Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Cresterea capacitatii de atenuare a ACUMULARII CALINESTI si de tranzitare a debitelor de viitura pana la frontiera cu Republica Ungara, judetul Satu Mare??


Anunt de participare numarul 146363/06.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APASOMES TISA
Adresa postala: Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment PIPPE, Tel. +40 264433028, In atentia: ing. Flaviu Radu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264433026, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
, ,Cresterea capacitatii de atenuarea ACUMULARII CALINESTI si de tranzitare a debitelor de viitura pana la frontiera cu Republica Ungara, judetul Satu Mare??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului si in teren pe amplasamentul Acumularii Calinesti si in b.h.rau Tur si afluenti pe zona situata aval baraj Calinesti pina la frontiera cu Republica Ungara
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
, ,Cresterea capacitatii de atenuarea ACUMULARII CALINESTI si de tranzitare a debitelor de viitura pana la frontiera cu Republica Ungara, judetul Satu Mare??
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice:
?Studiul de fezabilitate ? faza SF - proiect complex(toate studiile si expertizele tehnice si de specialitate necesare conform H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico ? economice aferente investitiilor publice, a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, a Legii nr. 466/18.07.2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 244/2000 privind siguranta barajelor si a Legii nr. 259/14.12.2010 privind siguranta digurilor - DALI+lucrari noi), ?Documentatiile necesare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor si acordurilor prevazute de acesta in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire;
?Elaborare documentatii cadastrale privind terenurile ocupate de obiectivul de investitie in vederea intabularii acestora;
?Analiza cost ? beneficiu detaliata;
?Analiza institutionala;
?Documentatia privind Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA) incluzand si Studiul de Impact;
Valoarea cheltuielilor ?diverse si neprevazute? = 0 (zero)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de elaborare documentatii tehnico-economice:
?Studiul de fezabilitate ? faza SF - proiect complex (toate studiile si expertizele tehnice si de specialitate necesare conform H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico ? economice aferente investitiilor publice, a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, a Legii nr. 466/18.07.2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 244/2000 privind siguranta barajelor si a Legii nr. 259/14.12.2010 privind siguranta digurilor - DALI+lucrari noi),
?Documentatiile necesare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor si acordurilor prevazute de acesta in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire;
?Elaborare documentatii cadastrale privind terenurile ocupate de obiectivul de investitie in vederea intabularii acestora;
?Analiza cost ? beneficiu detaliata;
?Analiza institutionala;
?Documentatia privind Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA) incluzand si Studiul de Impact;
Valoarea estimata fara TVA: 161, 290RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
3.225, 00 lei sau echivalentul in valutaEchivalenta in valuta a garantiei de participare depusa in valuta se va calcula prin raportare la cursul de schimb leu/valuta comunicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cursul de schimb leu/valuta comunicat de BNR poate fi obtinut de pe site-ul oficial al BNR - www.bnr.ro.Perioadadevalabilitateagarantieideparticipare ? 100dezile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Modul de constituire a garantiei: Scrisoare de garantie bancara in favoarea Administratiei Bazinale de Apa Somes Tisa prezentata in original sau Ordin de plata, in contul autoritatii contractante: RO23TREZ2165005XXX016760 deschis la TREZORERIA Cluj Napoca sau printr-uninstrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila; Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat sau conditionat.Pentru solicitarea de restituire a garantiei de participare se va folosi FORMULARUL 21Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cuprevederile legaleindomeniul achizitiilor publice, contestatorului caruia i-afost respinsa contestatia ca nefondata de catre CNSC, i se va retine suma calculata conform art. 278^1 alin.a) din OUG 34/2006 de 1.612, 90 lei. 5% din valoarea contractului (fara TVA).Modul de constituire: prin retineri succesive din valoarea facturilor emise si in conformitate cu prevederile art. 90 din HG 925/2006. Suma initiala care se depune de catre contractant in cont nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila ; Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat sau conditionat.Garantia de buna executie se restituie conform prevederilor Art. 92, alin a) si b) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Acesta declaratie va fi depusa obligatoriu de catre toti participantii la procedura conform prevederilor Anexei nr. 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011, inclusiv de catre tertul sustinator, daca este cazul -Formularul 3
-Cazier judiciar al operatorului economic si al persoanelor fizice aflate la conducerea ofertantului. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit sediul ofertantului, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se va prezenta de catre ofertant o declaratie autentica pe propria raspundere data in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
- Cazierulfiscalaloperatoruluieconomic;
-Declaratieprivindneincadrareainsituatiile prevazute de art. 181dinO.U.G. nr. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Acesta declaratie va fi depusa obligatoriu de catre toti participantii la procedura conform prevederilor Anexei nr. 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 -Formularul 4;
-Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat al statului, inclusiv datoriile scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertei, eliberat de Administratia Finantelor Publice, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Acest certificat trebuie sa ateste ca aceste obligatii sunt achitate. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit sediul ofertantului, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se va prezenta de catre ofertant o declaratie autentica pe propria raspundere data in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Acest certificat va fi prezentat de catre ofertanti si asociatii lor (daca e cazul), conform prevederilor Anexei nr 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011;
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele, taxele locale si datoriile la bugetele locale, scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertei, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit sediul ofertantului, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se va prezenta de catre ofertant o declaratie autentica pe propria raspundere data in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Acest certificat trebuie sa ateste ca aceste obligatii sunt achitate. Acest certificat va fi prezentat de de catre ofertanti si asociatii lor (daca e cazul), conform prevederilor Anexei nr 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011;NOTA: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu toate modificarile si completarile ulterioare.-Declaratie privind calitatea de participant la Procedura - Acesta declaratie va fi depusa obligatoriu de catre toti participantii la procedura, conform prevederilor Anexei nr. 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 ? Formularul 5;
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 - Acesta declaratie va fi depusa obligatoriu de catre toti participantii la procedura, conform prevederilor Anexei nr. 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 - Formularul 6;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art . 69^1dinO.U.G. nr. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. - Acesta declaratie va fi depusa obligatoriu de catre toti participantii la procedura, conform prevederilor Anexei nr. 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011, inclusiv de tertul sustinator, daca e cazul - Formularul 7;Persoanele care detin functii de decizie in cadrul Administratiei Bazinale de Apa Somes Tisa sunt urmatoarele: ing. Danut Canta ? director, ing. Marius Minzat ? director tehnic DDI, ing. Rosu Ioan ? director tehnic ARA, ing. Petrica Stroi ? director tehnic DLH, ec. Aurel Filip ? director economic. -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertiului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorsi din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului are corespondent in codul CAEN care coincide cu obiectul prezentei proceduri de atribuire. In cazul in care certificatul constatator va fi depus in copie, se va solicita operatorului economic clasat pe primul loc, depunerea certificatului in original sau copie legalizata, inainte de comunicarea rezultatului procedurii;
Pentru persoanele juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare si relevante care dovedeasc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Documentele edificatoare se vor depune in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Documentele vor fi insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat.
Acest certificat va fi prezentat de catre toti participantii la procedura, conform prevederilor Anexei nr 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind asigurarea colectiva a riscului profesional - Formularul 9.In cazul in care oferta este declarata castigatoare, ofertantul va prezenta in original, asigurarea acoperirii riscului profesional in valoare de 161.290, 00 lei, inainte de semnarea contractului.
Informatii generale - in care se solicita declararea cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, in ultimii 3 (trei) ani: 2012, 2011 si 2010. Se solicita ca cifra de afaceri in domeniul de activitate al obiectului contractului in ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu: 322.580, 00 leisau echivalentul in valuta- Formularul 8
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2011 si 2010, raportate la data depunerii ofertei, vizate si inregistrate de organele competente, in copie semnate si stampilate pe fiecare pagina, cu mentiunea ?conform cu originalul?, de catre reprezentantul legal al operatorului economic.
Angajament privind sustinerea financiaraa ofertantuluide un tert sustinator (numai daca este cazul)- FORMULARUL 22-prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert care trebuie sa reprezinte un instrument juridic prin care se asigura dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea obligatiilor financiare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULARUL9 - Declaratie privind asigurarea colectiva a riscului profesionalConform prevederilor Ordinului ANRMAP nr. 509/14.09.2011 pentru contracte de servicii de proiectare.Echivalenta in valuta a cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului se va calcula prin raportare la cursul de schimb mediu anual leu/valuta comunicat de BNR si care poate fi obtinut de pe site-ul oficial al BNR - www.bnr.ro). - Formularul 8, Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2011 si 2010FORMULARUL 22 -Angajament Tert sustinator financiar
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - Se solicita ca in ultimii 3 (trei) ani, ofertantul, sa fi dus la bun sfarsit cel putin1 (unu) sau maxim 3 (trei) contracte de servicii de proiectare in valoare cumulata de minim 161.290, 00 lei (fara TVA) sau echivalent in valuta, contracte ale caror obiect a fost prestarea unor servicii similare de proiectare specifica a lucrarilor de rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice, lucrari de siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice (baraje/acumulari incadrate in categoria de importanta A si B) si lucrari de amenajare a cursurilor de apa pentru gospodarirea apelor.- FORMULARUL10
Lista principalelor servicii similare de proiectare specifica a lucrarilor de rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice, lucrari de siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice (baraje/acumulari incadrate in categoria de importanta A si B ? baraje de importanta exceptionala si baraje de importanta deosebita) si lucrari de amenajare a cursurilor de apa pentru gospodarirea prestate in ultimii 10 ani, continand valori ale contractelor, perioade de prestare a serviciilor de proiectare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv, daca au existat neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale ale contractului, daca au existat contracte reziliate dupa inceperea executiei si care au fost motivele rezilierii contractelor, daca au existat receptii amanate sau respinse datorita nerespectarii cerintelor caietelor de sarcini sau a parametrilor de calitate, valoarea contractelor finalizate - FORMULARUL11 + Anexa la Formularul 11
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare, de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru indeplinirea contractului si pentru asigurarea calitatii, de exemplu: calculatoare, imprimante, softuri, programe necesare pentru elaborarea si editarea documentatiilor tehnice solicitate, laboaratoare de incercari pentru testarea modelelor hidraulice, aparatura specifica masuratorilor terestre, aparatura specifica pentru forari geologice, etc.....- FORMULARUL12 + Anexa la Formularul 12
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului de specialitate angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtiinut de catre ofertant, pentru indeplinirea contractului de servicii, din care sa reiasa ca ofertantul dispune pentru categoriile de servicii solicitate in caietul de sarcini, de personal suficient atat ca numar cat si ca pregatire profesionala si calificare dupa cum urmeaza: a)SEF DE PROIECT
Domeniul Studiilor
?Diploma universitara pentru studii superioare tehnice de inginerie cu specializare indomeniul hidrotehnic
Experienta profesionala generala si specifica
?5 ani de experienta profesionala in domeniul tehnic de inginerie cu specializare indomeniul hidrotehnic
?3 ani de experienta relevanta ca sef de proiect/adjunct de sef de proiect si/sau participare ca specialist/expert intr-un contract care a avut ca obiect servicii de proiectare specifica complexa a lucrarilor de rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice si a lucrarilor de siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice conform cerintelor esentiale de calitate a constructiilor prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu toate modificarile si completarile ulterioare si pe domeniile prevazute in Ordinul MLPTL nr. 777/26.05.2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice ?Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitatea in constructii?.
b)Specialisti/ experti in domeniul hidrotehnicDomeniul Studiilor
?Diploma universitara pentru superioare tehnice de inginerie cu specializare indomeniul hidrotehnic
Experienta profesionala generala si specifica
?5 ani de experienta profesionala in domeniul hidrotehnic;
?3 ani de experienta relevanta in proiectarea specifica a urmatoarelor tipuri de lucrari: Constructiilor Hidrotehnice cu functionare multipla - baraje si acumulari ? incadrate in categoriile de importanta A si B (baraje de importanta exceptionala si baraje de importanta deosebita, stabilite conform Ordinului MAPM nr. 115/11.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor - NTLH-021/2002) si a Constructiilor Hidrotehnice pentru amenajarea cursurilor de apa din punct de vedere algospodaririi apelorc)Specialisti/ experti in domeniul evaluarii starii de siguranta in exploatarea si verificarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor ? Atestati conform prevederilor Ordinului MAPM nr. 114/11.02.2002 ? NTLH ? 014 pentru evaluarea starii de siguranta in exploatarea barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B.
d)Specialisti/ expertii in domeniul evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor ? Atestati conform prevederilor Ordinului MMP nr. 2358/22.12.2010 - NTLH ? 051 pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor incadrate in categoriile de importanta A, B, C si D.e)Specialisti/ expertii in domeniul topo ? geodezic - Atestati de A.N.C.P.I. conform Ordinului MAI nr. 107/2010 pentru categoriile: - persoane fizice: categoria B sau C; sau- persoane juridice: clasaa III-af)Specialisti/ expertii in domeniul hidrogeologic si geotehnic
?Hidrogeologi atestati conform Ordinului MMP nr. 3298/28.08.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor pentru domeniile:
a) intocmirea studiilor hidrologice;b) intocmirea studiilor hidrogeologice;?Geologi pentru intocmirea documentatiilor privind studiile geologice si geotehnice, prevazute prin Normativul NP 074 ? 2007, aprobat cu Ordinul MDLPL nr.128/2007.
g)Specialisti/ expertii tehnici cu activitate in constructii ? Atestati conformOrdinul MLPTL nr. 777/26.05.2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice ?Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitatea in constructii? pentru urmatoarele domenii:
?A7 ? rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice
?B5 ? siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice
?It ? Instalatii Termice
?Ie ? Instalatii Electrice
Pentru aceasta cerinta se va completa FORMULARUL13.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si a personalului tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, responsabili pentru indeplinirea contractului de servicii-FORMULARUL14.Formularul va fi insotit de: diplome studii superioare, CV-uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, declaratie pe propria raspundere semnata, in original, privind portofoliul de proiecte similare la care personalul responsabil pentru prestarea de servicii de proiectare specifica complexa a lucrarilor de rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice, lucrari de siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice (baraje/acumulari incadrate in categoria de importanta A si B ? baraje de importanta exceptionala si baraje de importanta deosebita, asa cum au fost stabilite de prevederile Ordinului MAPM nr.115/2002 ? NTLH-021/2002 si lucrari de amenajare a cursurilor de apa pentru gospodarirea apelor, a participat in calitate de specialist/expert pe domeniile respective si recomandari din partea beneficiarilor privind modul de realizare a acestor proiecte, angajamentele de participare insotite de declaratiile de disponibilitate semnate in original de personalul care nu este angajat direct al ofertantului, certificate de atestare specifice pe domeniile solicitate. Pentru specialistii/expertii care detin atestate/certificate conform cerintelor precizate pe fiecare domeniu de activitate nu este necesar sa se depuna CV-urile. In afara de documentele care s-au solicitat in original celelalte documentele se pot prezenta in copii xeroxate.
Certificat de atestare pentru specialisti/experti conform Ordinului MAPM nr. 114/11.02.2002 ? NTLH ? 014 pentru evaluarea starii de siguranta in exploatarea barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B. Pentru persoanele juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare si relevante care dovedesc o forma de atestare din punct de vedere profesional pentru evaluarea starii de siguranta in exploatarea barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele edificatoare se vor depune in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg si vor fi insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat
Certificat de atestare pentru specialisti/experti conform Ordinului MMP nr. 2358/22.12.2010 - NTLH ? 051 pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor incadrate in categoriile de importanta A, B, C si D. Pentru persoanele juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare si relevante care dovedesc o forma de atestare din punct de vedere profesional pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor incadrate in categoriile de importanta A, B, C si D, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele edificatoare se vor depune in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg si vor fi insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat.
Certificat de atestare conform Ordinului MMP nr. 3298/28.08.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor pentru domeniile: a) intocmirea studiilor hidrologice; b) intocmirea studiilor hidrogeologice; c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor si d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelelor si autorizatiilorde gospodarire a apelor. Pentru persoanele juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare si relevante care dovedesc o forma de atestare din punct de vedere profesional pentru intocmirea acestor tipuri de studii si de elaborare documentatii tehnice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele edificatoare se vor depune in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg si vor fi insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat
Certificate de atestare pentru specialisti/experti eliberate de A.N.C.P.I. (O.N.C.G.C.) conform Ordinului MAI nr. 107/2010 pentru categoriile: -persoane fizice: categoria B sau C; sau -persoane juridice: clasaa III-a Pentru persoanele juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare si relevante care dovedesc o forma de atestare din punct de vedere profesional pentru intocmirea acestui tip de documentatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele edificatoare se vor depune in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg si vor fi insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat
Certificat de atestare pentru specialisti/experti conform Ordinul MLPTL nr. 777/26.05.2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice ?Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitatea in constructii? pentru urmatoarele domenii: ?A7 ? rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice?B5 ? siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice?It ? Instalatii Termice?Ie ? Instalatii ElectricePentru persoanele juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare si relevante care dovedesc o forma de atestare din punct de vedere profesional pentru elaborarea de expertize tehnice in constructii pentru domeniile solicitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele edificatoare se vor depune in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg si vor fi insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat.
Angajament privind sustinerea tehnica si profesionalaa ofertantuluide un tert sustinator (numai daca este cazul)In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.FORMULARUL 23 -prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tertcare trebuie sa reprezinte un instrument juridic prin care se asigura dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea obligatiilor financiare.Se vor prezenta si FORMULARUL 24Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? Echipamente si utilajeFORMULARUL 25Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? personal
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora si Lista cuprinzand subcontractantii, insotita de acordurile de contractare si specificarea partii din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. In cazul in care, parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, la incheierea contractului de achizitie publica, se vor prezenta contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale - FORMULARUL15+ Anexa la Formularul 15
In cazul in care un grup de operatori economici de asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze asocierea, se va prezenta FORMULARUL16
Certificat de atestare ISO 9001 pentru managementul calitatii sau orice alt document echivalent; In cazul unei asocieri prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii;
Certificat de atestare ISO 14001 pentru managementul de mediu sau orice alt document echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULARUL10 -Experienta similaraEchivalenta in valuta a valorii contractelor se va calcula prin raportare la cursul de schimb mediu anual leu/valuta comunicat de BNR si care poate fi obtinut de pe site-ul oficial al BNR - www.bnr.ro)FORMULARUL11 + Anexa la Formularul 11Declaratie privind lista principalelor servicii prestatein ultimii 10 ani + Tabel servicii prestate- FORMULARUL12 + Anexa la Formularul 12Declaratie privind utilajele, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii + Lista cuprinzandutilajele, aparatura si echipamentele tehniceFORMULARUL13 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducereFORMULARUL13 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducereFORMULARUL14 +diplome studii, CV-uri, declaratie pe propria raspundere semnata, in original, privind portofoliul de proiecte similare, recomandari, angajamentele de participare, declaratiile de disponibilitate, certificate de atestare specificeCertificat de atestareCertificat de atestareCertificat de atestareCertificat de atestareCertificat de atestareFORMULARUL 23Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupuluideoperatori economici
FORMULARUL 24Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? Echipamente si utilajeFORMULARUL 25 Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? personalFORMULARUL15+ Anexa la Formularul 15Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora + Lista privind subcontractantiiFORMULARUL16 - Acord de Asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publicaNu se accepta adeverinte din care rezulta ca operatorul economic este in curs de certificare. Se accepta un document, emis de organismul de certificare, in care se precizeaza ca operatorul economic a finalizat auditul de certificare, urmand sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.Certificarea
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
2. Riscuri reale/concrete si masuri de remediere eficiente pentru indepartarea acestora, notat cu NRI
50%
Descriere: tehnic
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8054/09.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
100zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2013 13:30
Locul: Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa, str. Vanatorului nr. 17, Cluj Napoca, jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de Evaluare si reprezentantii legali ai operatorilor economici participant la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50%la cifra de afaceri; garantia de participare la licitatie si garantia de buna executie .- In situatia in care uzeaza de prevederile art. 11 alin. 4 din HGR 925/2006 si prezinta o declaratie pe proprie raspundereprin care confirma ca indeplineste cerintele de calificaresolicitate , aceasta Declaratie va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea ? FORMULARUL 26Declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare + Anexa la Formularul 26 prezentare succinta documente de calificare- Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii din Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineascain mod corespunzator cerintele autoritatii contractante.Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: In cazul in care pe primul loc se vor clasa cu punctaje egale 2 sau mai multe oferte, modalitatea de departajare a acestora va fi pretulcel mai mic ofertat. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc cu punctaje egale vor avea si preturi ale ofertei egale se va solicita ofertantilor in cauza o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- Contestatia depusa in termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante nelegal conform prevederilor art. 256^2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA
Adresa postala: str. Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Tel. +40 264/433028, Email: [email protected], Fax: +40 264/433026
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer