Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CS04 - Auditul proiectului Extinderea si Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)


Anunt de participare (utilitati) numarul 142038/19.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Marta Ricu, Tel. +40 251422117, In atentia: Niculescu Stefan, Gabriela Lupancescu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CS04 - Auditul proiectului Extinderea si Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Craiova, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de audit financiar
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Auditul extern al proiectului ce contine urmatoarele proiecte:
Contracte lucrari:
1. CL01 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Craiova2. CL02 - ST Craiova
3. CL03 - ST si SE Calafat + Aductiune apa de la Calafat la Poiana Mare
4. CL04 - Halda namol SE Craiova
5. CL05 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Filiasi
6. CL06 - SE Filiasi
7. CL07 - Retele noi de apa si canalizare in Poiana Mare
8. CL08 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Bailesti9. CL09 - Retele de apa si canalizare in Ciupercenii Vechi
10. CL10 - Colectoare de transfer+ SE regionale la Rastu Nou & Bechet
11. CL11 - Surse de apa, extinderi retea de apa si retea noua de canalizare in Dabuleni, Calarasi si Bechet
12. CL12 - Colector de transfer Segarcea si SE
13. CL13 - Sursa de apa si Retele de apa si canalizare in Segarcea
Contracte servicii:
1. CS01 - Managementul proiectului2. CS02 - Supervizare lucrari de executie
3. CS03 ? Asistenta tehnica din partea proiectantului
4. CS04 - Audit
Valoarea estimata fara TVA: 688, 883RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
8938 lei, valabilitate: 120 zileSe constituie prin orice mijloc de garantare legal asa cum este prevazut in HG 925/2006, art. 86.(1). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare de va transmite in SEAP, scanat, indiferent de modul de constituire. Garantiile de participare constituite sub forma de scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare trebuie depuse obligatoriu si in original la sediul autoritatea contractante, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantiile constituite prin OP, se vor depune in contul: RO34 INGB 00120000 3241 8911, deschis la INGBANK Craiova.In cazul IMM-urilor garantia de participare poate fi redusa la jumatate, respective 4469 lei.In cazul depunerii unei contestatii la CNSC, si contestatia este respinsa pe fond, i se va retine contestatorului din garantia de participare suma de 4469 LEI (conform OUG34/2006, art.278.1 b))In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie va fi emisa in numele Asocierii care va prezenta oferta.AC va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita corespunzator.Pentru operatorii economici care doresc sa constituie garantia de participare in valuta, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Dovada constituirii garantiei se face atat prin postare in SEAP cat si prin depunerea la sediul Autoritatii Contractante (si in cazul ordinului de plata). 10% din val. contr. fara TVA.Se const. conf. art.90.(1)sau(3) din HG925/2006Garan. se poate const printr-un instr. de garantare emis de o soc. bancara sau de o soc. de asig.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instr. de garantare trebuie sa prevada daca plata garan. se va executa: a)conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat sau b)neconditionat, respectiv la prima cerere a benef., pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Valab. garan. va coresp. cu perioada de valab. a contr.Nu se admite prez. unor garantii comune cu alte investitii. Garantia emisa in alta limba va fi prez. in orig. insotita de trad. legalizata in lb. romana Ofertantii care se incadreaza in prev. Legii nr.346/2004 benef. de reducerea cu 50% a garantieiAutorit. contr. va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92(2) din HG925/2006, cu modif. si complet. ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri de Coeziune: 77, 31%- Co-finantare nationala: 22, 69%, din care: - Buget de Stat: 11, 82%;
- Bugetul Local: 1, 82%;
- credit contractat de Autoritatea Contractanta: 9, 05%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind calitatea de participant la procedura: - Formularul nr. 6 Declaratie privind calitatea de participant la procedura, - Formularul nr. 7 Certificat de participare cu oferta independenta, Nota : In cazul unei oferte comune, formularul nr.7 (Certificatul de participare cu oferta independenta) va fi completat in numele asocierii.
- Formularul nr. 8 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG 34/2006 (evitarea conflictului de interese)Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC: 1. Director General - Ec. Constantin Mitrita
2. Director Economic - ec. Anca Delia Balaceanu
3. Director Productie ? ing. Valeriu Dan Rosu
4. Director Dezvoltare ? ing. Dorel Grigorie
5. Sef UIP ? FC ing. Stefan Iulian Niculescu
6. Sef Serviciu Achizitii - Aprovizionare - cons. jur. Marta Ricu
7. Sef Birou Juridic - cons. jr. Andronache Mirela
2.Informatii despre ofertant: - Formularul nr. 9 Informatii generale despre ofertant, - Formularul nr. 10 Date despre asociere (daca este cazul), - Formular nr. 11 Acordul sau scrisoarea preliminara de asociere ( daca este cazul)3.Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006: - Formularul nr. 12 Declaratie privind eligibilitatea, 4.Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006: - Formularul nr. 13 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, - Certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara depunerii ofertelorfata de bugetul general consolidat, Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara depunerii ofertelorfata de bugetul local.Nota: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a lunii anterioare termenului de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul.Precizari: 1.Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.2.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.3.In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.4.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. A)Persoane juridice romane: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/imputernicite, administratori, obiect de activitate, etc. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
B) Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc). Precizari: 1.Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.2. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, certificatul constatator in original sau copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateMedia cifrei de afaceri globala in ultimii trei ani(fara a lua in considerare anul current): cel putin egala sau mai mare decat 900.000 lei.Bilantul contabil pe ultimii trei ani 2010, 2011, 2012 cu viza DGFP.In cazul in care pentru anul 2012 exista operatori economici care nu au obligatia legala de depunere a bilantului pentru 2012 pana la data limita de depunere a ofertelor, se vor lua in considerare alte documente in sustinerea cifrei de afaceri
Pentru persoanele juridice straine, documentele financiar contabile sunt acceptate cu conditia sa fie in conf cu preved legale ale tarii din care ofertantul provine, sa fie prezentate in copie autentificata dupa original si insotite de traducerea autorizatain limba romana. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, documentele trebuie depuse de fiecare membru al grupului. Dacase incadreaza in categoria I.M.M, in conformit Legea nr. 346/2004, beneficiaza de reducerea cu 50% pt. criteriul legat de cifra de afaceri. Pt. a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente doveditoare privind incadrarea in IMM.
Modalitatea de indeplinire
Nota 1: Persoanele juridice straine vor atasa, in copie, insotite de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceriNota 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sensNota 3: Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR, dupa cum urmeaza: - 2010:1 euro = 4, 2099 lei- 2011:1 euro = 4, 2379 lei- 2012:1 euro = 4, 4231 leiOfertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu).
Tert sustinator (daca este cazul). In conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006, situatia economica si financiara poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
- Declaratie angajament conform Formularului nr. 14 incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.- Formularul nr. 8 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese). Formularul nr. 12 -- Declaratie privind eligibilitatea - din Sectiunea Formulare (completat)- Formularul nr. 13a ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? din Sectiunea Formulare (completat); In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului de achizitie, angajamentul ferm trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati, sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care va face parte integranta din contractul de achizitie publica si va asigura dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.
Precizari valabile pentru sectiunea III.2.2)
Modalitatea de indeplinire
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. In conformitate cu art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 amendat conform HG 834/2009 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formular nr. 5 Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv valori, cantitati si altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara dovedita prin:
Servicii de audit duse la bun sfarsit in ultimii trei ani in cadrul unui contractcu o valoare de cel putin 250.000 lei fara TVA,
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii trei ani cel putin un contract in domeniul serviciilor de audit. Contractele care indeplinesc cerinta vor fi marcate prin ingrosarea caracterelor si subliniere in Formularul nr 17.Se vor lua in considerare acele servicii prestate in ultimii 3 ani impliniti la data depuneriiofertei. Ofertantul va prezenta urmat: - Form. nr. 17 Declaratie privind lista princip servicii prestate in ultimii 3 ani, impliniti la data limita de depunere oferte.
- Formularul 17.a Experienta ca prestator in contracte similare
- Certificate/documente contrasemnate de: beneficiar din care sa rezulte cel putin: , obiectul, valoarea, rolul indeplinit , modul de indeplinire a serviciilor.
Important: Daca ofertantul a avut calitatea de asociat sau subcontractantse va lua in consid doar partea sa de particip in contractul respectiv (%).
Modalitatea de indeplinire
Note: 1.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.2.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.3.In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se va prezenta copie dupa partile relevante din contractul de subcontractare/asociere, cu indicarea partii si valorii indeplinite de acestia;4.Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus va conduce la excluderea operatorului economic.
Personalul ofertantului implicat in contr: echipa propusa va fi formata din min 3 membri care sa indepl fiecare urmat cerinte: - este atestat ca auditor financiar- este membru activ al CAFROfertantul va prezenta: - Formularul nr 18 Pers princip(cheie)angajat in contract- Formularul nr. 19 Exp prof a personalului (CV)- copii dupa dipl de studii si certif profesionale obtinute(mentionate in CV)Se va accepta si angajament de participare (conform art.188 alin.(2)lit.c) din O.U.G. nr.34/2006)
- Formularul nr 20 Angajam ofertantului privind res umane. Ptr. pers ofertantului implicat in realiz contr se vor prez Certif de atestare a calitatii de auditor financiar elib de CAFR
Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV
Modalitatea de indeplinire
Nota: 1.In cazul unei asocieri, Formularul nr. 19 Personalul principal (cheie) angajat in contract va fi completat doar de catre liderul asocierii (indiferent de care dintre membrii asocierii este propus)
Tert sustinator (daca este cazul). In conformitate cu prevederile art.190 din OUG 34/2006, Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a unei/unor terte persoane, atunci se va prezenta: - Angajament ferm al persoanei respective, conform Formularului nr. 16 , incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.- Formularul nr. 8 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese).- Formularul nr. 12 Declaratie privind eligibilitatea - din Sectiunea Formulare (completat)- Formularul nr. 16a ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? din Sectiunea Formulare (completat);In acest sens persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte privind experienta similara, reflectata prin prezentarea unei liste de livrari de produse, atunci angajamentul ferm trebuire sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati in indeplinirea contractului sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului. In situatiile prezentate mai sus, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze- Formularul nr. 21 Declaratie privind parte/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti Se vor indica partile din contract pe care subcontractantul/subcontractantii urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si dupa caz, acordul acestuia/acestora.
Modalitatea de indeplinire
Nota: La evaluarea capacitatii tehnico-profesionale a ofertantilor se vor lua in considerare si resursele tehnice si umane ale ale subcontractantilor insa doar pentru partea din contract pe care acestia o vor indeplini. (conf. Ordinului nr.509/2011 al presedintelui ANRMAP, doar resursele tehnice si umane ale subcontractantilor se pot lua in considerare).
Contractele incheiate intre Prestator si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si Antreprenor. Ofertantul poate declara subcontractantii la nivel de oferta, conform celor mentionate anterior, sau poate inainta o lista spre aprobare pe perioada furnizarii produselor. Autoritatea contractanta poate accepta un subcontractant, in timpul derularii contractului de achizitie publica, altul decat cei nominalizati in oferta, in cazul in care considera ca este in avantajul finalizarii contractului de servicii si cu respectarea urmatoarelor conditii: a) Pe parcursul derularii contractului, operatorul economic declarat castigator nu are dreptul de a introduce un subcontractant fara acceptul Autoritatii Contractante;b) Ofertantul declarat castigator va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Autoritatea Contractanta;c) Introducerea unui subcontractant nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Sistem de management al calitatii implementat: certificat emis de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii (ex. ISO 9001 sau standarde echivalente), valabile la data limita de depunere oferte.
Modalitatea de indeplinire
Copii ale certificatelor emise de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii (ex. ISO 9001 sau standarde echivalente), valabile la data limita de depunere oferta.
Nota: - Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate.- In cazul unei asocieri, aceste conditii trebuie indeplinite de fiecare dintre membrii asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CS04-2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.04.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
a)In situatia in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in vederea reincarcarii in SEAP a unor noi propuneri financiare . Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.b)Orice solicitare de clarificare din partea ofertantilor trebuie sa contina in clar datele de contact ale ofertantului (denumire, adresa, fax, email, telefon, reprezentant legal), inclusiv cele depuse online.c)Pretul Contractului nu include ?diverse si neprevazute?d)Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana aceasta va prezenta o imputernicire (Formular 3)d)In cazul ofertantilor straini documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise insotite de traducere autorizata in limba romanae)Toate documentele trebuie sa fie SEAP in copie, semnata in conformitate cu originalulf)In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1, III.2.2, III.2.3(pentru partea sa de implicare)g) In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestarea se va face in in termenele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2009 in termen de 5 zile din ziua urmatoare luarii la cunostintadespre un act al autoritatii contractante pe care contestatorul il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2013 15:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer