Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cresterea competitivitatii economice a societatii S.C. FOCALITY S.R.L (fosta RADIX COMMUNICATIONS SRL) prin achizitionarea si instalarea unui sistem electronic integrat


Anunt de participare numarul 146797/25.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
FOCALITY S.R.L.
Adresa postala: Str. Sulfinei nr. 18, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700456, Romania, Punct(e) de contact: Cezar Rusu, Tel. +40 372787170, Email: [email protected], Fax: +40 372254864, Adresa internet (URL): www.focality.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL PRIVAT
Activitate (activitati)
Altele: SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL PRIVAT
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Cresterea competitivitatii economice a societatii S.C. FOCALITY S.R.L (fosta RADIX COMMUNICATIONS SRL) prin achizitionarea si instalarea unui sistem electronic integrat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului: Str. Sulfinei nr.18, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie sistem informatic integrat: licente software, echipamente TIC si alte mijloace fixe, servicii implementare si testare si instruire personal, destinat cresterii competitivitatii economice a societatii SC FOCALITY SRL
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72230000-6 - Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72590000-7-Servicii informatice profesionale (Rev.2)
80511000-9-Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 432, 971RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 28.659 RON. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de licitatie.Termenul de valabilitate al garantiei de participare este 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, garantia pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.Forma de constituire a garantiei: a)Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;Formularul nr.1c ? Scrisoare de garantie bancara.b) prin virament bancar in contul SC FOCALITY S.R.L: RO73INGB0014000046508911 deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM Sucursala Bucuresti pana la data deschiderii ofertelor.Garantia de participare se va depune in original odata cu oferta.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre situatiile prevazute la art. 87 alin(1) din H.G.nr.925/2006.Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din OUG nr.34/2006 este de: 5.212, 97 RONPentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in categoria IMMNeprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabila, conform art. 33 alin (3) si art. 36 alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea totala a contractului fara TVA.Modul de constituire agarantiei de buna executie in conformitate cu prevederile Art. 90 dinH.G. Nr. 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare: ? prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;? prin virament bancar (Ordin de plata) in contul deautoritatii contractante: RO73INGB0014000046508911 deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM SUC. Bucuresti, in termen de 15 zile de la incheierea contractului de achizitie .? depunerea in 15 zile de la incheierea contractului a 0.5% din valoarea fara TVA a contractului intr-un cont de garantie bancara de buna executie, deschis in favoarea Autoritatii contractante, restul constituindu-se prin retineri succesive din facturi .Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu durata contractului.Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art. 92, alin. (2) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE AP III - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public, DMI 3 ? Sustinerea e-Economiei, Operatiunea 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ( Declaratie privind eligibilitatea)2. Formular nr.5- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele
4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele
5. Formular nr. 2- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti.
6. Formular nr. 6- Declaratie privind neincadrarea ofertantului/ candidatului/ subcontractantului in prevederile art. 69^1 DIN O.U.G. NR.34/2006. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: -dl. Cezar Rusu?Director General;
-dna DenisaHulubencu ?Director de Aprovizionare;
-dna Nela Lungu -Constantineanu ? Director Financiar;
7. Formular nr. 3 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaNote:
a) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol
b) Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
c) Documentele privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
d) Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 691din OUG 34/2006, se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul;
e) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs, ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundaractivitatile din categoria celor care fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN din ORC). Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza/presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, respectiv 1 432 971RONValorile vor fi exprimate in lei si in euro. Echivalenta leu/euro se va realiza la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anii respectivi.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro in Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
Nota1: In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nota:
In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri.In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Formular nr. 8)
In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: Formular nr. 7 - Fisa de informatii generaleSe vor prezenta documentele in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.--
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii/furnizari de produse in ultimii 3 ani - Ofertantul va completa si va prezenta Lista principalelor prestari de servicii/furnizari de produse efectuate catre beneficiari in ultimii 3 ani, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati .(Formularul nr.10, 10A)semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia).Ofertantul va prezenta cel putin o certificare/confirmare/recomandare contrasemnata de catre beneficiari(indiferent daca sunt autoritati contractante sau clienti privati)ca a derulat un proiect in valoare cumulata , de cel putin 1 432 971 RON ( Formularul nr.10 B)ce a presupus :
a) prestare de servicii similare de implementare a unui sistem informatic incluzand toate modulelesi instruirea aferenta solicitate prin prezenta documentatie ( unul maxim 2 contracte, in valoare cumulatade minimum 947 960 RON
b). Livrare de echipamente hardware si licentele aferentesimilare celor solicitate prin prezenta documentatie.( unul maxim 2 contracte, in valoare cumulatade minimum 485 011 ron )
Se vor accepta si contracte care acopera ambele componente, de prestari servicii similare de implementare a unui sistem informatic si livrare / furnizare aechipamentelor hardware si licentelor aferente.Ofertantul va prezenta documente relevante care sa cuprinda informatiile prevazute de art.188 alin.2 lit.a) din OUG 34/2006 in scopul indeplinirii cerintei de calificare.
Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Documentele se vor prezenta in copie ?conform cu originalul?. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Resurse umane :
Ofertantul va completa si prezenta o lista cu personalul de specialitate propuspentru implementarea contractului(Formularul nr. 13 ? semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia)
Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Se va prezenta o declaratie privind Lista persoanelor propuse pentru implementarea contractului .Este obligatorie asigurarea tuturor expertilor /consultantilor tehnici necesari pentru derularea in bune conditii a contractului , in conformitate cu prevederile legale in domeniul serviciilor supuse procedurii deatribuire a contractului de achizitie publica: 1 Project Manager Cerinte obligatorii: Studii superioare, minim 5 ani experienta generala , experienta specifica de 3 ani, Certificare in management de proiect , de tipul Project Management Professional ( PMP), CNFPA sau echivalent.2 Experti pentru componenenta de contabilitate- &gestiune
Cerinte obligatorii: Studii superioare, experienta specifica de 3 ani in domeniul aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit. Certificare pentru componenta de contabilitate financiara &gestiune specifica solutiei ofertate.
1 Expert pentru componenta de gestiune stocuri si achizitii
Cerinte obligatorii: Studii superioare, experienta specifica de 3 ani in domeniul aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit, Certificare pentru componenta de gestiune stocuri si achizitii specifica solutiei ofertate.
1 Expert pentru platforma proprie BI (Business Intelligence)
Cerinte obligatorii: Studii superioare, experienta specifica de 3 ani in domeniul aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit, Certificare pentru componenta de BI specifica solutiei ofertate.
1 Expert componenta Project SystemCerinte obligatorii: Studii superioare, experienta specifica de 3 ani in domeniul aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit, Certificare pentru componenta de Project System specifica solutiei ofertate.
1 Expert pentru componenta de HR (Human Resources)
Cerinte obligatorii: Studii superioare, experienta specifica de 3 ani in domeniul aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit, Certificare pentru componenta de HR specifica solutiei ofertate.
2 Experti programatori pentru solutia propusa
Cerinte obligatorii: Studii superioare, experienta specifica de 3 ani in domeniul aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit, Certificare pentru componenta de programare a solutiei ofertate
1 Expert administrare solutie/platforma
Cerinte obligatorii: Studii superioare, experienta specifica de 3 ani in domeniulaferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit, Certificare pentru administrare solutie/platforma specifica solutiei ofertate.
1 consultant tehnic certificat pentru implementare, suport administrare de solutii de stocare, conform tehnologiei ofertate.
Cerinte obligatorii: Studii superioare, experienta specifica de 3 ani in domeniulaferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit.
1 consultant tehnic certificat conform solutiei de virtualizare ofertate.
Cerinte obligatorii: Studii superioare, experienta specifica de 3 ani in domeniulaferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeza a fi atribuit.
Informatii asociati/subcontractanti
In cazul in care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti , Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi .
Mentiune : Daca Ofertantul castigator va subcontracta parte sau parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit , autoritatea contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acestea si subcontractantii nominalizati in oferta pana la data incheierii contractului de achizitie publica.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea sistemului propusin conformitate cu :
- certificatul ISO 9001emis de organisme national sau international acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii respectiv, sau echivalent, in domeniul care face obiectul contractuluiSe va prezenta certificatul de asigurarea calitatii conform SR EN ISO 9001/2001 sau ISO9001/2008 (confirmat cu ultimul raport de audit )Certificatele vor fi in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
-certificatulISO 27001 pentru sistemul de management al securitatii informatieirespective sau echivalentCertificatele vor fi in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
- certificatul ISO 14001:2005 privind asigurarea protectiei mediului pentru serviciile necesare indeplinirii acestui contract .
Certificatele vor fi in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 10Formularul nr. 10AFormularul nr. 10BDocumentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.Prezentare: 1.Lista cu personalul de specialitate propuspentru indeplinirea proiectului, (Formular nr. 13 in original).2. CV pentru fiecare persoana nominalizata, cu semnatura persoanei nominalizate (Formular nr. 15, in original)Din CV trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate.3. Documente suport pentru a dovedi experienta similara solicitata si pentru a dovedi experienta profesionala a expertilor propusi pentru indeplinirea contractului: - copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul ?ale diplomelor de studii adeverinte, autorizatii, legitimatii, certificari profesionale obtinute si mentionate in CV, detinute de expertii angajati in contract conform Formularului nr. 134.Angajamentul candidatului privind resursele umanepe perioada exercitarii atributiilor ce ii revin fiecarui expert , pe parcursul implementarii sistemului informatic.Formularul nr. 14In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de expert se va completa si se va prezenta in original Formularul nr. 16 ?Declaratia de disponibilitate.In cazul in care expertii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, se vor asigura servicii de traducere si interpretare de specialitate, in limba romana pe toata durata contractului.1.Prezentarea Declaratiei cu privire la intentia de a subcontracta (Formular nr. 12 din Sectiunea V), in original (completarea acestui formular si includerea sa in oferta, este obligatorie indiferent daca se subcontracteaza sau nu).2.Daca este cazul(in cazul in care se subcontracteaza), se va prezenta Formularul nr. 12 A ?din sectiunea V Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor, completat de liderul Asocierii, in original.3. Daca este cazul: Acord de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinireacontractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului. ( Se va completa Formularul nr. 12 B din sectiunea V)4.Daca este cazul: Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.Se va atasa de catre tertul sustinatorFormularul nr. 11.Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala, Formularul nr.11A .Declaratie tert sustinator tehnic, Formularul nr 11B Declaratie tert sustinator profesional, Formularul nr. 4-Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 6 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareFormularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute laart. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cumodificarile si completarile ulterioare (completat numai pentru literele care fac obiectul excluderii din procedura a tertului).Se vor atasa certificate /documente emise de organisme nationale sau international acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertanti respectiv ISO 9001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a ofertelor.( (copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata mentiunea ? coform cu originalul?de catre reprezentantul legal al ofertantului)- In situatia in care oferta beneficiaza de sustinere financiara si/sau tehnica si profesionala, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate numai de ofertant;
- In situatia in care ofertantul are subcontractanti, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate numai de ofertant;
- In situatia depunerii unei oferte comune, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
- In situatia depunerii unei oferte comune care beneficiaza de sustinere financiara si/sau tehnica si profesionala, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
- In situatia depunerii unei oferte comune care are subcontractanti, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Se vor atasa certificate /documente emise de organisme nationale sau international acreditate care confirma certificarea sistemului de management al securitatii informatiei pentru ofertanti, respectiv ISO 27001 sau echivalent valabilela data limita de depunere a ofertelor (copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata mentiunea ? coform cu originalul?de catre reprezentantul legal al ofertantului- In situatia in care oferta beneficiaza de sustinere financiara si/sau tehnica si profesionala, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate numai de ofertant;
- In situatia in care ofertantul are subcontractanti, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate numai de ofertant;
- In situatia depunerii unei oferte comune, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
- In situatia depunerii unei oferte comune care beneficiaza de sustinere financiara si/sau tehnica si profesionala, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
- In situatia depunerii unei oferte comune care are subcontractanti, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Se vor atasa certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de mediu, conform SR EN ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data limita de depunere a ofertelor (copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata mentiunea ?coform cu originalul?de catre reprezentantul legal al ofertantului)- In situatia in care oferta beneficiaza de sustinere financiara si/sau tehnica si profesionala, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate numai de ofertant;
- In situatia in care ofertantul are subcontractanti, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate numai de ofertant;
- In situatia depunerii unei oferte comune, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
- In situatia depunerii unei oferte comune care beneficiaza de sustinere financiara si/sau tehnica si profesionala, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
- In situatia depunerii unei oferte comune care are subcontractanti, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate individual de fiecare menbru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Acordare punctaj
2.
Gradul de integrare tehnologica si functionala a subsistemelor ofertate
20%
Descriere: Subcriteriu de punctare
3.
Gradul de flexibilitate a sistemului
30%
Descriere: Subcriteriu de punctare
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2013 12:00
Locul: Sediul Focality SRL, Iasi, Str. Sulfinei Nr. 18
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, care vor prezenta documente de identificare si imputerniciri semnate de reprezentantii legali.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Sectorial ?CrestereaCompetitivitatii Economice ?2007-2013.AXA III ? Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru sectorul privat si public ?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de calcul a punctajului total (Ptotal)Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n) x 50% + PunctajCT1(n) x 20% + PunctajCT2(n) x 30% Unde: -Ptotal(n) reprezinta punctajul total al ofertei (n) analizate-(n) reprezinta indexul ofertei analizate, -Pfinanciar(n) reprezinta punctajul financiar al ofertei (n) analizate, -PunctajCT1(n)-Gradulde integrare tehnologica si functionala a subsistemelor ofertatePunctajCT2(n)-Gradul de flexibilitate al sistemuluiOferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal).In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total si se situeaza pe primul loc, criteriile de departajare vor fi aplicate in urmatoarea ordine : a)va castiga oferta cu punctajul cel mai mare pentru criteriul CT2( Gradul de flexibilitate al systemului)b)in caz de egalitate la criteriul CT2 , va castiga oferta cu cel mai mare punctaj la criteriul CT1(Gradulde integrare tehnologica si functionala a subsistemelor ofertate)c)dacasi la acest criteriu ofertele au aceslasi punctaj atunci oferta castigatoare va fi cea cu punctajul cel mai mare la criteriul pretul cel mai micIn situatia in care prin aplicarea acestui sistem, ofertele nu vor putea fi departajate in continuare, Autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).Prin acest algoritm de calcul ofertele se clasifica in ordinea descrescatoare a punctajelor totale cumulate obtinute de fiecare oferta, in functie de ponderea indicata atat pentru punctajul tehnic, cat si pentru cel financiar.In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, criteriile de departajare vor fi aplicate in urmatoarea ordine: a) Va castiga oferta cu punctajul cel mai mare pentru criteriul 3 - Gradul de flexibilitate a sistemului.b) In caz de egalitate la punctajul pentru criteriul 3, va castiga oferta cu cel mai mare punctaj la criteriul 2? Gradul de integrare tehnologica si functionala a subsistemelor ofertate.c) Daca si la acest criteriu ofertele au acelasi punctaj atunci oferta cistigatoare va fi cea cu punctajul cel mai mare la criteriul 1 - Pret total.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este 10 zile conform cu dispozitiile art 256^2 din OUG NR.34/2006. Data luarii la cunostiinta a datelor din cadrul Documentatiei de atribuire se considera a fi data publicarii Documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DEPARTAMENTUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Sulfinei nr. 18, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700456, Romania, Tel. +40 372787170, Email: [email protected], Fax: +40 372254864, Adresa internet (URL): www.focality.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer