Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Curatenie spatii administrative cladire birouri Statia Galati


Anunt de participare (utilitati) numarul 146774/24.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Feroviar de Calatori Galati, str.Domneasca nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Patrimoniu, Achizitii, Tel. +40 0236415985, In atentia: Manghiuc Liliana, Email: [email protected], Fax: +40 0236415985, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Art.8, lit.d) din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Curatenie spatii administrative cladire birouri Statia Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Cladire administrativa Statia Galati, str. Alexandru Davila nr.1
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie in birouri si spatii administrative
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de curatenie in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini nr.S76/4/396/2013
Valoarea estimata fara TVA: 7, 884.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
156 lei. Pentru garantia de participare constituita intr-o alta moneda, cursul de schimb este cel al BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita, in urmatoarele forme: a) scrisoare de garantie, emisa de o banca sau o societate de asigurari, in original; b)ordin de plata sau fila cec, in contul RO52BPOS18308027995RON01 deschis la Bancpost Galati-Agentia Mazepa. Pe OP sau fila CEC este obligatorie mentionarea denumirii procedurii; c) numerar in casieria S.T.F.C. Galati; Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse conform prevederilor art. 33, alin. (3), lit. b) din HG 925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, atunci cand ofertantul: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul deachizitie publica. Restituirea garantiei de participare se realizeaza potrivit art. 88 din H.G.nr.925/2006, in baza cererii depuse, formular A16. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului: 5 % (2, 5% pentru IMM) din valoarea de atribuire a contractului fara TVA.b) Modul de constituire a garantiei de buna executie: -scrisoare de garantie emisa de o banca sau de o societate de asigurari (formularul corespunzator din sectiunea Formulare);
- retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare. Contractantul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului, un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului, conform art. 90, alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul A3-a din sectiunea Formulare- in original;
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
-Director-Andone Bourceanu;
-Contabil Sef-Nastase Floarea;
-Sef Serviciu Tehnic ?Condruz Viorel;
-Sef Serviciu Juridic- Ilie Marian;
-Sef Birou Patrimoniu, Achizitii- Manghiuc Liliana;
-Economist Biroul Patrimoniu, Achizitii ? Bancila Stelian;
-Inginer Serviciul Tehnic ? Plopeanu Mirela.
2.Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A4 din Sectiunea Formulare- in original;
3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul A5 ? in original;
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formularul A6-in original (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010);
5.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor (sanatate, pensii, somaj), (pentru obligatiile scadente la plata la finele lunii anterioare celei de depunere a ofertei), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat - in original, copie legalizata sau copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul.
6.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale) (pentru obligatiile scadente la plata la finele lunii anterioare celei de depunere a ofertei), ? eliberat de Primaria locala - in original, copie legalizata sau copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul. 1.Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul.Informantiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Nota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, daca ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul in copie, pentru conformitate se va solicita prezentarea documentului in original sau copie legalizata.
2.Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar pentru servicii de salubrizare spatii in cladiri cu specific feroviar, documente eliberate si vizate de AFER Bucuresti, valabile la termenul limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Bilantul contabil. Ofertantul trebuie sa prezinte ultimul bilant contabil, vizat
si inregistrat la organele competente, in copie lizibila, semnata si stampilata
pentru conformitate cu originalul;b) Informatii generale privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani;
Se va completa si depune in original Formularul A7 din Sectiunea
Formulare.
Modalitatea de indeplinire
b)Formularul A7 din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori si
beneficiari, lista confirmata prin prezentarea de certificate/documente emise
sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori un client privat
beneficiar, din care sa rezulte prestarea serviciilor.Se va completa si
depune in original Formularul A8 din Sectiunea Formulare;Se va anexa
minim un certificat/document emis de beneficiarii la care se face referire in
Formularul A8, in original sau copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul, pentru cel putin un contract inscris in lista.
b)Declaratie pe proprie raspundere referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificareapersonalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului .Se va completa si depune in original Formularul A9 din Sectiunea Formulare.
c)Declaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora ? in original; (daca este cazul).Se va completa si depune in original Formularul A10 din Sectiunea Formular
Modalitatea de indeplinire
a)Formularul A8 din Sectiunea Formulare
b)Formularul A9 din Sectiunea Formulare
c)Formularul A10 din Sectiunea Formular)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
STFC Galati 9/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2013 11:00
Locul: STFC GALATI, str. Domneasca, nr.51, camera 80
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
SNTFC "CFR CALATORI"S.A. nu incheie /atribuie acorduri cadru/contracte aferente infrastructurii de transport de interes national.Modul de departajare a ofertelor cu pre?uri egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractantava solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In situatia in care egalitatea persista, comisia de evaluare va proceda la solicitarea unei noi propuneri financiare pana la departajarea ofertantilor. Daca acest proces treneaza, comisia de evaluare poate hotari siinvitatia ca urmeaza o ultima propunere financiara.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu Juridic - STFC Galati
Adresa postala: Str.Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0731990840
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 13:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer