Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cresterea sigurantei consumatorilor in Nasaud


Anunt de participare (utilitati) numarul 144133/05.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN, Tel. +40 0264205435, Email: [email protected], Fax: +40 0264205425, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD - SUCURSALA BISTRITA - Serviciul C.U.L.I.
Adresa postala: str. Vasile Conta, nr. 11, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420025, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul C.U.L.I. SDEE Bistrita, Tel. +40 0263205330, In atentia: Dan Patrascu, Email: [email protected], Fax: +40 0263205704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD - SUCURSALA BISTRITA - Serviciul C.U.L.I.
Adresa postala: str. Vasile Conta, nr. 11, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420025, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul C.U.L.I. SDEE Bistrita, Tel. +40 0263205330, In atentia: Dan Patrascu, Email: [email protected], Fax: +40 0263205704
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD - SUCURSALA BISTRITA - Serviciul C.U.L.I.
Adresa postala: str. Vasile Conta, nr. 11, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420025, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat, Tel. +40 0263205702, Fax: +40 0263205704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Cresterea sigurantei consumatorilor in Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: loc. Nasaud jud. Bistrita-Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru cresterea sigurantei consumatorilor din Nasaud se va realiza o linie electrica subterana de 20 kV racordata intre posturile de transformare PTZ Policlinica si PTZ Spital. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi incheiat a fost calculata avandu-se in vedere devizul general aferent acestui obiectiv si este de 259.024 lei, fara TVA, la care se adauga, conf. Art. 29 alin.(2^1) din OUG 34/2006 actualizata, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 22.975 lei, reprezentand 8, 87% din valoarea lucrarii de baza.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile se vor realiza conform PT+CS anexat in documentatia de atribuire. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi incheiat a fost calculat avandu-se in vedere devizul general aferent acestui obiectiv si este de 259.024 lei fara TVA, la care se adauga, conf. Art. 29 ali.(2^1) din OUG 34/2006 actualizata, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 22.975 lei, reprezentand 8, 87% din valoarea lucrarii lucrarii de baza.
Valoarea estimata fara TVA: 281, 999RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantumul de 4.400 lei (respectiv 2.200 lei pentru IMM-uri) 2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei 3.Documentul care atesta constituirea Garantiei de participare se va prezenta, la deschidere, in original 4.Garantia de participare va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: a)Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante conform Formularului 11 din sectiunea ?Formulare?; scrisorile de garantie bancara vor fi elaborate de regula de o banca din Romania sau dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania b)Acte de garantare emise de catre o Societate de asigurare in favoarea autoritatii contractante c)Ordin de plata in original, vizat de banca, in contul autoritatii contractante - cont bancar RO32 RNCB 0038 0144 4037 0008 deschis la B.C.R. Bistrita. In cazul in care garantia de participare se va face in valuta, echivalenta leu/valuta se face tinand cont de cursul valutar BNR din ziua publicarii invitatiei de participare. d)Numerar la casieria S.D. Bistrita 5. In orice situatie dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor; ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse 6. Garantia de participare se va restitui de catre autoritatea contractanta numai dupa semnarea contractului de achizitie publica, pe baza cererii conform Formularului 19 din sectiunea ?Formulare? in cazul ofertantului castigator. 1. Durata garantiei de buna executie este de cel putin 24 de luni 2. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari reprezinta 10% (respectiv 5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului de lucrari fara TVA; in cazul decalarii termenului contractual, se va urmari si prelungirea perioadei initiale de valabilitate a garantiei de buna executie 3. Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 si conform HG 1045/2011 : a) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale; in acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului b)orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. 4. Ofertantul va specifica in oferta modul in care se va constitui garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. In cazul in care garantia de participare se va face in valuta, echivalenta leu/valuta se face tinand cont de cursul valutar BNR din ziua publicarii invitatiei de participare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare. 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. 3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 completata in conformitate cu Formularul A1 din Sectiunea Formulare. Observatie: vor depune toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori) o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006. Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: Alexandru Roman, Ioan Raica, Adriana Baciu, Dan Patrascu, Liliana Anca, Alexandru Pop, Horatiu Botan, Maria Lari. 4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului 314/2010 completat in conformitate cu Formularul A2 din Sectiunea Formulare. 5.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Din certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datoriiscadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunre a ofertelor.6.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale eliberat de Primaria locala - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Din certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datoriiscadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunre a ofertelor. 7.Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, exceptie facand operatorii economici care prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, conform art.9 din Ordinul 509/2011 emis de presedintele ANRMAP. 1.Atestat de tip C2A "executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV-20 kV si pentru posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV", emis de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (A.N.R.E.), valabil la data limita de depunere a ofertelor si obligatia reannoirii acestuia in momentul expirarii atat pe perioada de valabilitate a ofertei cat si pe perioada de derulare a contractului - atestat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau atestate echivalente emise de organismul de reglementare in domeniul energiei din tara de rezidenta, conform art. 93, punc.2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 referitor la executarea instalatiilor electrice.2. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor. 3. Pentru persoane fizice romane: document edificator care sa dovedeasca apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. 4. Pentru persoane fizice/juridice straine: document edificator care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident- documentul se va prezenta in copie legalizata, anexandu-se traducerea autorizata in limba romana.5. In etapa de evaluare a ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2012. Bilantul va cuprinde formularele: 10, 20, 30, 40.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune blantul contabil anual la 31.12.2012, inregistrat si vizat de organele competente. Bilantul va cuprinde formularele: 10, 20, 30, 40
Cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani: 2010, 2011, 2012. Se va completa Formularul B2 - Informatii generale
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul B2 din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de prestare, locul de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original Formularul C3 si Anexa la Formularul C3 din Sectiunea Formulare
Experienta similara. Se va demonstra ca a fost efectuat in conformtate cu normele profesionale din domeniu si ca a fost dus la bun sfarsit minim un contract de lucrari similar cu cel care face obiectul prezentului contract de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune in original Formularul B4 si Anexa la Formularul B4 din sectiunea Formulare.
Declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat, la cadrele de conducere din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul F din Sectiunea Formulare.
Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul E si Anexa la Formularul E din Sectiunea Formulare
Declaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora. Ofertantul are obligatia de a preciza proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul D1 si Anexa la Formularul D1 din Sectiunea Formulare
Declaratie pe propria raspundere privind asocierea. Asocierea va fi legalizata la notariat in cazul in care vor castiga licitatia. Cerintele de la cap. III.2.1.a) Situatia personala a candidatului, ofertantului si III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat. Cerintele de la cap.III.2.2 Capacitatea economico-financiara si III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati. Liderul de asociatie care este parte in contractul de executie este cel care va constitui integral garantia de buna executie, va factura si i se va achita aceasta factura conform graficului de plati, anexa la contractul de executie si numai prin el se va purta intreaga relatie contractuala.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul D2 din Sectiunea Formulare
Sistemul de management al calitatii conform ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Certificat pentru Sistemul de management al calitatii conform ISO 9001/2008 sau echivalent, emis de un organism de certificare acreditat - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Sistemul de management de mediu conform ISO 14001/2005 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Certificat pentru Sistemul de management de mediu conform ISO 14001/2005 sau echivalent, emis de un organism de certificare acreditat - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
OPERATORII ECONOMICI TREBUIE SA FIE INREGISTRATI IN S.E.A.P. (Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice) Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii referitoare la: - Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DA - Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la procedura: NU - Numarul de runde al licitatiei electronice: o runda; calendarul de desfasurare va fi comunicat ofertantilor in invitatia de participare. - Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde in cazul in care nu se imbunatateste oferta: NU (nu este cazul, licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda). Ofertarea electronica va face referire la valoarea de baza (valoarea de executie a lucrarilor), alta decat valoarea cu cheltuieli diverse si neprevazute.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2013 12:00
Locul: loc. Bistrita, Sediul SDEE Bistrita, str. Vasile Conta, nr. 11, et. 1, Sala 16, jud. Bistrita Nasaud
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale. 2.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. 3.In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi executat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris, si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv. 4.Pretul contractului este ferm in lei si nu poate fi modificat pe parcursul derularii contractului. Plata se va efectua in termen de 90 de zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta.5. Insusirea clauzelor obligatorii a contractului este conditie de acceptare a ofertei. Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea ofertei. 6.Ofertele vor fi evaluate raportandu-se la valoarea de executie a lucrarii, fara a se tine cont de valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 262^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD - SUCURSALA BISTRITA
Adresa postala: str. V. Conta nr. 11, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420025, Romania, Tel. +40 0263205745, Fax: +40 0263205704
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2013 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer