancara in original;garantie debuna executie 8% din valoarea acceptata a contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ofertantul poate depune oferta individual sau in asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
certificat constatator emis de oficiul registrului comertului;documente care dovedesc o forma de inregistrare ori apartenenta profesionala;declaratie privind eligibilitatea;declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181;declaratia privind calitatea de participant la procedura;confirmare privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil la data de 31.12.2006
declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
capacitatea financiara de sustinere a lucrarilor prin lichiditati disponibile
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
media anuala pe ultimii 3 ani sa fie de minim 11000000 lei echivalent euro 3296374 la curs din data de 25.04.2007-lichiditate ;solvabilitate patrimoniala
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari executate pe ultimii 5 ani
recomandari din partea altor beneficiari
declaratii referitoare la personalul de specialitate-CV atasat
informatii referitoare la dotarile de natura tehnica
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se va prezenta cel putin un contract similar cu o valoare egala sau mai mare de 2500000 lei respectiv 749176 euro-minim 2 recomandari-1 salariat responsabil tehnic cu executia atestat si 1 salariat responsabil cu calitatea lucrarilor atestat-dotari atestate tehnic
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul cel mai scazut
80%
Descriere:
2.
durata executiei
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.05.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 04.07.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2007 13:00
Locul: la sediul autoritatii cam 203
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare , imputerniciti ai operatorilor economici, observatori MFP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravopoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la primirea comunicarii raspunsului considerat nejustificat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala pentru Administrare , Intretinere, Reparatii Drumuri si Poduri Judetene Arges
Adresa postala: Str.Revolutiei nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel.0248210062, Email: [email protected], Fax: 0248210062
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2007 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer