Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DALI: LACURI SI CRANGURI IN ZONA DE FRONTIERA, REVITALIZAREA ALBIEI MOARTE A SOMESULUI


Anunt de participare numarul 103662/08.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Licitatii, Tel. 021-3322816, In atentia:  ref. Luminita Cracea, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-3322183, Adresa internet (URL):  http: //www.anif.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
ANIF? RA Sucursala Teritoriala SOMES CRIS
Adresa postala:  str.Mihai Eminescu nr.18, jud. Bihor, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410019, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Licitatii, Tel. 0259417509, In atentia:  ing. Iudit IMRE, Email:  [email protected], Fax:  0259416061
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
ANIF? RA Sucursala Teritoriala SOMES CRIS
Adresa postala:  str.Mihai Eminescu nr.18, jud. Bihor, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410019, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Licitatii, Tel. 0259417509, In atentia:  ing. Iudit IMRE, Email:  [email protected], Fax:  0259416061
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ANIF? RA Sucursala Teritoriala SOMES CRIS
Adresa postala:  str.Mihai Eminescu nr.18, jud. Bihor, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410019, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Licitatii, Tel. 0259417509, In atentia:  ing. Iudit IMRE, Email:  [email protected], Fax:  0259416061
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DALI: LACURI SI CRANGURI IN ZONA DE FRONTIERA, REVITALIZAREA ALBIEI MOARTE A SOMESULUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: ANIF RA, Sucursala Teritoriala SOMES CRIS, jud. Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea DALI la obiectivul de investitii: "LACURI SI CRANGURI IN ZONA DE FRONTIERA, REVITALIZAREA ALBIEI MOARTE A SOMESULUI", jud. Bihor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini din d.a.
Valoarea estimata fara TVA: 24, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 300 lei; Garantia de buna executie este in cuantum de: 10% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri UE si bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006; Certificate de atestare ficala ANAF, pentru persoanele juridice privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat la data de 31.05.2010; Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale. Pentru persoane fizice/juridice romane: CertificatConstatatoremis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala; Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert.Pentru persoane fizice /juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional; Se vor prezenta toate certificatele si formularele solicitate in fisa de date a achizitiei si care trebuie sa fie emise de organele similare din tara respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: minim 48.000 ron, respectiv 11.025 euro, pentru 1 euro= 4, 3537 lei la data de 02.07.2010 (curs BNR); Bilantul contabil din anul precedent la 31.12.2009, vizat de organele competente in domeniu si balanta de verificare la 31.05.2010.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Declaratie privind lista principalelor servicii in ultimii 3 ani; Fisa/fise de informatii privind experienta similara. Orice fisa referitoare la un contract incheiat cu un beneficiar/client trebuie sa fie insotita de copia contractului, a actelor aditionale respective si de recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv. Se va prezenta: Procesul Verbal la terminarea serviciilor de proiectare sau P.V. de receptie definitiva. Incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a 1 (unui) contract a carui valoare sa fie minim 24.000 lei fara TVA, respectiv 5.512 euro fara TVA calculat la data de 01.07.2010, 1 euro= 4, 3537 lei, realizata prin executarea unor servicii similare licitate; Recomandari din partea altor beneficiari/clienti (minim 3); Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere; Declaratie privind instalatiile, echipamentele tehnice, IT de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; Certificatul de atestare de verificator de proiect categoria: A9, B7, D; Certificatul de atestareconform Ordinului MADR nr.239/2007 sau a Ordinului MADR nr. 182/2009. Info.privind subcontractantii:
Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora; Prezentarea dosarului privind sistemul propriu de conducere si asigurarea calitatii lucrarilor, certificat de organisme abilitate, sau ISO 9001- in domeniul proiectare IF sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Punctajul tehnic
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.07.2010 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.07.2010 10:00
Locul: sediul ANIF RA Sucursala Teritoriala Somes-Cris , str. Mihai Eminescu nr. 18, Oradea, jud. Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art. 40, alin. (1) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta asigura obtinerea fisei de date, a caietului de sarcini si a formularelor de catre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice.In conformitate cu art. 40, alin. (2) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare, planurile se pun la dispozitia operatorilor economici de la sediul Sucursalei Teritoriale Somes Cris, Oradea, str. Mihai Eminescu nr.18, jud. Bihor, pe suport magnetic, in urma unei solicitari scrise.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  ---, Romania, Tel. 021/310.46.41, Fax:  021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala:  Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Tel. 021/332 28 16, Fax:  021/332 21 83
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2010 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer