Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DALI - Reabilitare termica cladiri unitati de invatamant din Municipiul Arad ? Unitati de invatamant secundar superior si internate


Anunt de participare numarul 145894/21.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Fleter Daniela, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul. Revolutiei nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-130, In atentia: Fleter Daniela, Email: [email protected], Fax: +40 257281450, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul. Revolutiei nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-130, In atentia: Fleter Daniela, Email: [email protected], Fax: +40 257281450, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul. Revolutiei nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-316, In atentia: Fleter Daniela, Fax: +40 257281450, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DALI - Reabilitare termica cladiri unitati de invatamant din Municipiul Arad ? Unitati de invatamant secundar superior si internate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Arad la unitatile de invatamant nominalizate in tema de proiectare
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare servicii de proiectare pentru realizare DALI- Reabilitare termica cladiri unitati de invatamant din Municipiul Arad ? Unitati de invatamant secundar superior si internate. Facem mentiunea ca nu este cazul pentru cuprinderea pentru cheltuieli diverse si neprevazute
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor din temele de proiectare se solicita realizarea Documentatiilor de avizare lucrari de interventie (DALI) pentru reabilitarea termica a cladirilor cu invatamant secundar superiorsi internate din Municipiul Arad
Valoarea estimata fara TVA: 1, 024, 193.55RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este de 15.000 Lei. GP se constitue in lei. Valabilitatea GP trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile).-Constituirea GP: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari, in favoarea AC. Scrisoarea de garantie va fi eliberata de o banca/societate de asigurari, de preferinta cu sediul in Romania, si se va depune in original;
-GP se poate constiutui si prin Ordin de plata sau fila CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschderii ofertelor.-Contul pentru GP la licitatii al Muninicipiului Arad deschis la Trezoreria Municipiului Arad este: RO40TREZ0215006XXX006669.Conform art. 86 alin. (6) /HG 925/2006 ?GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor?. Dovada constituirii GP trebuie prezentata astfel incat comisia de evaluare sa poata constata indeplinirea acestei cerinte fara a deschide plicul exterior. Ofertantii care vor constitui GP conform art. 16 (2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM, vor completa Formularul 38. AC va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care la data si ora deschiderii ofertelor nu va prezenta dovada constituirii GP in forma, cuantumul si perioada de valabilitate solicitate in prezenta documentatie de atribuire.GP se restituie: Ofertantului castigator: in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. Ofertantilor necastigatori: dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.Echivalenta lei/valuta este cursul BNR din data publicarii anuntului de participare Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA.- Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;
- Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Valoarea garantiei de buna executie aferenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie, se restituie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare de la bugetul general al Municipiului Arad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea si prezentarea Declaratiei privind eligibilitatea - Formularul nr. 33 Acest formular va fi prezentat si de catre asociat sau tertul sustinator, daca este cazul.
2. - Se solicita completarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG34/2006 ?Formular nr. 34. Acest formular va fi prezentat si de catre asociat. Tertul sustinator va declara faptul ca nu se incadreaza in prevederile art.181 lit. a, c si d (daca este cazul).
3- Se solicita completarea si prezentarea Declaratiei de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta - Formular nr. 37 prezentat la capitolul Formulare.
4.- Se solicita completarea si prezentarea Declaratiei privind calitatea de participant la procedura ? Formular nr. 20 prezentat la capitolul Formulare.
5.- Se solicita completarea Declaratieipe proprie raspundere privind conflictul de interese - Formular nr. 35, prezentat la capitolul Formulare. Formularul va fi prezentat inclusiv de asociat, subcontractant si de tertul sustinator.6. - Se solicita prezentarea certificatelor privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si local cu lipsa datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele in ORIGINAL sau COPII certificate ?conform cu originalul?.Persoanele care se ocupa de organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Gheorghe Falca-Primar, Titiriga Catalin-Viceprimar, Bognar Levente Grigorie-Viceprimar
CONSILIERI LOCALI : Mosneag Vasile Ovidiu, Cziszter Kalman Andras, Galis Florin, Maris Florin, Pistru Popa Simona Geanina, Rotaru Viorica Forica, Vlaicu-Hergane Traian-Ion, Rus Eugen Vasile, Dolha Ioan, Lupas Marin, Varga Glad Aurel, Ciupe Ionel, Gligor Teodor, Mihuta Tristan Gheorghe, Nicsanu Marcela Ana, Ardelean Lia, Cismasiu Mariana, Balcea Ovidiu Sergiu, Farcas Ioan, Ghilinta Gheorghe, Lazurca Adrian Catalin, Puie Ciprian, Macra Claudia Anca-City Manager. Comisia de evaluare: Giurgiu Lucia, , Pop Iuliana, Barbu Florica, Fleter Daniela, Stanis Raluca Cecilia, Farcas Marius membru de rezerva Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului prezentat in original sau copie avand mentiunea ?conform cu originalul? Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului castigator i se va solicita prezentarea in original sau copie legalizata a Certificatului constatator
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale: Ofertantii vor completa si prezenta fisa de Informatii generale, continand inclusiv date referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani, medie care trebuie sa fie de minim 1.200.000 lei. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentarea Formularului Informatii generale ? Formular nr. 21.Cursul de schimb la care se determina echivalenta leu/euro este cursul mediu anual comunicat de BNR dupa cum urmeaza: 2012 :1 euro= 4, 4560 lei2011:1 euro = 4, 4379 lei2010:1 euro = 4.2099 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantului i se solicita completarea Declaratiei privind lista principalelor contracte de servicii din ultimii 3 ani (se considera ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor).
Experienta similara: Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca in ultimii 3 ani (se considera ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor), au prestat servicii similare, in baza a cel mult 5 contracte, servicii similare a caror valoare cumulata sa fiede minim 500.000 lei fara TVA
Informatii privind asociatii
Ofertantul sau liderul Asociatiei va completa Lista cuprinzand asociatii. Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere.
In cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului.
Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatiilor individuali din cadrul asociatiei.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa sementioneze ca toti asociatiiisi asuma raspunderea solidara pentru executarea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe intreaga durata a contractului.
Informatii privind subcontractantii
Informatii privind asigurarea calitatii prestarii serviciilor.
Ofertantii vor prezenta documente emise de oganisme nationale sau internationale acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita a depuneri ofertelor.
In cazul unei asociatii, certificatul de calitate solicitat trebuie prezentat individual de fiecare membru al asocieri pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cazul unui operator economic pentru care se mentioneaza intr-un documnet ca auditul de certificare a fost realizat urmand sa primeasca certificarea propriu-zisa, poate constitui dovada asigurari unui nivel corespunzator al calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
? Se completeaza - Formularul nr. 26Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Cursul de schimb la care se determina echivalenta leu/euro este cursul mediu anual comunicat de BNR dupa cum urmeaza: 2013:1 euro =4, 3375lei2012 :1 euro= 4, 4560 lei2011:1 euro = 4, 4379 lei2010:1 euro = 4.2099 leiOfertantul va completa Lista cuprinzand asociatii Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere.Ofertantul va completa lista privind subcontractantii Formularul 19 (daca este cazul)Prezentare certificat ISO 9001 s-au echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
78
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2013 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2013 10:00
Locul: B-dul Revolutieinr.75, cam. 17
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale se va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii acestora
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer