Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CUMPARARE ENERGIE ELECTRICA


Anunt de participare (utilitati) numarul 149169/06.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL ACHIZITII FINANTARI INTERNE, Tel. +40 241611540, In atentia: CRISTIAN STOICESCU, Email: [email protected], Fax: +40 241619512, Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie nationala
Activitate (activitati)
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CUMPARARE ENERGIE ELECTRICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statiile electrice din porturile Constanta si Midia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare energie electrica la inalta tensiune si medie tensiune
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate totala: 64.000 MWh, din care: 22.000 MWh, nivel de tensiune: inalta tensiune (110 kV);
42.000 MWh, nivel de tensiune: medie tensiune (6-20 KV)
Valoarea estimata fara TVA: 23, 037, 880RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Cuantumul garantiei de participare: 300.000 leib)Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.c)Forma de constituire a garantiei de participare: in conformitate cu art.86 alin(1) din HG 925/2006.In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, acesta trebuie sa prevada, pe langa cele stipulate in mod expres la art.87 din H.G. nr.925/2006, republicata, si posibilitatea ca autoritatea contractanta sa retina suma prevazuta potrivit prevederilor art.2781, alin.(1) din OUG nr. 34/2006, republicata, ofertantului care a depus contestatie la C.N.S.C. impotriva procedurii de atribuire, in cazul in care contestatia a fost respinsa ca nefondata.In cazul in care garantia de participare se constituie prin virament bancar (ordin de plata), se vor utiliza urmatoarele conturi: RO83BRDE140SV06373001400 deschis la BRD Constanta, sauRO92BACX0000000630009005 deschis la Unicredit Bank Sucursala ConstantaEchivalenta leu/alta valuta se va calcula la cursul comunicat de BNR pentru ziua de luni din saptamana anterioara datei limita stabilite pentru depunerea ofertei.Documentul scanat al garantiei de participare se va depune/incarca in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare in original se va depune la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor. a) Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului, fara TVA si accizab) Modul de constituire a garantiei de buna executie: in conformitate cu prevederile art.90 alin. (1)-(3) din HG nr.925/2006 si prevederile H.G. nr.1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 4/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru a demonstra situatia personala ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG34/2006, conform Formularului III.2.1.1din fisierul ?Formulare?.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG34/20006, conform Formularului III.2.1.2 din fisierul ?Formulare?, insotita de: ? Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local.
? Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.
3. Declaratie privind conflictul de interese, conform Formularului III.2.1.3din fisierul ?Formulare? . Persoanele care detin functii de decizie din cadrul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Valeriu Nicolae IONESCU - Director General, Daniela SERBAN - Director Economic, Alexandru George IOROV ? Director Infrastructura, Ghiulentan ENCIOIU ? Sef Serviciul Juridic ?i Contencios, Maria NEAGU ? Sef SEP, Aurelian LITA - Sef Birou Achizitii Finantari Interne.
4. Declaratie privind calitatea de participare la procedura, conform Formularului III.2.1.4 din fisierul ?Formulare?.
5. Declaratie ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Formularul III.2.1.5 din fisierul ?Formulare?.Note:
? Certificatele de atestare fiscala se vor prezenta pe formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident si trebuie sa ateste ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei.? Ofertantul va fi exclus din procedura daca se afla in oricare situatie prevazuta la art. 181 din OUG nr.34/2006.
? Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1, lit. d) din OUG nr.34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
? Documentele/ declaratiile/ certificatele emise de institutii, etc vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul? semnate si stampilate de ofertant cu mentionarea in clar a numelui semnatarului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana se va prezenta o imputernicire in acest sens. Documente privind inregistrarea pentru persoane juridice/fizice romane: .? Prezentare Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal cu date actualizate, care vor contine informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
? Prezentare declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform OG nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2004.
? Prezentare Licenta pentru furnizarea energiei electrice acordata de A.N.R.E., in conformitate cu art.8 alin.(2) din Legea energiei si a gazelor naturale nr.123/2012, valabila la data limita de depunere a ofertelor
Documente privind inregistrarea pentru persoane juridice/fizice straine:
? Prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Nota: Documentele/ declaratiile/ certificatele emise de institutii, etc vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul? semnate si stampilate de ofertant cu mentionarea in clar a numelui semnatarului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana se va prezenta o imputernicire in acest sens.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Media cifrei de afaceri globale realizata pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) sa fie cel putin egala cu 46.000.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Prezentare fisa de Informatii generale, conform Formularului III.2.2.1 din documentatia de atribuire.
Conversialeu valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Prezentare documente prin care se confirma indeplinirea cerintei, conf. art.185 din OUG34/2006 (de ex. situatii financiare, extras bilant/alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economico-financiare).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 2: Furnizarea in ultimii 3 ani, in baza unor contracte de furnizare, finalizate sau aflate in derulare, a unei cantitati cumulate de energie electrica de minimum 64.000 MWh
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Declaratie + Prezentarea unei liste a principalelor furnizari de energie electrica efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, conform Formularului III.2.3.1 din fisierul "Formulare".Furnizarile se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Cerinta 3: Echipamentele tehnice, utilaje, instalatii
Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere privind asigurarea centrului de management energetic, necesar desfasurarii activitatii de furnizare a energiei electrice, in conformitate cu Formularul III.2.3.2. din fisierul ?Formulare?.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere privind asigurarea centrului de management energetic, necesar desfasurarii activitatii de furnizare a energiei electrice, in conformitate cu Formularul III.2.3.2. din fisierul ?Formulare?.
Cerinta 4: Personal tehnic de specialitate si de urmarire a contractului
Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere privind personalul de specialitate, in conformitate cu Formularul III.2.3.3. din fisierul ?Formulare?.Prezentarea CV al conducatorului departamentului responsabil cu desfasurareaactivitatii de furnizare a energiei electrice.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere privind personalul de specialitate, in conformitate cu Formularul III.2.3.3. din fisierul ?Formulare?.Prezentarea CV al conducatorului departamentului responsabil cu desfasurareaactivitatii de furnizare a energiei electrice.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este PRETUL ENERGIEI ELECTRICE, ca si componenta a pretului de contract (descris la cap.VI.3 ?Alte informatii? si in Formularul de oferta de pret), fara acciza si TVA. Nu exista limite ale valorilor pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit. Sistemul va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la cea mai buna oferta si numarul participantilor la licit. electronica.Nu se utilizeaza pasul de licitare.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1Durata unei runde: 1 zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2014 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Criteriul ?pretul cel mai scazut? se aplica la Pretul energiei electrice.Pretul energiei electrice, exprimat in lei/MWh, reprezinta pretul propriu-zis al energiei electrice, fara acciza si TVA, inscris in propunerea financiara, ca si componenta a pretului de contract, conform formularului pentru propunerea financiara.Pretul energiei electrice reprezinta valoarea care va fi transmisa in SEAP, conform procedurii desfasurate integral prin mijloace electronice cu etapa finala de licitatie electronica.Informatii suplimentare privind licitatia electronica si participarea la procedura on-line: Operatorii economici participanti trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro.Invitatia de participare este un mesaj generat si transmis (electronic) automat, de SEAP, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile (astfel cum sunt definite la art.37 din HG 925/2006).Recomandam ofertantilor sa verifice zilnic casuta de e-mail (inregistrata in SEAP) deoarece nu va exista nici o alta notificare cu privire la acest moment al desfasurarii procedurii.In cazul in care se constata ca pe primul loc se claseaza mai multe oferte care au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi, la finalul licitatiei electronice, sa posteze in SEAP o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pretul energiei electrice estimat de autoritatea contractanta este 214, 40 lei/MWh. Data estimata pentru inceperea contractului: 01.05.2014.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele prevazute la art. 256(2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA Constanta, Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241611540, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 16:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer