Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Defectoscopie si incercari LES MT-JT


Anunt de participare (utilitati) numarul 119203/12.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  str. Ciurchi nr. 146 - 150, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700359, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Achizitii Retea Electricitate, Tel. 0232 405619, In atentia:  Nicoleta Apostol, Email:  [email protected], Fax:  0232 405316, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Defectoscopie si incercari LES MT-JT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Judetul Bacau
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 160, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Defectoscopie si incercari LES MT-JT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Defectoscopie si incercari LES MT-JT, judetul Bacau
Valoarea estimata fara TVA: 160, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de particip.- 1600 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat; Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (Cod de identificare fiscala) /Autorizatie de functionare / altele echivalente ;Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial; pentru persoane juridice straine documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pentru ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleFisa/fise de informatii privind experienta similaraRecomandariDeclaratie pe proprie raspundere care contine informatii privind dotari specifice, pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractuluiDeclaratie privind capacitatea profesionalaLista principalelor contracte de prestari servicii similare efectuate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie.
Obligatii contractuale in desfasurare, fata de alti beneficiari/clienti, daca este cazulAtestat ANRE / Autorizatii specifice serviciilor si lucrarilor ce urmeaza a se realiza in cadrul acestui contract;Standarde de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001 sau similar./ mediului SR EN ISO 14001 sau similar/ sanatatii si securitatii muncii OHSAS 18001 sau similarInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.04.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.04.2011 09:30
Locul: Sediul E.ON Moldova Distributie SA din Iasi, str. Ciurchi 146 - 150
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor sunt directorii firmelor participante sau reprezentantii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleus nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Term de exercit cai atac, conf art 256^2 al(1), lita) 5 zile incepand cu ziua urmat luarii la cunost act autorit contract considerat nelegal. Event contest vor fi solution conf art.255 si in Cap IX din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala:  strada Ciurchi nr. 146-150, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700359, Romania, Tel. 0232-405048, Email:  [email protected], Fax:  0232 40 59 98
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2011 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer