Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - delegare a gestiunii ?serviciului public de intretinere si amenajare a parcurilor parc 1 Decembrie, parc Libertatii, parc Sala Sporturilor, parc O.Ghibu, parc I.C. Bratianu, parc Petofi si scuar Bd. Dacia, scuar Piata Devei, parc Ghioceilor, parc Traia


Concesionare numarul 2386/21.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +4 0259437000, In atentia: manuela maghiar, Email: [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
delegare a gestiunii?serviciuluipublic de intretinere si amenajare aparcurilor parc 1 Decembrie, parc Libertatii, parc Sala Sporturilor, parc O.Ghibu, parc I.C. Bratianu, parc Petofi si scuar Bd. Dacia, scuar Piata Devei, parc Ghioceilor, parc Traian?
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
delegare a gestiunii?serviciuluipublic de intretinere si amenajare aparcurilor parc 1 Decembrie, parc Libertatii, parc Sala Sporturilor, parc O.Ghibu, parc I.C. Bratianu, parc Petofi si scuar Bd. Dacia, scuar Piata Devei, parc Ghioceilor, parc Traian?Salubrizareasuprafetelor gazonate si a cailor de circulatie ;Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existentIntretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare, mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole).
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
77313000-7 - Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
conform prevederilor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 705, 309.28 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1- . Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.6. ) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat. Tertul sustinator va depune formularul nr 31-DECLARATIE PRIVIND neincadrarea tertului sustinator la prevederile art. 69?1, art. 180 si 181 lit a, c?1, d din OUG 34/2006Cerinta 2 -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006Conditie de calificare: Ofertantul certifica ca nu se incadreaza la prevederile art 181 din OUG nr.34/2006? In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.180 art.181 sau de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art 181 din OUG 34/2006 respectiv ale art.97^1 din HG nr.925/2006. Autoritatea contractanta va considera ca se incadreaza la prevederile art 181 din OUG 34/2006 orice ofertant care are emise pe numele sau documente constatatoare care atesta neindeplinirea totala, partiala sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor contractuale fata de fosti beneficiari, deoarece orice neexecutare sau executare cu intarziere este considerata de autoritatea contractanta ca fiind de natura sa produca grave beneficii beneficiarului contractului.? In cazul persoanelor juridice straine, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. / In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul. / In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.7) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal.Nota conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).Cerinta 3 - Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Conditie de calificare: Ofertantul certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.? In situatia in care cele declarate in cadrul CERTIFICATului de participare la licitatie cu oferta independenta, se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta ofertantul in cauza va fi descalificat in baza punctului II.2 din certificatul in cauza.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.3) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).Cerinta 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006Conditie de calificare: Ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art 69^1 din OUG nr.34/2006? In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere(completareFormular nr.8 pt ofertant, asociat, Formular nr.19 pentru subcontractant, Formular nr.31-pentru tertul sustinator ) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt : Cerinta 5 - DECLARATIE privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.5). Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz).Cerinta 6 - Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva).Conditie de calificare: Certificatele de atestare fiscala/certificatele privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor exigibilein luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu aredatorii exigibile inluna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara termenului fixat ca limita pentru depunerea ofertei.Modalitatea de indeplinire Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: documentele trebuie prezentate de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz). Cerinta 1- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata-Conditie de calificare: informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelorsi sa ateste ca: ? la data limita de depunere a ofertei obiectul de activitate al ofertantului permite prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei si caPentru persoanele juridice straine- Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)? In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei conditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in bza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006.Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat? In cazul in care din certificatul constatator reiese ca ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindic, acesta va fi exclus din procedura autoritatea contractanta considerand ca se incadreaza la prevederile art 181 lit a din OUG 34/2006 actualizata.Modalitatea de indeplinire: Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011- documentultrebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).Pentru persoanele juridice straine: Se solicita ca cerinta minima obligatorie, prezentarea unor documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul /ofertantul este rezident.Se vor prezenta toate documentele mentionate mai sus sau echivalente. Limba de redactare a ofertei va fi - limba romana. Orice document intr-o limba straina va fi tradus iar traducerea va fi efectuata de un traducator autorizat. Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti vor fi prezentate si in limba in care au fost emise, dar, insotite de o traducere autorizata in limba romana in conditiile mentionate mai sus. In cazul in care documentele prezentate in alta limba nu sunt insotite de traducerea autorizata in limba romana, oferta in cauza va fi respinsa ca inacceptabila.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Conditie de calificare : Cerinta minima impusa pentru media cifrei de afaceri globale, aferenta ultimilor 3 ani este ca aceasta sa fie mai mare sau cel putin egala cu : .lotul Cerinta minima impusa pentru media cifrei de afaceri globale, aferenta ultimilor 3 aniLotul 1 parc 1 Decembrie1.070.000 lei fara tvaLotul 2 parc Libertatii 268.000 lei fara tvaLotul 3 parc Sala Sporturilor 164.000 lei fara tvaLotul 4 parc O.Ghibu 84.000 lei fara tvaLotul5 parc I.C. Bratianu 884.000 lei fara tvaLotul6 parc Petofi si scuar central Bd. Dacia, sensuri giratorii: Bd Dacia/Transilvaniei, Bd Dacia/Carpati, Borsului ?parc industrial536.000 lei fara tvaLotul7 scuar Piata Devei 54.000 lei fara tvaLotul8 parc Ghioceilor 200.000 lei fara tvaLotul9 parc Traian 142.000 lei fara tvaModalitatea de indeplinire: ? 1. Fisa de informatii generale - (Formular 9- INFORMATII GENERALE si declaratie privind cifra de afaceri globala aferenta ultimilor 3 ani) din care sa reiasa datele de identificare si contact ale ofertantului precum si cifra de afaceri globala anuala aferenta ultimilor 3 ani.? 2. Prezentarea de copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa bilantul contabil sau extrase de bilant pe anii2010, 2011, 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, conform prevederilor art 185 lit b din OUG 34/2006. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente, sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Documentele pentru care nu este prevazuta expressis verbiso alta forma de prezentare se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int- Euro foreign exchange reference rates) pentru data de 31.12 a anului pentru care au fost intocmite situatiile financiare respective .An Curs de schimb RON/EUR2010 4, 21222011 4, 23912012 4.4593Modalitatea de indeplinireFormular 9cifra de afaceri- continuareModalitatea de indeplinireNOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica ?i financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economice ?i financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Experienta profesionaladeclaratie privind lista principalelor prestari de serviciiin ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)- prin care sa se facadovada in ultimii 3 ani a executat contracte similare dupa cum urmeaza: Nivel specific minim necesar: Conditie de calificare : contracteavand ca si obiect prestarea se servicii de intretinere a parcurilor si a zonelor verzi/ amenajare peisagistica.Pentru fiecare lot in parte, contractul/ contractele prezentate trebuie sa aiba cumulate, o valoare fara tva mai mare sau cel putin egala cu: lotul Valoare contracte experienta similaraLotul 1 parc 1 Decembrie535.000 lei fara tvaLotul 2 parc Libertatii 134.000 lei fara tvaLotul 3 parc Sala Sporturilor 82.000 lei fara tvaLotul 4 parc O.Ghibu 42.000 lei fara tvaLotul5 parc I.C. Bratianu 442.000 lei fara tvaLotul6 parc Petofi si scuar central Bd. Dacia, sensuri giratorii: Bd Dacia/Transilvaniei, Bd Dacia/Carpati, Borsului ?parc industrial268.000 lei fara tvaLotul7 scuar Piata Devei 27.000 lei fara tvaLotul8 parc Ghioceilor 100.000 lei fara tvaLotul9 parc Traian 71.000 lei fara tvaPentru contractele exprimate in alte monede decat lei finalizate, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int- Euro foreign exchange reference rates) pentru anul in care contractul respectivul contract a fost finalizat. Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei in desfasurare, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int- Euro foreign exchange reference rates) pentru anul in care contractul pentru respectivul contract a fost semnat.A) Modalitatea de indeplinire : Se solicita1. Declaratie privind lista principalelor prestari de serviciiin ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)- formular nr 102. Documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele contracte pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor si sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)3. Se va completa Formularul nr. 12 fisa privind experienta similaraAutoritatea contractanta va aplica prevederile art 13 din Ordinul 509/2011 care prevede: ?(1 Prin formula ?servicii duse la bun sfar?it? se in?eleg: ? servicii recep?ionate par?ial;? servicii recep?ionate la sfar?itul prestarii (sfar?itul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garan?ie). (2) In condi?iile in care autoritatea contractanta utilizeaza in mod exclusiv formula ?servicii duse la bun sfar?it?, aceasta are obliga?ia de a accepta ?i de a considera cerin?a indeplinita daca operatorul economic prezinta ca experien?a similara oricare varianta din cele de la alin. (1)..?NOTA: Se vor lua in considerare contractele semnate in ultimii 3 ani calculati pana la data stabilita ca termen limita de depunere a ofertelor.In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare serviciile prestate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar serviciile prestate in aceasta perioada.Documentele reprezentand certificari de buna executie se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal.Modalitatea de indeplinireformular nr 10Formularul nr. 12Documente reprezentand certificari de buna executieExperienta profesionala -continuareModalitatea de indeplinirePersoanele juridice straine: Persoanele juridice/fizice straine vor atasa toate documentele mentionate mai sus sau echivalente. Limba de redactare a ofertei va fi - limba romana. Orice document intr-o limba straina va fi tradus siva fi prezentat tradus iar traducerea va fi efectuata de un traducator autorizat. Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti vor fi prezentate si in limba in care au fost emise, dar, insotite de o traducere autorizata in limba romana in conditiile mentionate mai sus. In cazul in care documentele prezentate in alta limba nu sunt insotite de traducerea autorizata in limba romana, oferta in cauza va fi respinsa ca inacceptabila.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica ?i/sauprofesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei de servicii prestate in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare seobliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1Personalul responsabil pentru executia contractuluiun sef punct de lucru care sa coordoneze activitatea pentru lotul pentru care s-a depus oferta, licentiat in Horticultura, specializarea peisagistica; inginer horticolDeclaratia de disponibilitate semnata in original de persoana in cauza si contrasemnata de reprezentantul ofertantului? Diploma de licentaIn cazul in care un ofertant depune oferta pe mai multe loturi, functia de sef punct de lucru pentru fiecare din loturile pentru care a depus oferta, va fi putea indeplinita de aceeasi persoana, cu conditia sa se mentioneze orele la care va fi prezenta in fiecare parc din cele 9, pe parcursul uneizile.Modalitatea de indeplinire? Formular 15 , 13? personal muncitor pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul concesiunii. Se va specifica numele fiecarei persoane precum si activitatea specifica obiectului contractului pe care o va executa. Din declaratie trebuie sa reiasa ca au fost prevazute persoane pentru executareafiecarei activitati mentionata in anexa la caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte. Se va completa ?formularul cuprinzand personalul alocat pentru fiecare tip de activitate? din documentatia de atribuire.Declaratia de disponibilitate semnata in original de persoana in cauza si contrasemnata de reprezentantul ofertantuluipersonalul alocat pentru fiecare tip de activitateIn cazul in care un ofertant depune oferta pentru mai multe loturi, personalul muncitor utilizat la prestarea activitatilor specifice fiecarui lot in parte, va puteafi format din aceleasi persoane, cu conditia sa se mentioneze modul de repartizare a acestora in fiecare parc/zi astfel incat sa se asigure continuitatea serviciului in fiecare zi in fiecare parc.Modalitatea de indeplinireFormular 15 , 14resurse umane- continuareModalitatea de indeplinirePentru persoanele juridice straine: Persoanele juridice/fizice straine vor atasa toate documentele mentionate mai sus sau echivalente. Limba de redactare a ofertei va fi - limba romana. Orice document intr-o limba straina va fi tradus iar traducerea va fi efectuata de un traducator autorizat. Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti vor fi prezentate si in limba in care au fost emise, dar, insotite de o traducere autorizata in limba romana in conditiile mentionate mai sus. In cazul in care documentele prezentate in alta limba nu sunt insotite de traducerea autorizata in limba romana, oferta in cauza va fi respinsa ca inacceptabila.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica ?i/sauprofesionala referitoare lapersonal si utilaje invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate sau prin cumul (ofertant +tert sustinator). Documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor referitoare la personal si utilaje vor insoti angajamentul ferm incheiat in forma autentica al persoanei tert sustinator, care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare seobliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Resursele prezentate de subcontractanti se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1Se va ata?a o copie a certificatului emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, care trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Certificareatrebuie sa fie data pentru serviciile ce fac obiectul achizitiei. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. Se accepta raportul final de audit care atesta ca, conditiile de certificare sunt indeplinite, urmand sa fie emis certificatul.Modalitatea de indeplinirecopie a certificatului emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, care trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat. Nu este posibila demonstrarea cerintei prin sustinerea unui tert, subcontractare.Se va ata?a o copie a certificatului emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardelre de protectie a mediului (ISO 14001 sau echivalent), bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Certificareatrebuie sa fie data pentru lucrarile ce fac obiectul achizitiei. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. Se accepta raportul final de audit care atesta ca, conditiile de certificare sunt indeplinite, urmand sa fie emis certificatul.Modalitatea de indeplinirecopie a certificatului emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardelre de protectie a mediului (ISO 14001 sau echivalent), bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificareaNOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat. Nu este posibila demonstrarea cerintei prin sustinerea unui tert, subcontractare
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 96.00Nivelul tehnic al modului de prestare a serviciului 4.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 13.12.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat castigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut. In cazul in care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor in cauza reofertarea propunerii financiare in plicuri inchise si sigilate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: art 256^2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Municipiului Oradea
Adresa postala: str Piata Unirii nr 1, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2013 09:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer