Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Curatire schimbatoare de caldura PAR 1 si PAR 2 bloc 2 ? Uzina Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 142606/20.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Eugenia Albeanu, Tel. +40 253335045, In atentia: Serviciul Achizitii Lucrari, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Electrocentrale Craiova SA
Adresa postala: str. Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari, Tel. +40 351403357, In atentia: Eugenia Albeanu, Fax: +40 251594837
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala Electrocentrale Craiova SA
Adresa postala: Registratura SE Craiova, etaj 6, str. Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Curatire schimbatoare de caldura PAR 1 si PAR 2 bloc 2 ? Uzina Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: Uzina Craiova, str. Bariera Valcii, nr. 195, localitatea Craiova, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie executia lucrarilor de curatire a suprafetelor de schimb de caldura din componenta preincalzitoarelor de aer rotative, de tip Ljungstrom, aferente cazanului nr. 2 de 525 t/h din cadrul Uzinei Craiova
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90912000-3 - Servicii de curatare prin insuflare a structurilor tubulare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va curata umplutura a doua preincalzitoare de aer rotative PR 27, 5/2000, de tip Ljungstron, aferente cazanului energetic nr. 2, din cadrul Uzinei Craiova
Valoarea estimata fara TVA: 47, 878.12RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei este de 950 lei. Perioada de valabilitate: cel putin 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Echiv. leu/euro (curs BNR) pentru o GP depusa in valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a GP care va fi acceptata: 1)virament bancar in cont RO08BRDE170SV50281981700 deschis la BRD?Sucursala Craiova 2)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Garantia trebuie sa fie irevocabila Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, sau b)Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate 3) Ordin de Plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.cont RO 08BRDE170SV50281981700 deschis la BRD?Sucursala Craiova 4)Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante; Nota: Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor Garantia de participare se va regasi in afara plicului exterior, alaturi de scrisoarea de inaintare. Dupa caz, se vor prezenta si documente care confirma ca ofertantul este incadrat conform legii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii pentru a beneficia de reducerea garantiei de participare. Nota: In masura in care CNSC respinge pe fond contestatia depusa de un ofertant participant, autoritatea contractanta va retine contestatarului o parte din garantia de participare conform art. 278^1 alin a) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare . 10% din valoarea contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depus de prestator la Serviciul Achizitii Lucrari al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti contractante b) Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale. In acest caz executantul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului conform celor mentionate in HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SC Complexul Energetic Oltenia SA ? Sucursala Electrocentrale Craiova
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006. Aceasta va trebui prezentata si de subcontractant/tertul sustinator, daca este cazul. Prezentare Formular 5 ?in original?;II.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Aceasta va trebui prezentata si de subcontractant/tertul sustinator, daca este cazul. Prezentare Formular 6 ?in original?;Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.III.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din OUG34/2006. Aceasta va trebui prezentata de subcontractant /tertul sustinator, daca este cazul, Prezentare Formular 7 ?in original?. Declaratia privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere ?n cadrul autoritatii contractante si anume: Constantin Balasoiu ? DirectorVeronica Nica ? Director EconomicTudor Viorel ? Director TehnicVergil Soare ? Director Adj ComercialContantin Hoanca ? Director Uzina CraiovaSef Serviciu Achizitii Lucrari ? Diana CucuIV.Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Prezentare Formular 8, ?in original?V.Certificat de participare cu oferta independenta, prezentare Formular 9 ?in original?;VI.Certificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, Prezentare Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, scadente ?n luna anterioara celei ?n care se depune oferta (prezentare formulare tip in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)VII.Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator Prezentare Formular 14 ?in original?*) In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul À), acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.**) In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul/candidatul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.***) Autoritatea Contractanta are dreptul de a descalifica operatorii economici care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul - Document emis de Oficiul National al Registrului Comertului astfel incat la data limita de depunere a ofertelor informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale. Din acest document va trebui sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC(Prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)Obs. In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizataII. Pentru persoane fizice/juridice straine, documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (prezentare document in copie lizibila certificata conform cu originalul)Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani . Completare Formular nr.10 (pt. echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 10- Fisa de informatii generale, in original ( pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro comunicat de BNR).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate similare in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari-prezentarea a cel putin unul, maxim trei documente/contracte/procese verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare de minim 23.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare: - Formular 11, in original - documente/contracte/procese verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare de minim 23.000 lei, copie lizibila certificata conform cu originalul
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 12, in original
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze precum si datele de recunoastere ale acestuia
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 13 in original
Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare declaratie pe proprie raspundere, in original
Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt pretul/valoarea noua Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va ?ncepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti ?nscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP. In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din Craiova, str. Unirii nr. 147, jud. Dolj, etaj VI, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.04.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.04.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.04.2013 14:00
Locul: Sediul SE Craiova, str. Unirii, nr. 147, Craiova, etaj 3, Sala de Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
?Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP. ?Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul A), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 8 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 9 - Fisa de informatii generale - formular 10 - Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator - Formular 14 ?Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului A are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. ?Ofertantii vor prezenta o declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator -Formular B. Documentul va fi prezentat in original.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5zile ?ncepand cu ziua urmat.luarii la cunostiinta de catre contestatar despre un act al AC pe care acesta ?l considera nelegal.Termenele de exerc.a caii de atac sunt cele prevaz.la art.256^2 alin.b) din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CEO SA -Sucursala Electrocentrale Craiova SA
Adresa postala: str. Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Email: [email protected], Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2013 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer