Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Crearea si Implementarea unui Sistem Integrat pentru Buget, Investitii, Achizitii si Contracte (SIBIAC) ? Servicii si instrumente de optimizare a activitatii financiar contabile in cadrul MADR


Anunt de participare numarul 144719/04.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 24, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020931, Romania, Punct(e) de contact: Alecsandru Ploesteanu, Tel. +40 213072318, Email: [email protected], Fax: +40 213079814, Adresa internet (URL): www.madr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Crearea si Implementarea unui Sistem Integrat pentru Buget, Investitii, Achizitii si Contracte (SIBIAC) ? Servicii si instrumente de optimizare a activitatii financiar contabile in cadrul MADR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul general al proiectului este implementarea unui sistem informatic integrat care sa permita optimizarea si eficientizarea fluxurilor de lucru interne in vederea asigurarii unei planificari mai eficiente a alocarilor bugetare, a planificarii investitiilor si achizitiilor si a gestionarii contractelor din cadrul institutiei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212451-5 - Servicii de dezvoltare de software de planificare a resurselor intreprinderii (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72220000-3-Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)
72611000-6-Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform Caiet de Sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 22, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 450.000leib) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 9810 leic) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;sau2. ordin de plata in contul Autoritatii Contractante nr. RO33 TREZ 7005 005X XX00 0152, deschis la ATCPMB, cod fiscal 4221187 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 14 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1).Dovada constituirii garantiei de participare se va depune atat in SEAP (art.18 din HG 1660/2006) cat si in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor indiferent de modalitatea de constitituire a acesteia Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
In cazul in care, la mom. incheierii ctr., sumele necesare executarii acestuia nu au fost aprobate si incluse in buget, Autoritateaaflandu-se astfel in imposibilitatea de incheiere a ctr., aplicarea procedurii pentru atribuirea ctr. va fi anulata in temeiul art 209, alin 1, lit.c) din OUG 34/2006.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente la data depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente la data depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: 1. Daniel CONSTANTIN
2. Daniel IONESCU
3. Virgil-Laurentiu GAMAN
4. Cezar Rares ANGHEL
5. Daniel Florin ANGHEL
6. Mihai PUTINTEI
7.Alecsandru PLOESTEANU
8. Eduard RADU
9.Bogdan Nicolae IORGA
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru penultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor si care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a ultimei luni dinaintea lunii depunerii ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor) si care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
b. Oertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de e genul e?alonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
c. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta:
- documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantuluidin care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate si care sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Nota:
a. Codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in originalinainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Med.cifrei de afaceri globala a ofert.pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu suma de45.000.000 Lei
Se solicita bilanturile contabile pe ult.3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau soc.specializ., ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte doc.edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capac. economico-financiara.
Nota:
In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legisl.tarii de origine/tarii in care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte doc. edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Nota: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2012:1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, in cadrul unuia sau mai multor contracte similare, servicii de natura celor mentionate in caietul de sarcini, respectiv: - activitati de implementare sistem integrat de management, dezvoltare module software pentru gestiune, creare sistem de raportare, instruire utilizatori- activitati de furnizare echipamente hardware, licente software, asistenta tehnica si suportValoarea cumulata a contractelor prezentate trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului ce se va atribui. Se solicita: - cert./doc. emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client privat beneficiar prin care se face dovada indeplinirii cer. priv. exp. sim. (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- cel putin o rec.(datata, semnata si parafata de catre beneficiar)/cert. const. emis in conf. cu prev. art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 ?i ale 97^1 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, pentru ctr. similar prez. in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara .
In vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara se va prezenta un numar maxim de 2 contracte din care sa rezulte activitatile enumerate mai sus, dupa cum urmeaza: - fie prezentarea unui singur contract care sa aiba ca obiect prestarea, servicii similare (care sa acopere toate componentele/elementele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, asa cum este stabilit mai sus) si care sa corespunda cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractului/contractelor prezentate in scopul dovedirii experientei similare
-fie prezentarea unui numar de maxim 2 contracte distincte, resp. cate unul pentru fiecare comp./element principal, cu ment.ca fiecare contract in parte trebuie sa acopere prin obiectul sau prod./serv. similare aferente comp./elementelor princip. ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit.), iar suma contractelor prezentate trebuie sa corespunda cu cerinta min. stabilita privind valoarea cumulata a contr./contractelor prez. in scopul dovedirii experientei similare;
-sau orice alta combinatie a obiectelor contr. prezentate pentru dovedirea exp. similare in limita nr maxim de 2 contracte acceptate, cu conditia ca acestea sa coresp. cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractului/contractelor prezentate in scopul dovedirii experinetei similare si cu precizarea ca, contractele prezentate trebuie sa acopere prin obiectul lor toate componentele/elementele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, asa cum este stabilit mai sus.
Se vor prezenta recomandari sau certif. constat. din cadrul carora sa reiasa cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente: - modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
- daca pe parcursul prestarii serviciilor au fost inregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale a livrabilelor de contract, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindeplinrii sau indeplinrii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre prestator.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta 2: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispunecel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: Expert cheie 1: Manager de proiectExpert cheie 2: Expert analiza de business(2 persoane)Expert cheie 3: Expert baza de date Expert cheie 4: Expert consultant implementare Expert cheie 5: Expert consultant financiarExpert cheie 6: Expert dezvoltare sistem integratExpert cheie 7: Expert testare sistem integratExpert cheie 8: Expert instruire Expert cheie 9: Expert servere si echipamente de stocareExpert cheie 10: Expert securitate sistem si infrastructura comunicatii
Continuare cerinta nr.2Se solicita: a. Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevederilor in caietul de sarcini.
Nota: a. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
b. In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servcii de traducere si interpretariat de specialitate in limba romana, pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate.
c. Expertii/cheie/personalul de executie indicat au/a fost stabilit(i) la un nivel minim prin raportare la durata de exectuie maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a proiectului cu echipa de proiect, suplimentand dupa caz componenta acesteia, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice
Profilul expertului cheie nr. 1 ? Manager de proiect:
Studii superioare in domeniul IT&C sau Economic
Cunostinte privind o metodologie de management de proiect, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept public sau privat autorizat(certificare PMP/PRINCE 2/CNFPA sau echivalent)
Cunostinte privindmanagementul serviciilor IT, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept public sau privat autorizat.
Experienta profesionala generala, minim 5 aniParticiparea in cadrul a cel putin unui proiect similar (ex: sistem de implementare a unui sistem informatic integrat de management)
Profilul expertului cheie nr. 2 ? Expert analiza de business (2 persoane) :
Studii superioare in domeniul IT&C sau Economic
Cunostinte privind analiza de business in contextul sistemelor informatice, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept public sau privat autorizat (certificare CBAP sau echivalent)Cunostinte privind modelarea proceselor de business in contextul sistemelor informatice dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept public sau privat autorizat (UML sau echivalent)
Experienta profesionala generala, minim 5 aniParticiparea in cadrul a cel putin unui proiect similar (ex: sistem de implementare a unui sistem informatic integrat de management)
Profilul expertului cheie nr. 3 ? Expert baza de dateStudii superioare in domeniul IT&C sau EconomicCunostinte privind administrarea bazelor de date, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu Cunostinte privind realizarea si administrarea de clustere de baze de date, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniuExperienta profesionala generala, minim 5 ani Participarea in cadrul a cel putin unui proiect similar (ex: sistem de implementare a unui sistem informatic integrat de management)
Profilul expertului cheie nr. 4 ? Expert consultant implementare Studii superioare in domeniul IT&C sau EconomicCunostinte privind proiectarea si implementarea solutiilor de raportare, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniuCunostinte privind implementarea solutiilor de planificare financiara dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniuExperienta profesionala generala, minim 5 ani Participarea in cadrul a cel putin unui proiect similar (ex: sistem de implementare a unui sistem informatic integrat de management)
Profilul expertului cheie nr. 5 - Expert consultant financiarStudii superioare in domeniul IT&C sau EconomicCunostinte in domeniul financiar, dovedite prin prezentarea uneidiplome/certificari in domeniu (certificare de expert contabil sau echivalent)Experienta profesionala generala, minim 5 ani Participarea in cadrul a cel putin unui proiect similar (ex: sistem de implementare a unui sistem informatic integrat de management)
Profilul expertului cheie nr. 6 - Expert dezvoltare sistem integratStudii superioare in domeniul IT&C sau EconomicCunostinte privind dezvoltarea aplicatiilor software dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu Experienta profesionala generala, minim 5 aniParticiparea in cadrul a cel putin unui proiect similar (ex: sistem de implementare a unui sistem informatic integrat de management)
Profilul expertului cheie nr. 7 - Expert testare sistem integratStudii superioare in domeniul IT&C sau ElectronicCunostinte privind testarea functionalitatii sistemelor informatice, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept public sau privat autorizat (certificare ITSQB Advanced Level sau echivalent)Experienta profesionala generala, minim 5 ani Participarea in cadrul a cel putin unui proiect similar (ex: sistem de implementare a unui sistem informatic integrat de management)
Profilul expertului cheie nr. 8 ? Expert instruireStudii superioare in domeniul IT&C sau EconomicCunostinte privind tehnicile de instruire pe platforme informatice, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu Experienta profesionala generala, minim 5 aniParticiparea in cadrul a cel putin unui proiect similar (ex: sistem de implementare a unui sistem informatic integrat de management)
Profilul expertului cheie nr. 9 - Expert servere si echipamente de stocare
Studii superioare in domeniul IT&C sau Economic
Cunostinte tehnice privind echipamentele de stocare, dovedite prin certificari privind echipamentele de stocare
Cunostinte tehnice privind echipamente hardware de tip server, dovedite prin certificari privind echipamentele de tip server
Experienta profesionala generala, minim 5 ani
Experienta profesionala specifica de minim 3 aniinactivitati deconfigurare si implementare servere si echipamente de stocare
Profilul expertului cheie nr. 10 ? Expert securitate sistem si infrastructura comunicatii
Studii superioare in domeniul IT&C sau Economic
Cunostinte tehnice privind echipamentele de comunicatii, dovedite prin diplome/certificari emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept public sau privat autorizat, cum ar fi: Cisco CCIE sau echivalent, Fortinet Certified Network Security Professional sau echivalent
Cunostinte privind metodele de penetrare a infrastructurilor IT cu scopul de a descoperi vulnerabilitatile securitatii sistemelor IT dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept public sau privat autorizat(certificare Certified Ethical Hacker sau echivalent)
Experienta profesionala generala, minim 5 ani
Experienta profesionala specifica de minim 3 aniinactivitati deconfigurare si implementare infrastructuri de comunicatii.
Cerinta nr. 3
Informatii privindsubcontractantii
Nota:
a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatiiprin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1:
Se vor prezenta: -Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani;Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1:
Se vor prezenta: -Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani;Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulatecontractele in cauza respectiv pentru anul pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4.39 lei, 1 USD = 3.39 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei, pentru anul 2009:1 EUR = 4, 2373 lei, 1 USD = 3, 0493 lei.Se vor prezenta recomandari sau certif. constat.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2: Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2: Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2: Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneMModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneMModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2: Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2: Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect; Ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoare.- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umaneModalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3: Se va prezenta: - Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Modalitatea de indeplinireSe va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, valabile la data limita de depunere a ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care le realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura prin intermediul SEAP si va fi initiata dupa o prima evaluare integrala a ofertelor. La etapa finala de licitatie electronica vor fi invitati sa participe doar operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor operatorilor invitati sa participe (prin e-mail generat si transmis automat de catre operatorul SEAP pe adresa de e-mail a ofertantului care are dreptul sa participe la etapa finala de licitatie electronica si totodata postata in cadrul sectiunii Notificari de sistem, sectiune accesibila din contul utilizatorului caruia i se adreseaza, dupa autentificare). Licitatia electronica va incepe la cel putin doua zile lucratoare de la data transmiterii invitatiei si se va desfasura in perioada precizata in cadrul invitatiei de participare/detaliului licitatiei electronice.Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt: 1. Pretul ofertei.Numar de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului (in ultimul minut al rundei): Da (prelungirea de face cu o perioada de timp stabilita de SEAP, de regula, a cate 5 minute).Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: NuOfertantii vor avea la dispozitie informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament pe parcursul desfasurarii rundei de licitatie electronica: Da.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu.Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu.Pasul minim obligatoriu de licitare (in procent care se va aplica la valoarea estimata sau in suma fixa calculate prin aplicarea procentului la valoarea estimata): 0, 01%.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
126673 / 30.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie publica este conditionata de aprobarea valorii integrale a creditelor de angajament aferente obiectivului de investitii in suma totalade 22.500 mii lei fara tva si valoarea creditelor bugetare aferenta fazelor ce urmeaza a fi executate in anul 2013 in valoare de 4.050 mii lei fara tva. In cazul in care, la momentul incheierii contractului, sumele necesare executarii acestuia nu au fost aprobate si incluse in buget, Autoritatea contractanta aflandu-se astfel in imposibilitatea de incheiere a contractului de achizitie publica, aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica va fi anulata in temeiul art 209, alin 1, lit.c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Prin depunerea unei oferte in cadrul procedurii de achizitie publica, ofertantii isi asuma faptul ca au luat la cunostinta aceste informatii si nu se vor indrepta cu pretentii impotriva autoritatii contractante in cazul in care aceasta se va afla in imposibilitatea de incheiere a contractului de achizitie publica pentru motivele enuntate anterior.- In situatia in care doua sau mai multe oferte se afla pe primul loc in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret)Cerintele tehnice ?i cele referitoare la conditiile ?i modalitatea de participare laetapa finala de licitatie electronica ?i de desfa?urare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro in cadrul sectiunilor Termeni ?i conditii ?i Ajutor precum ?i in manualul de utilizare.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa in clasament.Obiecte suplimentare: 72212517-6 Servicii de dezvoltare de software IT71356200-0 Servicii de asistenta tehnica;71356300-1 Servicii de suport tehnic;79632000-3 Servicii de formare a personalului;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenelede exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 2 4, sector 3, 020931, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020931, Romania, Tel. +40 213072394, Email: [email protected], Fax: +40 213072315, Adresa internet (URL): www.madr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2013 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer