Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DEFECTOSCOPIE SI INCERCARI LES MT/JT


Anunt de participare (utilitati) numarul 70332/23.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. N. Titulescu nr. 33, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600049, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Cosarca, Tel.0232 405633, In atentia: Gabriela Cosarca, Email: [email protected], Fax: 0232 405324, Adresa internet (URL): www.eon-energie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.
Adresa postala: Informatii suplimentare se pot obtine de la persoana de contact Oana (Dandes) Birladeanu, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Oana Birladeanu, Tel.0232 405620, In atentia: Oana Birladeanu, Email: [email protected], Fax: 0232 405316
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.
Adresa postala: Solicitarile de clarificari se vor transmite NUMAI la fax nr. 0232 405316, facandu-se referire la procedura. Intreaga documentatie precum si raspunsurile la clarificari se vor descarca de pa SEAP, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Oana Birladeanu, Tel.0232 405620, In atentia: Oana Birladeanu, Email: [email protected], Fax: 0232 405316
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi nr 148-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, In atentia: Oana Birladeanu
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
DEFECTOSCOPIE SI INCERCARI LES MT/JT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CR Bacau Zona de Retea MT/JT Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 31, 250 si 625, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
DEFECTOSCOPIE SI INCERCARI LES MT/JT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
DEFECTOSCOPIE SI INCERCARI LES MT/JT
Valoarea estimata fara TVA: intre 31, 250 si 625, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 1250lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de interes; Declaratie pe proprie raspundere Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea (art. 180 din OUG 34/2006);Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat; Certificat de inregistrare; Certificat constatator
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil; Cifra medie anuala de afaceri (pentru ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestat emis de ANRE; Fisa/fise de informatii privind experienta similara; Recomandari din partea altor autoritati contractante/ clienti; Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele; capacitatea tehnica si organizatorica pentru executarea intregului volum de servicii ofertate, Declaratie privind capacitatea profesionala
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
51
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.01.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.01.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.01.2009 16:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
1.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia contracte in limita bugetului aprobat: 125000lei
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021 / 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 / 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 255907, Email: [email protected], Fax: 0232 255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Eon Moldova Distributie
Adresa postala: str. Ciurchi nr.148-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel.0232 405084, Email: [email protected], Fax: 0232 405998
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2008 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer