Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Crearea unei retele nationale de manageri de inovare in administratia publica centrala si locala? COD SMIS 24120


Anunt de participare numarul 137410/17.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Adresa postala: Mendeleev, 21-25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010362, Romania, Punct(e) de contact: Directia Transfer Tehnologic si Infrastructuri, Tel. +40 213162977, In atentia: LILIANA CAZAC, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213183071, Adresa internet (URL): http: //www.ancs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Crearea unei retele nationale de manageri de inovare in administratia publica centrala si locala? COD SMIS 24120
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru crearea retelei nationale de manageri de inovare in cadrul proiectului, in cadrul serviciuluise vor derula urmatoarele activitati:
- Cercetare calitativa si cantitativa cu tema ?Evaluarea nevoii de pregatire profesionala a grupului tinta al proiectului?;
- Selectarea lectorilor in domeniul ITT- Dezvoltarea programei de pregatire in ?Managementul inovarii? pentru a raspunde nevoilor de formare identificate prin cercetare precum si elaborarea suporturilor de curs
- Selectarea beneficiarilor directi ai cursului de managementul inovarii (reprezentanti APL si APC);
- Organizarea cursurilor de formare profesionala in domeniul managementului inovarii pentru 300 de persoane din cadrul APL si APC;
- Organizarea unei vizite de studiu de 5 zile pentru managerii de inovare (45 de persoane selectate din randul celor 300 persoane instruite din cadrul APL si APC), vizita organizata inRomania la unitatile de referinta pentru transferul tehnologic ? incubator, centru de informare si transfer tehnologic, parc stiintific si tehnologic, institut national de cercetare-dezvoltare, in domenii de referinta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80532000-2 - Servicii de formare in management (Rev.2)
73220000-0-Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 550, 070RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 50.000 lei Modul de constituire orice instrument de garantare, conform art. 86 din 925/2006.CODUL IBAN RO43TREZ7005005XXX001136, COD FISCAL 17728123Neprezentarea garantiei de participare in conformitate legislatia in vigoare, conduce la respingerea oferteiGarantia de participare se va retine de catre autoritatea contractanta in oricare din urmatoarele situatii: - ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.- operatorului economic a carui contestatie a fost respinsa de C.N.S.C .i se va retine de catre autoritatea contractanta suma de 6.330 leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei -90 de zile de la data limita de depunere a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executieeste de 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Orice alt instrument de garantare, conform art.90 din 925/2006 care se va prezinta in original in termen de 5 zile de ladata semnarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea este din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative si cofinantarea aferenta prin bugetul ANCS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
? Declaratie privind eligibilitatea, in conformitate cu Formularul nr. 2
Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006,
in conformitate cu Formularul nr. 3Nota 1: Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Pentru persoane juridice straine: Ofertantul va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati competente din tara de origine a ofertantului sau din tara in care acesta este stabilit (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca acesta nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 si ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, valabila la data deschiderii ofertelor. Documentele vor fi prezentate si in traducerea legalizata a acestora in limba romana.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Nota 2: In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din declaratiile furnizate de ofertanti.
-Certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si caziere
1. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale,
2. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind plata obligatiilor la bugetul de stat3. Cazier judiciar pentru fiecare dintre administratori asa cum sunt mentionati /mentionate in Certificatul Constatator/documentul echivalent, precum si pentru persoana imputernicita ce semneaza oferta (daca aceasta este o alta persoana decit administratorul/ persoana imputernicita nominalizata in certificatul constatator sau documentul echivalent)
4. Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde este aplicabil)
5. Cazierul fiscal al companiei
Nota1: Toate certificatele/documentelesa fie valabile la data depuneriiofertelor.
Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si altor creante bugetare, in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare va prezenta documentele solicitate mai sus.
Nota 2: Toate certificatele/documentele trebuie sa fie in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Certificatele solicitate trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ?(in SEAP: documente?imagine? scanate).
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu Formularul nr.14 -Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Tudor Prisecaru ? Presedinte, Decebal Lohan ? Secretar General, Lucia Moise ? Director Economic, Gheorghe Bala ? Director Directia Transfer Tehnologic si Infrastructuri, Emilia Ilie ? Responsabil Achizitii Publice, Marilena Geambasu ? Sef Serviciu Tehnico Administrativ si Achizitii, Gina Grec ? Consilie Juridic, Liliana Cazac ? Consilier superior, Andrei Paraschiv ? Coordonator Compartiment Informatizare, Geanina Candrea ? Consilier, Narcisa Tanase ? Consilier superior, Florica Vasilescu ? Expert. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, se va completa Formularul 16- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, se va completa Formularul nr. 4 -Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila: a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;b) sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna;
c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractor declarat prin oferta Persoane juridice/fizice romane: Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sarezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, valabil la data depunerii ofertei, sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea? ?conform cu originalul? (document ?imagine? scanata)In cazul unui ONG - Persoane juridice non-profitse vor depune:
- Statutul cu modificarile la zi (incluzand si incheierile de sedinta). copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea? ?conform cu originalul? (document ?imagine? scanata)
Persoane juridice /fizice straine
Orice document care dovedeste o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistare/atestare ca persoana fizica sau juridica ori apartenenta din punct de vedere profesional, in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit.
Nota:
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare va prezenta documentele solicitate mai sus.
Pentru ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea contractanta, va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2009, 2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, impreuna) pe ultimii 3 (trei) ani financiari trebuie sa fie cel putin egala cu: 4.000.000 lei (exclusiv TVA).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca detine programa de pregatire acreditata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA) pentru cursurile specifice modulelor de instruire in: Modulul 1 - managementul strategic in domeniul inovarii
Modulul 2 - managementadministrativ si institutionalModulul 3 - managementul inovarii si transferului tehnologicModulul 4 - inovare durabilaModulul 5- instrumente si surse de finantare a inovariiModulul 6- inovarea si mediul de afaceriModulul 7- tehnici de promovare si comunicare;
Modulul 8 - aplicatii ? bune practici in inovare si elaborare de politici publice + proiect;Modulul 9 - Studiul individual in baza suportului de curs pus la dispozitie cursantilor
Ofertantul trebuie sa faca dovada prestarii de servicii in domeniul de activitate aferent contractului cu o valoare cumulata de 1.000.000 lei.
-Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca a finalizat in ultimii 3 ani cel putin o ancheta pentru evaluarea nevoii de pregatire profesionala, desfasurata in toate regiunile de dezvoltare, care au presupus culegerea de date statistice in societati comerciale, unitati ale administratiei publice locale sau alte institutii publice, Institute Nationale de Cercetare-Dezvoltare.
- Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca a prestat in ultimii 3 ani cel putin un contract care a presupus desfasurarea de activitati de pregatire profesionala, al caror beneficiari au fost autoritati publice centrale sau locale, sau clienti privati.
- Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta in domeniul formarii profesionale prin participarea la minim un contract cu finantare din fonduri europene sau nationale
-Resurse umane: Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa prezinteo echipa deminim 2 experti coordonatori cuurmatoarele calificari si abilitati:
- au studii superioare finalizate cu diploma de licenta
- detin pregatire de specialitate corespunzatoare programei de pregatire- au experienta in sustinerea de cursuri de formare a adultilor
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa prezinteo echipa deminimum 16 lectori (minimum 2 pentru fiecare modul de curs) cuurmatoarele calificari si abilitati:
-au studii superioare finalizate cu diploma de licenta
-detin pregatire de specialitate corespunzatoare programei de pregatire au experienta in sustinerea de cursuri de formare a adultilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.08.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative si cofinantarea aferenta prin bugetul ANCS
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vedereaincarcarii electronice de catre de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre ofertanti prin fax si email adresele mentionate in anuntul de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA Compartimentul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: : 010362, Romania, Tel. +40 213171981, Email: [email protected], Fax: +40 213171981, Adresa internet (URL): www.ancs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2012 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer