Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CUMPARARE PRODUSE DE BIROTICA SI HARTIE PENTRU IMPRIMANTE SI COPIATOARE


Anunt de participare numarul 143805/22.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, In atentia: ING. RALUCA FRUNZESCU, ING. SERGIU CHERA, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA, DIRECTIA SILVICA VALCEA
Adresa postala: STR. CAROL I, NR. 37, Localitatea: RM. VALCEA, Cod postal: 240173, Romania, Punct(e) de contact: ADRESA DE MAI SUS, Tel. +4 0250735840, In atentia: ING. RALUCA FRUNZESCU, ING. SERGIU CHERA, Fax: +4 0250739266
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA, DIRECTIA SILVICA VALCEA
Adresa postala: STR. CAROL I, NR. 37, Localitatea: RM. VALCEA, Cod postal: 240173, Romania, Punct(e) de contact: ADRESA DE MAI SUS, Tel. +4 0250735840, In atentia: ING. RALUCA FRUNZESCU, ING. SERGIU CHERA, Fax: +4 0250739266
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA, DIRECTIA SILVICA VALCEA
Adresa postala: STR. CAROL I, NR. 37, Localitatea: RM. VALCEA, Cod postal: 240173, Romania, Punct(e) de contact: ADRESA DE MAI SUS, Tel. +4 0250735840, In atentia: ING. RALUCA FRUNZESCU, ING. SERGIU CHERA, Fax: +4 0250739266
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CUMPARARE PRODUSE DE BIROTICA SI HARTIE PENTRU IMPRIMANTE SI COPIATOARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform precizarilor din caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: 413, 029RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele se atribuie in functie de necesitatile achizitorului. Se preconizeaza atribuirea a trei contracte subsecvente a cate 6 luni. Valoarea estimata maxima a unui contract subsecvent: 153541.6 lei ? Lot 1 si 1690 lei ? Lot 2.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cumpararea produselor specificate in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2)
30197000-6-Articole marunte de birou (Rev.2)
30197643-5-Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30199330-2-Hartie continua pentru imprimante de computer (Rev.2)
30237300-2-Accesorii informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform precizarilor din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 413, 029RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare (2% din valoarea contractului) este de: Total=8259 lei, din care: lot1 = 7875 lei, lot2 = 384 lei, Daca se opteza pentru plata garantiei in euro, pentru echivalenta se va avea in vedere cursul BNR la data publicarii anuntului.Garantia de participare va fi valabila pe o perioada cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita de depunere a ofertelor) si se va constitui in conf.cu art.86, alin.1 din HG 925/2006.Dovada constituirii garantiei va fi prezentata autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertantul poate opta pentru constituirea prin virament bancar incontul Directiei Silvice Valcea RO81 RZBR 0000 0600 0107 1076 - RAIFFEISEN BANKRm.Valcea urmand ca dovada constituirii sa fie prinsa pe plic.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de 10 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie va fi constituita in conf.cu art. 90, alin.1-3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse - surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti sau ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele: ?Informatii generale?, ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati sau terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica). Se va completa formularul: ?Declaratie privind eligibilitatea?.Cerinta nr. 3Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti sau ofertanti asociati nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica).Operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 181 lit. a, c1 si d.Se va completa formularul: ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006?.
Cerinta nr. 4Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti sau ofertanti asociati au obligatia sa prezinte: a)Certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.b)Certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Operatorii economici nerezidenti au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si altor creante bugetare, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).Cerinta nr. 5Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori sau subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 69.1 din O.U.G. nr.34/2006 (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art 69.1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Se va completa formularul: ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69.1 din O.U.G. nr. 34/2006?.Persoane cu functie de decizie in cadrul Regiei Nationale a Padurilor ? Romsilva, Directia Silvica Valcea sunt: Gheorghe Mihailescu - director, Adam Jinaru - director tehnic, Constantin Gogonetu - director economic, Cristian Simoiu - consilier juridic, Ana Dumitrascu - economist, Adrian Iosif - sef birou, Mihai Olteanu - economist, Raluca Frunzescu - inginer, Sergiu Chera - inginer. Ofertantul sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a furniza produsele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Se va atasa Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului unde se va regasi codul CAEN corespondent obiectului contractului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici nerezidenti trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a furniza produsele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Se vor atasa copii legalizate dupa original si traducere certificata in limba romana dupa documentele relevante, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, pentru faptul ca ofertantul (asociatii) au ca obiect de activitate principal sau secundar, furnizarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Informatiile furnizate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin egala cu dublul valoarii lotului pentru care se oferteaza, adica: lot1 = 307083 lei, lot2 = 3380 lei (a se avea in vedere sectiunea cifra de afaceri din formularul ?Informatii generale? cerut la sectiunea III.2.1.A.). Se va declara cifra de afaceri pe ultimii 3 ani atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR: 2010 - 4, 2099 lei/euro, 2011 -4, 2379 lei/euro, 2012 - 4, 4560 lei/euro.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin egala cu dublul valoarii lotului pentru care se oferteaza, adica: lot1 = 307083 lei, lot2 = 3380 lei (a se avea in vedere sectiunea cifra de afaceri din formularul ?Informatii generale? cerut la sectiunea III.2.1.A.). Se va declara cifra de afaceri pe ultimii 3 ani atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR: 2010 - 4, 2099 lei/euro, 2011 -4, 2379 lei/euro, 2012 - 4, 4560 lei/euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa fi livrat produse de genul celor ce se achizitioneaza prin prezenta documentatie in ultimii 3 ani. Se va completa formularul ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse din ultimii trei ani?. Lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare prin cel putin un contract.Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa faca dovada derularii in bune conditii a unui contract avand ca obiect livrari de produse similare prin prezentarea de certificate / documente (exemplu: document constatator / recomandare / proces verbal de receptie) emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza conform art.188, alin.1, lit.a din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 3
Ofertantul va prezenta cate o mostra din urmatoarele produse:
Pentru lot 1: biblioraft grosime 8 cm si 5 cm, dosar A4 plastic, creion clasic cu guma, creion mecanic, ascutitoare, fineliner, marker permenent, marker permanent pentru CD/DVD, textmarker, pix cu mina, roller cu cerneala, roller cu gel, dosar A4 carton simplu, dosar A4 carton cu elastic, dosar A4 carton plic, dosar A4 carton incopciere 1/1 si 1/2, clipboard simplu, lipici stick, lipici lichid, mapa carton plastifiat, stick USB, creion forestier, mapa corespondenta.
Pentru lot 2: hartie copiator A4, hartie copiator A3, rola fax.
Mostrele vor fi transmise la sediul Directiei Silvice Valcea , Str. Carol Inr.37, Rm.Valcea, la Secretariat, pana la data limita de depunere a ofertelor si vor fi restituite ofertantilor necastigatori dupa finalizarea procedurii de achizitie publica. Mostrele ofertantului castigator se pastreaza de autoritatea contractanta pentru verificarea produselor furnizate pe durata acordului cadru.Fiecare mostra se va eticheta cu numele si adresa ofertantului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa fi livrat produse de genul celor ce se achizitioneaza prin prezenta documentatie in ultimii 3 ani. Se va completa formularul ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse din ultimii trei ani?. Lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare prin cel putin un contract.Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa faca dovada derularii in bune conditii a unui contract avand ca obiect livrari de produse similare prin prezentarea de certificate / documente (exemplu: document constatator / recomandare / proces verbal de receptie) emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza conform art.188, alin.1, lit.a din OUG 34/2006.Cerinta nr. 3Ofertantul va prezenta cate o mostra din urmatoarele produse: Pentru lot 1: biblioraft grosime 8 cm si 5 cm, dosar A4 plastic, creion clasic cu guma, creion mecanic, ascutitoare, fineliner, marker permenent, marker permanent pentru CD/DVD, textmarker, pix cu mina, roller cu cerneala, roller cu gel, dosar A4 carton simplu, dosar A4 carton cu elastic, dosar A4 carton plic, dosar A4 carton incopciere 1/1 si 1/2, clipboard simplu, lipici stick, lipici lichid, mapa carton plastifiat, stick USB, creion forestier, mapa corespondenta.Pentru lot 2: hartie copiator A4, hartie copiator A3, rola fax.Mostrele vor fi transmise la sediul Directiei Silvice Valcea , Str. Carol Inr.37, Rm.Valcea, la Secretariat, pana la data limita de depunere a ofertelor si vor fi restituite ofertantilor necastigatori dupa finalizarea procedurii de achizitie publica. Mostrele ofertantului castigator se pastreaza de autoritatea contractanta pentru verificarea produselor furnizate pe durata acordului cadru.Fiecare mostra se va eticheta cu numele si adresa ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Dupa deschiderea ofertelor se va organiza o reofertare electronica constand intr-o runda de 1 zi (24 ore). Pentru a putea participa la faza finala electronica ofertantii calificati trebuie sa fie inregistrati in SEAP. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total fara TVA al lotului pentru care se oferteaza al lotului respectiv.Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice sunt : - ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: NU- ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: NU
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3258 /09.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.06.2013 12:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.06.2013 13:30
Locul: Sediul Directiei Silvice Valcea din Rm. Valcea, Str.Carol I, Nr.37
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Vor putea participa la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii legali ai operatorilor economici ofertanti sau persoane imputernicite in scris de catre acestia.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Procesul verbal de deschidere a ofertelor /solicitarile de clarificari /comunicarile /alte documente privind defasurarea procedurii de atribuire vor fi transmise ofertantului prin fax, la numarul indicat in formularul ?Informatii generale?. Ofertantul are obligatia de a asigura buna functionare a acestei cai de comunicare si de a urmari cu regularitate procesul de atribuire.2.Se considera ca odata cu depunerea ofertei, operatorul economic accepta conditiile cerute prin prezenta documentatie, printre care si clauzele contractuale (conform model contract prezentat). Eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare clauze contractuale si /sau alte conditii cerute prin preza documentatie pot duce la respingerea ofertei daca autoritatea contractanta considera propunerile ca fiind dezavantajoase pentru ea.3.In situatia in care ofertantul apeleaza la terti sustinatori, la o asociere cu alti operatori sau la subcontractanti, in documentatia de calificare se vor prezenta dupa caz: angajament(e) tert sustinator / acord asociere / declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, intocmite in conformitate cu prevederile legale. Se adauga de asemenea documentele legale necesare referitoare la terti sustinatori / asociati / subcontractanti.4.In conformitate cu art. 215 din OUG 34 /2006, dupa deschiderea ofertelor, documentele depuse de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala ? situatii ce trebuie aduse la cunostinta autoritatii contractante prin scrisoare expresa, la depunerea ofertelor, urmand ca autoritatea contractanta sa analizeze cele prezentate. In lipsa acestei scrisori, autoritatea contractanta va intelege ca ofertantul este de acord cu caracterul public al tuturor documentelor pe care le-a depus.5.Vor putea participa la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii legali ai operatorilor economici sau persoane imputernicite in scris de catre acestia.6.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta aredreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii vor fi solutionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006. Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Valcea din Rm. Valcea, Str.Carol I, Nr.37.
Adresa postala: Str.Carol I, Nr.37, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240173, Romania, Tel. +4 0250735840, Fax: +4 0250739266
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2013 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer