Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CRESTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 102 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE ? ETAPA II: INTERSEC


Anunt de participare numarul 143426/01.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL PLOIESTI
Adresa postala: Bulevardul Republicii nr. 2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. +40 244516699/303/114, In atentia: Corina Mihaela Ilinca, Email: [email protected], Fax: +40 244510736, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
Adresa postala: B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 244516699/480, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CRESTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 102 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE ? ETAPA II: INTERSECTIE REPUBLICII ? BUCLA VEST
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Ploiesti(Intersectie Republicii - bucla Vest)
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana Sub-domeniul: Poli de crestere, COD SMIS: 39407.Se achizitioneaza, in principal, lucrari de modernizare a infrastructurii de transport public aferenta liniei de tramvai 102 etapa II: Intersectie Republicii ? Bucla Vest, pe o lungime de 6, 93 km cale simpla de rulare, conform cerintelor Caietului de sarcini, lucrari ce constau in: -Refacerea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare a tramvaiului;
-Refacerea liniei aeriene de contact;
-Refacerea stalpilor de sustinere a retelei de contact;
-Amenajari ale amprizei de tramvai, inclusiv a statiilor de tramvai;
-Amenajari legate de colectarea si evacuarea apelor din precipitatii si a apelor de infiltratii;
-Reabilitarea infrastructurii rutiere.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234120-3 - Lucrari feroviare urbane (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45232000-2-Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2)
45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se achizitioneaza, in principal, lucrari de modernizare a infrastructurii de transport public aferenta liniei de tramvai 102 etapa II: Intersectie Republicii ? Bucla Vest, pe o lungime de 6, 93 km cale simpla de rulare, conform cerintelor Caietului de sarcini, lucrari ce constau in: -Refacerea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare a tramvaiului;
-Refacerea liniei aeriene de contact;
-Refacerea stalpilor de sustinere a retelei de contact;
-Amenajari ale amprizei de tramvai, inclusiv a statiilor de tramvai;
-Amenajari legate de colectarea si evacuarea apelor din precipitatii si a apelor de infiltratii;
-Reabilitarea infrastructurii rutiere.Conform Devizului general aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 405/31.10.2012, valoarea estimata a contractului este de 60, 211, 357.92 lei fara TVA, din care: -58, 456, 214.00 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza-303, 867.00 lei - Cheltuieli pentru organizarea de santier-1, 451, 276.92 lei - Cheltuieli pentru diverse si neprevazute
Valoarea estimata fara TVA: 60, 211, 357.92RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantum: 1, 175, 000 lei / 587, 500 lei pentru ofertantii IMM.- Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.- Forma de constituire: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare este irevocabila. Pentru scrisoare de garantie de participare se va utiliza modelul anexat Fisei de date (Formularul 16). Polita de asigurare trebuie sa prevada aceleasi situatii de retinere (integrala sau partiala) a garantiei de participare ca Formularul de scrisoare de garantie de participare. Pentru virament bancar se va utiliza contul Municipiului Ploiesti: RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiesti, cod fiscal: 2844855.Autoritatea contractanta va retine integral garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art. 87, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 si parte din garantia de participare, respectiv suma de 11, 927.60 lei, in cazul prevazut de art. 278^1, alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Nota: Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.- Returnarea garantiei de participare se va face in baza unei solicitari scrise adresate Serviciului Achizitii Publice si Contracte, in maxim 3 zile de la finalizarea perioadei de contestare, daca nu a intervenit suspendarea procedurii. - Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA;
- Forma de constituire: conform prevederilor art. 90 alin.(1) sau alin.(3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (ofertantii vor specifica modalitatea pentru care opteaza, integral sau prin retineri succesive, la pct. 2 din Anexa la Formularul de oferta).- Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de maxim 5 zile de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta. In cazul in care ofertantul nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului, autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local; POR 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1, Sub-domeniul: Poli de crestere, COD SMIS: 39407
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se completeaza si se prezinta Formularul 14)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006: completarea si prezentarea Formularului 1. In cazul in care exista tert sustinator, acesta va prezenta o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), lit. c^1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006.- Declaratie privind eligibilitatea ? art.180 din OUG nr. 34/2006: completarea si prezentarea Formularului 1a. In cazul in care exista tert sustinator, acesta va prezenta declaratia privind eligibilitatea.- prezentarea cazierului judiciar/certificat echivalent pentru operatorul economic;
- prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local, in original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul?, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente din luna luna anterioara celei in care se depun ofertele.Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care se face dovada respectarii conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente.Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: completarea si prezentarea Formularului 2.Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - d-nul IULIAN BADESCU - Primarul Municipiului Ploiesti;
- d-nul IULIAN LIVIU TEODORESCU - Viceprimarul Municipiului Ploiesti;
- d-nul RAUL ALEXANDRU PETRESCU - Viceprimarul Municipiului Ploiesti;
- d-na Anca Agapie - Administrator Public al Municipiului Ploiesti;
- d-na Oana Cristina Iacob - Secretar Municipiul Ploiesti;
- d-ra Nicoleta Craciunoiu ? Director Executiv Directia Economica;
- d-na Iulia Alina Alexandru - Director Executiv Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Contracte;
- d-na Mihaela Iamandi ? Director Executiv Directia Tehnic Investitii;
- d-na Florina Popescu - Director Executiv Adjunct Directia Tehnic Investitii;
- d-na Corina Ilinca - Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte.- d-na Mihaela Iamandi ? manager de proiect;
- d-l Alexandru Preda - membru Unitatea de Implementare a Proiectului;
- d-na Oana Ramona Marcu - membru Unitatea de Implementare a Proiectului;
- d-na Mariana Calota - membru Unitatea de Implementare a Proiectului;
- d-na Andreea Mihaela Cristea - membru Unitatea de Implementare a Proiectului.- Consilieri locali: Cosma Marcian, Ganea Cristian Mihai, Dragulea Sanda, Bazavan Iolanda, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Bozianu Nicoleta Catalina, Constantin Silviu Sorin, Dragusin Paulica, Dumitru Cristian, Horghidan Costel, Lupu Adrian Gelu, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Petrescu Raul Alexandru, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Sirbu Simion Gheorghe, Ionescu Ionut Cristian, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Razvan Ion, Viscan Robert Ionut.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document.Declaratia se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (ordinul ANRMAP nr. 17/2012).Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010: completarea si prezentarea Formularului 3, prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul va fi prezentat in numele asocierii.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), respectiv certificate, caziere judiciare, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Persoane juridice/fizice romane: - prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca ofertantul are in obiectul de activitate executia lucrarilor supuse ofertarii (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor; Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, i se va solicita prezentarea certificatului in original sau copie legalizata daca initial l-a depus in copie ?conform cu originalul?.
- prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul - Formularul 4). Se vor prezenta declaratii pe proprie raspundere.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.- Atestat de tip C2A (detinut de ofertant ca operator economic) emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), conform Ordinului nr.24/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei de aprobare a Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Art.3 si Art.12), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Autorizatie de Furnizor Feroviar pentru ?construirea, modernizarea, intretinerea si repararea infrastructurii de transport urban pe sine? AFER (Autoritatea Feroviara Romana), detinuta de ofertant (ca operator economic). Se solicita: - prezentarea autorizatiilor/ omologarilor in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nota1: Referitor la Autorizatie de Furnizor Feroviar pentru ?construirea, modernizarea, intretinerea si repararea infrastructurii de transport urban pe sine? emisa de AFER si Atestat de tip C2A emis de ANRE, in cazul unui grup de operatori care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
Nota2: Referitor la Autorizatie de Furnizor Feroviar pentru ?construirea, modernizarea, intretinerea si repararea infrastructurii de transport urban pe sine? emisa de AFER si Atestat de tip C2A emis de ANRE, pentru operatorii economici straini autoritatatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata).Persoane juridice/fizice straine: - prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Valoarea cifrei de afaceri globale, calculata ca medie anuala pe ultimii 3 ani, sa fie de minim 117, 500, 000 lei. Se solicita: -prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani; - prezentarea bilanturilor contabile/balantelor de plati/alte documente echivalente.Note: In cazul depunerii unei oferte comune, situatia economica si financiara, inclusiv indeplinirea cerintei minime, pot fi indeplinite de oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor detinute de toti asociatii.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor prezenta documentele solicitate prin art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Angajamentul ferm al tertului sustinator incheiat in forma autentica (Formularul 17). Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, sens in care se vor completa si prezenta Formularele 1 si 1.a. Persoana care asigura sustinerea financiara trebuie sa prezinte si Declaratia pe proprie raspundere conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (se va completa si prezenta Formularul 2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- completarea si prezentarea Formularului 5. Valoare in EURO pentru cifra de afaceri se va determina pe baza cursului mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: cursul mediu leu/euro 2010 = 4, 2099; cursul mediu leu/euro 2011 = 4, 2379; cursul mediu leu/euro 2012 = 4, 4560.Note: In cazul depunerii unei oferte comune, situatia economica si financiara, inclusiv indeplinirea cerintei minime, pot fi indeplinite de oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor detinute de toti asociatii.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor prezenta documentele solicitate prin art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Angajamentul ferm al tertului sustinator incheiat in forma autentica (Formularul 17). Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, sens in care se vor completa si prezenta Formularele 1 si 1.a. Persoana care asigura sustinerea financiara trebuie sa prezinte si Declaratia pe proprie raspundere conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (se va completa si prezenta Formularul 2).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia si Lista lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor
Executarea in ultimii 5 ani (calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor), de lucrari similare celor ce fac obiectul prezentului contract dupa cum urmeaza: -Executie cale simpla de tramvai in lungime de cel putin 6, 9 km; -Executie lucrari de asternere mixturi asfaltice; -Executie lucrari de montare/demontare linie de contact. Lucrarile pot face obiectul unui singur contract sau mai multor contracte. Se va prezenta, in original, Fisa de experienta similara pentru fiecare contract prezentat ca experienta similara pentru dovedirea indeplinirii cerintei minime. Se vor prezenta: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice valoarea, perioada si locul executiei si mentioneaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Informatii referitoare la personalul de conducere
Lista cu personalul angajat de ofertant/de care ofertantul poate dispune in derularea contractului
Manager de contract ? 1 persoana. Cerinte minimale: ? studii superioare - experienta profesionala specifica: participare in cel putin 1 proiect/contract de lucrari de infrastructura rutiera, cai ferate, metrou sau transport urban pe sine. Se vor prezenta: -declaratie de disponibilitate din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata de catre expert, in original; -CV semnat in original, de catre expert; - diploma studii, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Sef de santier ? 1 persoana. Cerinte minimale: -studii superioare, inginer, specializarea Cai Ferate, Drumuri, Poduri -experienta profesionala specifica: implicarea in cel putin 1 proiect/contract de lucrari de executie linie de tramvai. Se vor prezenta: -declaratie de disponibilitate, din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata de catre expert, in original; -CV semnat in original, de catre expert; -diploma studii, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Responsabil Topometrie. Cerinte minimale: -studii superioare iginer, in domeniul geodeziei. Se vor prezenta: -declaratie de disponibilitate, din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata de catre expert, in original; -CV semnat in original, de catre expert; diploma studii, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Responsabil Tehnic/Responsabili tehnici cu executia(RTE). Cerinte minimale: -sa fie atestat/atestati conform Ordinului nr. 777/2003 al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei ca Responsabil tehnic cu executia (RTE), pentru domeniile aferente prezentului contract, si anume: II. Constructii rutiere, poduri; III. Constructii cai ferate; IX. Constructii edilitare si de gospodarie comunala; Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul electric. Pentru fiecare RTE propus, se vor prezenta: - Declaratie de disponibilitate, din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata de catre expert, in original; -CV semnat in original de catre expert; -atestat si legitimatie RTE (copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?), eliberat de catre organismul abilitat, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru domeniile aferente proiectului. Ofertantii pot propune unul sau mai multi RTE, care vor acoperi toate domeniile aferente proiectului.
Responsabil cu Controlul Calitatii lucrarilor. Cerinte minimale: experienta profesionala specifica in cel putin un contract de executie lucrari pe pozitie similara. Se vor prezenta: -declaratie de disponibilitate, din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata de catre expert, in original; - CV -semnat in original de catre expert; - copie decizie interna de numire intr-o astfel de pozitie.
Responsabil securitate si sanatate in munca (Coordonator SSM). Cerinte minimale: ?certificare coordonator in materie de securitate si sanatate in munca COR 226303 sau echivalent, in conformitate cu prevederile legale (Legea nr. 319/2006, HG nr. 300/2006, s.a.) Se vor prezenta: -declaratie de disponibilitate, semnata de catre expert, in original; -CV din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnat in original de catre expert; - document care atesta certificare Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca COR 226303 sau echivalent, in conformitate cu prevederile legale, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota1: Pentru fiecare dintre cele sase pozitii de specialisti enumerate mai sus se vor prezenta persoane distincte. Nota2: Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va putea fi inlocuit de catre ofertantul castigator numai cu un alt expert cu experienta si calificari cel putin egale cu cele ale expertului inlocuit si numai cu aprobarea autoritatii contractante.
Declaratia si Lista privind utilajele, instalatiile, echipamente tehnice la care acces (are in dotarea sa sau dispune) ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Toate aceste echipamente trebuie sa fie disponibile pe perioada in care este necesara implicarea lor in derularea contractului.Note: In cazul depunerii unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala, inclusiv indeplinirea cerintelor minime se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor.
In cazul in care ofertantul isi demonstreazacapacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor prezenta documentele solicitate prin art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Angajamentul ferm al tertului sustinator incheiat in forma autentica (Formularul 18). Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, sens in care se vor completa si prezenta formularele 1 si 1.a. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala trebuie sa prezinte si Declaratia pe proprie raspundere conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (se va completa si prezenta Formularul 2).
Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9000/document echivalent pentru lucrarile supuse ofertarii.
Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 14000/echivalent pentru lucrarile supuse ofertarii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea si prezentarea Formularului 6Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual din anul receptiei lucrarilor similare lei/valuta comunicat de BNR. In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi indeplinita de catre oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor detinute de toti asociatii.completarea si prezentarea Formularului 8completarea si prezentarea Formularului 9completarea si prezentarea Formularului 9APentru operatorii economici straini autoritatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata legalizata)Pentru operatorii economici straini autoritatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata legalizata)Pentru operatorii economici straini autoritatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata legalizata)Pentru operatorii economici straini autoritatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata legalizata)Pentru operatorii economici straini autoritatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata legalizata)Pentru operatorii economici straini autoritatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata legalizata)Nota1: Pentru fiecare dintre cele sase pozitii de specialisti enumerate mai sus se vor prezenta persoane distincte. Nota2: Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va putea fi inlocuit de catre ofertantul castigator numai cu un alt expert cu experienta si calificari cel putin egale cu cele ale expertului inlocuit si numai cu aprobarea autoritatii contractante.- completarea si prezentarea Formularului 7 - se prezinta documente din care sa reiasa forma de detinere sau declaratii de punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor prezentate in lista.Note: In cazul depunerii unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala, inclusiv indeplinirea cerintelor minime se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor.In cazul in care ofertantul isi demonstreazacapacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor prezenta documentele solicitate prin art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Angajamentul ferm al tertului sustinator incheiat in forma autentica (Formularul 18). Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, sens in care se vor completa si prezenta formularele 1 si 1.a. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala trebuie sa prezinte si Declaratia pe proprie raspundere conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (se va completa si prezenta Formularul 2).- prezentarea certificatului in copie.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document pentru categoriile de lucrari ce le va executa in cadrulcontractului.- prezentarea certificatului in copie.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document pentru categoriile de lucrari ce le va executa in cadrulcontractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.06.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2013 12:00
Locul: Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, intrarea b, etaj 3, Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor vor avea imputernicire scriasa din partea societatii ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Asistenta financiara nerambursabila din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere, COD SMIS: 39407
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Documentatia de atribuire este publicata in SEAP: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Vizitarea amplasamentului: se recomanda ofertantilor vizitarea si examinarea amplasamentului lucrarii, inclusiv imprejmuirile, pentru obtinerea informatiilor necesare intocmirii ofertei. Persoana de contact: d-l Preda Alexandru, tel: 0244/516699/508
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. (1), lit. b) din ordonanta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Ploiesti - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte
Adresa postala: B-dul Republicii, nr. 2, etaj 3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel. +40 244516699/404, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 16:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer