Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Credit pe termen lung pentru investitii in valoare de 38.710.120 lei destinat co-finantarii proiectului ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava?


Anunt de participare numarul 148661/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACET S.A. Suceava
Adresa postala: Suceava. strada Mihai Eminescu nr. 5, judetul Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720183, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 0230206315, In atentia: Mircea Ovadiuc, Email: [email protected], Fax: +40 0230520941, Adresa internet (URL): www.acetsv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu actionari unitati teritorial administrative, care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatea locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice de alimentare cu apa si canalizare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Credit pe termen lung pentru investitii in valoare de 38.710.120 lei destinat co-finantarii proiectului ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Suceava, judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui credit pe termen lung pentru investitii , in valoare de 38.710.120 lei, in vederea co-finantarii unor investitii in proiectul ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui credit pe termen lung pentru investitii, valoare de 38.710.120 lei, in vederea co-finantarii unor investitii in proiectul ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava?.
S.C. ACET S.A. isi rezerva dreptul de a opta pentru rambursarea anticipata, integrala sau partiala a creditului din surse proprii, fara perceperea nici unui cost suplimentar sau comision de rambursare anticipata.
Valoarea estimata fara TVA: 26, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
156 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 15.000, 00 leiValabilitate 120 zile de la data limita de depunere a ofertelorForma de constituire acceptata: -Scrisoare de garantie bancara(Formularul 12)orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, constit.in conform.cu art.86 HG925/2006 compl.si modif.-prin depunerea la casieria Aut.Contract. a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirm. acestora de catre banca pana la data limita de deschidere a ofertelorGarantia de participare trebuie constit. in conform.cu art.86 HG925/2006 completata si modificata.In oricare forma va fi emisa garantia bancara de participare va fi irevocabila.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Pt.conformitate, dovada constit. garantiei in oricare din formele legale, se va prezenta la sediul Aut.Contract., in original, pana la data si ora limita de deschidere a ofertelor specif.in Anuntul de participare.Garantia de participare prezentata in alta limba decat limba romana, va fi prezentata in original si va fi insotita de traduc. autorizata, legalizata la Notariat.Garantia de participare poate fi constituita si in ALTE VALUTE.In cazul in care garantia de participare se va constitui in ALTA VALUTA, cuantumul acesteia va fi calculat in ALTA VALUTA la cursul de schimb LEU/ ALTA VALUTA stabilit de BNR in ziua a-7-a dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu prevederile OUG34/2006Art.278^1.(1)In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: c) intre 4200001lei si 42000000lei inclusiv-7980lei+0, 01% din ceea ce depaseste 4200001lei; Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din valoarea fara TVA la care se va incheia contractul si va fi constituita in moneda contractului.Garantia de buna executie se va constitui pentru perioada de tragere de 24 luni (2 ani).Valabilitatea va fi cu 14 zile mai mare decat perioada de tragere.Garantia de buna executie se va restitui in cel mult 14 zile de la expirarea perioadei de tragere a creditului, daca achizitorul nu va ridica pana la acea data pretentii asupra ei.Forma de constituire a garantiei de buna executie care va fi acceptata: -Scrisoare de garantie bancara de buna executie in original (Formularul nr. 11) din partea altei institutii de credit;
-printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari din partea altei institutii de credit/asigurari.Garantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu Autoritatea Contractanta, va contine numele in clar al Autoritatii Contractante si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In cazul unei asocieri, documentul/contul privind garantia bancara de buna executie va fi emisa/deschis integral in numele si pentru Liderul asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Veniturile proprii ale Aut. Contractante - S.C. ACET S.A. Suceava
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, tertul sustinator) trebuie sa completeze: Formularul nr. 8 - Declaratie privind eligibilitateaCerinta nr. 2
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, tertul sustinator) trebuie sa completeze: Formularul nr. 9 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.Formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine:
Certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata fata de bugetul general consolidat al statului din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundre potrivit art. 11 alin. 4 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, candidatul va prezenta o Declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota:
- pentru persoanele juridice romane certificatele de atestare fiscala vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Cerinta nr. 3
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, tertul sustinator) trebuie sa completeze: Formularul nr. 13 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34 / 2006
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante, referitor la aceasta procedura sunt:
-Stefan Groza, Director General;
-Rodica Nistor, Director Economic;
-Mircea Onofreiciuc, Director Tehnic;
-Bogdan Cristache, Director Comercial;
-Ion Postolache, Director Programe cu Finantare Externa;
Consiliu de administratie:
-Dragos Danubianu, Presedinte;
-Stefan Groza, membru;
-Rodica Nistor, membru;
-Constantin Maierean, membru;
-Viorel Mihaescu, membru;
-Stelian Codau, membru;
-Georgeta Dorneanu, membru.Cerinta nr. 4
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze: Formularul nr. 10 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCerinta nr. 5
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze: Formularul nr. 7 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura Cerinta nr. 1
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: Persoane juridice / fizice romane
Certificat Constatator eliberat de Oficiul National Registrul Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic. obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/ codurile CAEN din Certificatul Constatator.
Nota: Certificatul constatator poate fi prezentat si in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;Ofertantul Castigator va prezenta la cererea scrisa a Autoritatii Contractante Certificat Constatator / documentele care dovedesc o forma de atestare in original sau copie legalizata.Persoane juridice / fizice straine
- documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
Nota: - pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie ?conforma cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Cerinta nr. 2
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: Persoane juridice / fizice romane
Autorizatie de functionare emisa de BNR, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoane juridice / fizice straine
Un document echivalent al autorizatiei de functionare emisa de BNR, emis de un organism din tara in care aceasta este rezidenta.Nota:
- pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie ?conforma cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Cerinta nr. 3
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: Persoane juridice / fizice straine
Certificat de Rezidenta Fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.
Nota:
- pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie ?conforma cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu in cazul unui ofertant unic, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze: Formularul nr. 5 - Informatii generale despre ofertant.Tertul sustinator in cazul prevazut de art. 186 alin. 2 din OUG 34 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare va prezenta un angajament ferm (asa cum a fost precizat prin modificarile din Legea 193 din 2013), tertul sustinator care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)]Valoarea medie a Cifrei de Afaceri globala.
Valoarea medie a cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu 38.000.000 lei.
Determinarea valorii medii globale a cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati (cifra de afaceri medie anuala se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri obtinute de candidat in anii financiari precizati), se va calcula in functie de data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
Pentru conversia leu- euro se vor folosii urmatoarele cursuri comunicate de BNR:
- Anul 2010 ? 4, 2099 lei/euro;
- Anul 2011 ? 4, 2379 lei/euro;
- Anul 2012 ? 4, 4560 lei/euro.
Pentru conversia leu/alta valuta se vor folosi cursurile medii pentru anii 2010, 2011 si 2012 comunicate de BNR.
Nota: Cifra de afaceri a ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM-lor va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa.Ofertantii vor depune Bilanturile Contabile, Contul de Profit si Pierdere, Toate Anexele, la datele de 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012 vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (sau autoritati similare competente in tarile de origine) sau documentele echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.Nota: solicitarea vizeaza prezentarea acestora, in cazurile in care publicarea lor este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul.Nota: Bilanturile Contabile, Contul de Profit si Pierdere, Toate Anexele sau documentele echivalente acestora in tara de origine a ofertantului poate fi prezentate si in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte documente doveditoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Experienta ca operator economic in contracte de prestari servicii similare din ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor).Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze: Formularul nr. 14 - Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.Tertul sustinator in cazul prevazut de art. 190 alin. 2 din OUG 34 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare va prezenta un angajament ferm (asa cum a fost precizat prin modificarile din Legea 193 din 2013). Tertul sustinator care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Ofertantul va depune Declaratia pe propria raspundere privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, completata in conformitate cu Formularul 14.Ofertantul trebuie sa faca dovada de prestarii de servicii similare in valoare cumulata de minim 26.000.000 lei efectuate la nivelul a cel putin 1 contrat ? maxim 3 contracte.Pentru calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte respectiv in cazul EURO cursul mediu (lei/euro): 2012 - 4, 4560 lei/euro; 2011 - 4, 2379 lei/euro; 2010 - 4, 2099 lei/euro.In conf. cu prevederile art. 188, alin(2), lit. a din OUG 34/2206 si Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011, prestarile de servicii prin minim 1 contract-maxim 3 contracte se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa reiese beneficiarul, valoarea, perioada de derulare. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte documentele doveditoare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2014 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2014 11:00
Locul: Sala de sedinte S.C. ACET S.A. - strada Mihai Eminescu nr. 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Candida?ii ofertan?i prin persoane imputernicite, care vor reprezenta ofertantul la ?edin?a de deschidere
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Fiecare doc. va fi semnat de reprez. legal al ofertantului participant in nume propriu/liderului asocierii. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire (Formularul nr. 2).Info. despre ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: ? Formularul 7 Declaratie privind calitatea de participant la procedura;? Formularul 5 Informatii generale despre ofertant;La procedura aplicata pt. atribuirea contractului de servicii financiare de acordare de credit nu au dreptul sa participe doua sau mai multe filiale sau sucursale ale aceleiasi banci sau institutii financiare.Suc. cu personalitate juridica, au dreptul de a participa la procedura de atribuire in nume propriu, sens in care se vor depune doc. de calif. ale filialei, iar doc. de inscriere la procedura, propunerea tehnica si financiara vor fi intocmite in numele si pe seama filialei.Filialele fara personalitate juridica pot participa la procedura de atribuire, numai in numele societatii?mama si in baza unei imputerniciri emisa de societatea?mama. In acest caz, se vor prezenta doc. de calif. pt. societatea-mama, iar doc. de inscriere la procedura, prop. tehnica si financiara vor fi intocmite in numele si pe seama societatii-mama. Imputernicirea emisa de societatea-mama, in original, va fi depusa alaturi de documentele de calificare.Prezumtia de legalitate si autenticitate a doc. prezentate: candidatul isi asuma raspunderea exclusiva pt. legalitatea si autenticitatea tuturor doc. prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Asocierea operatorilor economici se va face cu respectarea conditiilor prevazute in art. 46 din OUG 34/2006Analizarea documentelor prezentate de candidati de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a candidatului sub acest aspect.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, data completarii si va fi mentionat in clar numele intreg al semnatarului.Toate documentele vor indeplini cerintele solicitate si vor fi in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege sau pentru care nu s-a prevazut altfel in Fisa de Date a achizitiei, nu vor fi emise cu mai mult de 60 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Documentele din oferta vor fi prezentate dupa caz in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.Documentele ce dovedesc criteriile de calificare si/sau selectie emise in alta limba, vor fi furnizate de ofertant in copie nota rizata, cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.In situatia in care valorile prezentate in doc. ofertantului sunt exprimate in euro pentru conversia in LEI se va utiliza in mod obligatoriu cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, conform tabelului urmator: - Anul 2010 ? 4, 2099 lei/euro;
- Anul 2011 ? 4, 2379 lei/euro;
- Anul 2012 ? 4, 4560 lei/euro.Pentru doc. exprimate in alte monede decat euro, pentru conversie se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre BNR. (www.bnr.ro) pentru anul in care doc. respectiv a fost emis / semnat.In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara, modalitate de depunere in plic inchis, caz in care contractulva fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Ofertantii care vor depune o noua oferta financiara vor fi invitati sa participe la sedinta in cadrul careia vor fi deschise plicurile cu noile oferte financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu prevederile art.256^2 din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al S.C ACET S.A Suceava
Adresa postala: str . Mihai Eminescu nr.5, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720183, Romania, Tel. +40 0230206315, Email: [email protected]etsv.ro, Fax: +40 0230520941, Adresa internet (URL): www.acetsv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer