Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CS03 - Asistenta tehnica din partea Proiectantului pentru implementarea proiectului ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj?


Anunt de participare (utilitati) numarul 137860/02.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Diaconu, Tel. +40 251422117, In atentia: Ion Iordache, Marta Ricu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CS03 - Asistenta tehnica din partea Proiectantului pentru implementarea proiectului ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Craiova, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al contractului este asigurarea unei Asistente Tehnice din partea proiectantului pentru pregatirea documentatiilor tehnice necesare obtinerii autorizatiei pentru construire si pentru asigurarea asistentei pe perioada executiei lucrarilor.pentru 4 contracte de executie. Contractele de lucrari sunt descrise in caietul de sarcini. In Caietul de Sarcini sunt prezentate activitatile, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asistenta tehnica din partea proiectantului si servicii de proiectare pentru contractele CL01 ? Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Craiova, CL05 ? Reabilitare si extindere retele de apa si de canalizare in Filiasi, CL07 - Retele noi de apa si canalizare in Poiana Mare, CL11 - Surse de apa, extindere retea de apa si retea noua de canalizareinDabuleni, Calarasi, Bechet.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 376, 787.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
33 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
80000 Lei.Perioada de valabilitate este de 90 de zile de termenul limita stabilit pt. depunerea ofertelor.Garantia de participare se constitue prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribure, cel mai tarziu pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Instrumentul de garantare se va emite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: ? Scrisoare de garantie de participare conform Formularului 15 din sectiunea IV Formulare. Se va prezenta in original la sediul Companiei de Apa Oltenia SA.? Ordin de plata (vizat de banca) in contul ? RO34 INGB 0012 0000 3241 8911 ? ING BANK Craiova, CIF RO11400673 in copie legalizata sau original.Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50% va prezenta, anexat Formularului pentru garantie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie va fi emisa in numele Asocierii care va prezenta oferta.AC va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita corespunzator. 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire: Scrisoare de garantire de buna executie ? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurare (Formularul Nr 16 din Documentatia de atribuire ? Volumul IV ? Formulare) ? prezentata nu mai tarziu de 10 zile de la semnarea contractului.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului va fi cel putin egala cu durata contractului.Grantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu Autoritatea Contractanta, va contine numele in clar al Autoritatii Contractante si parafa lizibila a institutiei emitente si semnatura autorizata.In cazul unei asocieri, documentul privind garantia de buna executie va fi emis integral in numele si pentru Liderul asocierii.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (2) din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri de Coeziune: 77, 31%- Co-finantare nationala: 22, 69%, din care: - Buget deStat: 11, 82%;
- Bugetul Local: 1, 82%;
- credit contractat de Autoritatea Contractanta: 9, 05%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al companiei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire (Formularul nr. 11)
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea in limba romana efectuata de un traducator autorizat.Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata.
Autoritatea Contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare.
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 de zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Atentie: Nu se folosesc prescurtari.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatea competenta.
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/consortiu.
In conformitate cu Art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 amendat conform HG 834 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.
In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestea are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
In conformitate cu Art. 11¹, din HG nr. 925/2006 amendat conform HG 834 - Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta va pune la dispozitie ofertantului capacitatea tehnica si profesionala invocata, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului (in acest caz sustinatorul va completa un angajament de sustinere ? Formularul nr. 8).
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. In acest sens persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea.
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte privind experienta similara, reflectata prin prezentarea unei liste de servicii/lucrari, atunci angajamentul ferm trebuire sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati in indeplinirea contractului sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului.
In situatiile prezentate mai sus, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Documente solicitate:
1) Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul Nr 3
2) Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta ? Formularul Nr 3.1. Operatorul economic va completa o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta si se va intocmi in conformitate cu Ordinul nr 314/12.10.2010 al ANPMAR, privind punerea in aplicare a certificatului privind participarea la licitatii cu oferte independente.
3) Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006) ? Formularul nr 1. Sa nu fi fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiv pentru: participare la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda, spalare de bani.
a. Cazier judiciar al Operatorului economic
b. Cazier fiscal al Operatorului economic
4) Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile articolului 181 din OUG 34/2006 ? Formularul Nr 2. Operatorul economic trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una dintre situatiile prevazute in articolul 181 din OUG 34/2006.
a. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, la bugetul de stat consolidat
b. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, fata de bugetul localc. Certificat pentru plata asigurarilor sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale emit acest certificat).
5) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG 34/2006 (se va prezenta atat de catre ofertant/subcontractant/tert sustinator) ? Formularul Nr 4
Nota 1 : cadrele de conducere responsabile cu atribuirea contractului sunt:
1. Director General -Ec. Constantin Mitrita
2. Director Economic -ec. Anca Delia Balaceanu
3. Director Tehnic ? ing. Valeriu Dan Rosu
4. Sef Departament UIP ? FC ing. Stefan Niculescu
5. Sef ServiciuAchizitii - cons. jur. Marta Ricu
6. Sef Birou Juridic ? cons. jr. Anca Dumitrescu
7. Responsabil Achizitii ? ing. Ion Iordache
8. Coordonator Contract - Ing. Gabriela LupancescuNota 2: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
Nota 3: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al companiei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire (Formularul nr.11)
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea in limba romana efectuata de un traducator autorizat.Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie lagalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata.
Autoritatea Contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare.
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 de zile inainte de data depunerii ofertelor.
In conformitate cu Art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 amendat conform HG 834 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.
In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
Documente solicitate:
1. Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, nu mai vechi de 60 de zile, din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic.2. Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
Nota 1: Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2: Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens.
Nota 3: :Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc (dupa caz), inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
B. 1.Informatii privind situatia economico-financiara.
C. Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (fara a fi luat in considerare anul in curs) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 8.753.574 Lei.
Declaratie privind informatiile generale- Formularul Nr 5
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2009, 2010, 2011 vizate si inregistrate de organele competente sau documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, bilanturile trebuie depuse de fiecare membru al grupului.
Persoanele juridice straine vor atasa, in copie, insotite de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri
B. In cazul ofertantilor din categoria IMM ? urilor (facand dovada in acest sens) prin prezentarea documentelor prevazute de Legea 346/2004, valoarea pentru cifra medie de afaceri (pe anii 2008, 2009, 2010)se accepta in procent de 50% din cuantumul precizat.
Tert sustinator (daca este cazul).
Declaratie angajament - Formularul nr. 6 incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Formularul nr. 1 Declaratie privind eligibilitateaFormularul nr. 2 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006Formularul nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese).
Documente suport din care sa rezulta capacitatea financiara pentru sustinerea acordata
Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul fermtrebuie sa reprezinte un instrument juridic care va face parte integranta din contractul de achizitie publica si va asigura dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara
Ofertantul sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a implementat servicii de proiectare si asistenta tehnica de natura si complexitatea similara celor din prezentul contract in cel mult trei contracte, avand o valoare cumulata de cel putin 3.500.000 Lei.1.Decl privind lista princip prestari de servicii in ultimii 3 ani ? Formularul 7
2.Experienta similara ? Formularul 7.1
3.Documente/ certificate contrasemnate de Beneficiar care sa confirme servicii in valoare de cel putin 3.500.000 Lei.
Nota: sintagma ?natura si complexitatea similara? va fi interpretata astfel:
?natura similara? ? servicii cu destin similara, care sa grupeze codurile CPV, cf prevederi pct. II.1.6, din Fisa de Date
?complexit similara? ? servicii de elaborare DTAC si doc. avize, acorduri, autorizatii si servicii de AT ca proiectant pentru proiecte/contracte de lucrari in sectorul de apa/apa uzata.
Studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor
2. Experti principali: Documente minime necesare pentru fiecare expert principal de mai jos:
a)Lista cu personalul propus (Anexa III din Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
c)Curriculum Vitae pentru fiecare expert principal (Anexa IV Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
c) Declaratii de disponibilitate semnate in original de fiecare expert propus in oferta (Anexa V Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
d) Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute.
Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV - certificate emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta indicata in CV
2.1 Lider de Echipa (LE)- sa fie prezent in aria de proiect pentru furnizarea asistentei tehnice si coordonarea rezolvarii deficientelor pe parcursul executiei lucrarilor conform Legii 10/1995.
Studii superioare tehnice in una din urmatoarele specializari: constructii hidrotehnice, civile, instalatii, ingineria mediului, imbunatatiri funciareAbilitati confirmate in conducerea unei echipe compuse din experti de diferite specialitatiExperienta profesionala generala-
Minim 5 ani de experienta profesionala, din care minim 2 ani de experienta in realizarea/coordonarea de proiecte in sectorul de apa/apa uzataExperienta profesionala specifica-
Experienta relevanta in calitate de Lider de echipa/Manager Proiect/Coordonator sau Lider adjunct de echipa/Manager Adjunct de Proiect in cel putin 1 proiect de natura si complexitate similara cu prezentul contract;
Se vor prezenta Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute.
2.2 Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare CL 1
Studii superioare tehnice in unul din urmatoarele specializari: constructii hidrotehnice, civile, instalatii, ingineria mediului, imbunatatiri funciareExperienta specifica
Minim 2 ani experienta in proiectarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare.
a)Curriculum Vitae (Anexa IV Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
b) Declaratie de disponibilitate semnata in original (Anexa V Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
c) Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute.
2.3 Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare CL 5
Studii superioare tehnice in una din urmatoarele specializari constructii hidrotehnice, civile, instalatii, ingineria mediului, imbunatatiri funciareExperienta specifica
Minim 2 ani experienta in proiectarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare.
a)Curriculum Vitae (Anexa IV Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
b) Declaratie de disponibilitate semnata in original (Anexa V Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
c) Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute.
2.4 Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare CL 7
Studii superioare tehnice in unul din urmatoarele domenii: constructii hidrotehnice, civile, instalatii, ingineria mediului, imbunatatiri funciareExperienta specifica
Minim 2 ani experienta in proiectarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare
a)Curriculum Vitae (Anexa IV Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
b) Declaratie de disponibilitate semnata in original (Anexa V Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
c) Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute.
2.5 Inginer proiectant sisteme de apa si canalizare CL 11
Studii superioare tehnice in una din urmatoarele specializari: constructii hidrotehnice, civile, instalatii, ingineria mediului, imbunatatiri funciareExperienta profesionala
Minim doi ani in proiectarea sistemelor de alimentare cu apa care sa contina fronturi de captare, rezervoare, retele de distributie a ape si a retelelor de canalizare.
a)Curriculum Vitae (Anexa IV Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
b) Declaratie de disponibilitate semnata in original (Anexa V Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
c) Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute.
2.6 Inginer proiectant Statii de tratare apa potabila
Studii superioare tehnice in unul din urmatoarele domenii: constructii hidrotehnice, civile, instalatii, ingineria mediului, imbunatatiri funciareExperienta profesionala
Minim 2 ani experienta in proiectarea statiilor de tratare apa potabila.
a)Curriculum Vitae (Anexa IV Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
b) Declaratie de disponibilitate semnata in original (Anexa V Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
c) Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute.
3. Experti secundari
a)Lista (model propriu) privind expertii secundari
b)Curriculum Vitae pentru fiecare expert secundar (Anexa IV Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
c) Declaratii de disponibilitate semnate in original de fiecare expert propus in oferta (Anexa V Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
d) Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute, autorizatii conform legii pentru verificatorii tehnici si expertii tehnici
Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV - certificate emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta indicata in CV
3.1 Proiectanti de Constructii civile
Calificari si aptitudini-
Studii superioare tehnice in specialitaile constructii civile si industriale sau constructii hidrotehnice;Experienta profesionala generalaminim 2 ani experienta in calitate de inginer civil in domeniul tratarii apei(statii tratare).
a)Curriculum Vitae (Anexa IV Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
b) Declaratie de disponibilitate semnata in original (Anexa V Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
c) Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute.
3.2 Inginer Electrician
Calificari si aptitudini
Studii superioare in ingineria electrica
Experienta profesionala generala
Minim 2 ani experienta in industria apei sau in industrii conexe.
a)Curriculum Vitae (Anexa IV Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
b) Declaratie de disponibilitate semnata in original (Anexa V Documentatia de atribuire ? Volumul II Caiet de sarcini)
c) Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute.
3.3 Inginer Mecanic
Calificari si aptitudini
- Studii superioare tehniceExperienta profesionala generala
Minim 2 ani experienta in calitate de inginer mecanic in proiecte in domeniul infrastructurii de apa/canal.
3.4 Operatori CAD- Studii medii de specialitate in domeniul proiectarii asistate de calculator
- Experienta profesionala de minim 2 ani.
3.5 Verificatori atestati de proiecte
Ofertantul va propune un numar de specialisti verif de proiecte atestati pt a acoperi eficient toate contractele de lucrari si toate specialit din cadrul contractului pentru urmat domenii:
*)A1-Rezistenta si stabilitate pt constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala - cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;
*)B9-Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala;
*)C-Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile;
*)D-Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile;
*)Is-Instalatii sanitare, care cuprind:
? instalatii exterioare de alimentare cu apa;
? instalatii exterioare de canalizare
*)Ie-Instalatii electrice,
Cerinte si calificari
- Atestat ca verificator de proiecte cf cu Ordin MLPTL nr. 777/2003 cu toate modif. pentru domeniile susmentionate
3.6 Experti tehnici atestati
Ofertantul va propune un numar de experti tehnici atestati cf Ordin MLPTL nr. 777/2003 cu toate modif, pentru a acoperi eficient toate contractele de lucrari si toate specialitatile relevante pentru tipul de lucrari ce fac obiectul prezentului proiect.
4. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine sau are acces nelimitat la dotari specifice desfasurarii activitatilor ce fac obiectul prezentului contract:
- Soft specializat pentru proiectare retele de apa;
- Soft specializat pentru proiectare retele de canalizare
- Soft specializat pentru proiectare structuri pentru lucrari civileFormularul Nr. 9 ? Declaratie privind dotarile specifice, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de serviciiPentru toate dotarile si echipamentele solicitate se va face dovada prin copii ale facturilor fiscale sau ale contractelor de vanzare-cumparare sau ale contractelor de inchiriere a licentelor de program/ echipamentelor. (copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata)
Tert sustinator (daca este cazul).
Declaratie angajament - Formularul nr. 8 incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Formularul nr. 1 Declaratie privind eligibilitateaFormularul nr. 2 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006Formularul nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese).
Documente suport din care sa rezulte capacitatea tehnica si/sau profesionala pentru sustinerea acordata
Pt a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul fermtrebuie sa fie un instrument juridic care va fi anexa la contract si va asigura dreptul AC de a solicita, in mod legitim, indeplin anumitor obligatii de catre pers sustinat.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cuStandardul pentru Asigurarea Calitatii - ISO 9001:2001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism specializat in domerniu.
Nota: In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta privind prezentarea standardului sau echivalent, trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei.
Nu se accepta ofertanti in curs de certificare.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul privind sistemul de management al mediului respectiv ISO 14001 sau echivalent.
Nota: In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta privind prezentarea standardului sau echivalent, trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei.
Nu se accepta ofertanti in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CS03-2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S40-065263 din 28.02.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2012 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi prezentate doua sau mai multe oferte care au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clarificari prin intermediul SEAP cu privire la pret.Ofertantii vor prezenta o noua oferta de pret in SEAP. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara va avea pretul cel mai scazut.Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conformAnexei din legea 346/ 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM ? urilor.Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.Toate informatiile legate de prezenta procedura vor fi postate la adresa www.e-licitatie.ro atasate anuntului de participare in sectiunea Documentatie si clarificari
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestarea se va face in in termenele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2009 in termen de 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante pe care contestatorul il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2012 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer