Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN ORASUL BUCECEA, JUDETUL BOTOSANI


Concesionare numarul 2415/06.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORAS BUCECEA BOTOSANI
Adresa postala: Oras Bucecea, strada Calea Nationala, nr.70, COD POSTAL 717045, JUDETUL BOTOSANI., Localitatea: Bucecea, Cod postal: 717045, Romania, Punct(e) de contact: tIMPAU ANDRON- PRIMAR, Tel. +40 231550112, In atentia: FEDOR CARMEN-ELENA, INSP.PRINC.ACHIZITII PUBLICE, Email: [email protected], Fax: +40 231550123, Adresa internet (URL): ORAS BUCECEA, JUDETUL BOTOSANI, STRADA CALEA NATIONALA NR.70, COD POSTAL 717045, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN ORASUL BUCECEA, JUDETUL BOTOSANI
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A ORASULUI BUCECEA, JUDETUL BOTOSANI
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
CONTRACT DE SERVICII DE SALUBRIZARE: serviciul de salubrizare va cuprinde : colectarea, transportul, intretinerea si igienizarea punctelor de colectare.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
CANTITATEA ESTIMATA DE DESEURI MENAJERE DE LA UTILIZATORII CASNICI ESTE DE APROXIMATIV 3597, 08 METRI CUBI/AN.DOMENIUL CONTRACTULUI: SERVICII DE SALUBRIZARE.
Valoarea estimata fara TVA: 143, 883.2 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea ? Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica(FORMULAR NR.1);2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica(FORMULAR NR.2).3. Certificat de participare cu oferta independenta, potrivit Ordinului 314/20.10.2010- (FORMULAR CERTIFICAT DE PARTICIPARE CU OFERTA INDEPENDENTA.4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (FORMULAR DECLARATIE DE PARTICIPANT LA PROCEDURA)? 5. Declaratie privind evitarea conflictului de interese ? conform art.69.1. din OUG 34/2006(FORMULAR PRIVIND NEINCADRAREA IN SIT.PREVAZUTE LA ART.69 CU 1)Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: 1.TIMPAU ANDRON-PRIMAR, 2.GHEORGHIU ANGEL-VICEPRIMAR, 3.CIOBANURADU-SECRETAR, 4.ANTON ELENA-SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL SI R.U., 5.FEDOR CARMEN -ELENA-INSPECTOR PRINC., COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE., 6.ALEXANDRESCU RADU-SORIN-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 7.APETREI ANDREI-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 8.AVATAMANITEI LUCIAN- DANIEL-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 9.BUTA AGII-VIOLETA-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 10.FETCU MIRCEA-FLORIN-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 11.ILAS STEFAN-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 12.PANAITE AUREL-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 13.PASCARIUC DUMITRU-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 14.POROH IOAN-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 15.SPOSIB IOAN-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 16.SURUCIUC BOGDAN-GHEORGHE- CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 17.TUCA MARIAN-LAURENTIU-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 18.VISAN FLORIN-CONSTANTIN-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 19.ZAHARIA DUMITRU-CONSILIER, CONSILIUL LOCAL BUCECEA, 20.CIOMPELA STANISLAV, 21.SAUCIUC FLOREA-SERV.SVSU, 22.VARASCIUC IOAN-COMP. CADASTRU SI AGRICULTURA, REG.AGRICOL. 1.Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei-Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunal.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/valabile la termenul limita de depunere al ofertelor.2.Autorizatie de functionare, eliberata Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, copie simpla, conform art.1, pct.4 din OUG 75/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.3. Documente care atesta statutul de IMM (in cazul in care ofertantul doreste sa beneficieze de prevederile art.16 din Legea nr.346/2004).Persoane juridice/fizice straine: Cerinta obigatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, traduse in limba romana de traducator autorizat si legalizate, dupa caz.Licenta ANRSC minim clasa III, conform art.39, alin 1), alin 2) si alin 3) din Legea 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin prezentarea urmatoarelor documente relevante: a) bilanturi contabile anuale vizate si inregistrate de organele financiare competente, (DGFP), in copie, stampilate conform cu originalul, conform art.art.185, alin (1), lit b), care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus.b) Fisa de informatii generale ale ofertantului, conform Formularului B1, original.Cerinta minima obligatorie: cifra medie de afaceri aferenta bilanturilor prezentate sa fie, cf.art.9, pct.(b) din HG.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare., in lei sau echivalent in alta valuta, curs BNR la sfarsitul fiecarui an.In ceea ce priveste bilantul contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri, cf. art.185, alin (1), pct.c) si art.185, alin (2).Modalitatea de indeplinirePREZENTARE DOCUMENTE SOLICITATEPENTRU OFERTELE IN ALTA VALUTA, ECHIVALAREA SE VA FACE LA CURSUL BNR, LA SFARSITUL FIECARUI AN.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privatia) 2 autocompactoareb ) incarcator frontal.c) serviciul de salubrizare va cuprinde : colectarea, transportul, intretinerea si igienizarea punctelor de colectare.Ofertantii vot face dovada ca dispun de utilaje a caror capacitate(cumulata)este de circa 40 mc, astfel incat sa poata asigura colectarea de deseuri la fiecare zi stabilita pentru colectareModalitatea de indeplinirePREZENTARE DOCUMENTE SOLICITATEInformatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le va aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii.- Prezentarea certificatului ISO 14000 sau echivalent.Modalitatea de indeplinirePREZENTARE DOCUMENTE SOLICITATE
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 03.03.2014 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
CRITERIUL DE ATRIBUIRE ESTE PRETUL CEL MAI SCAZUT.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, atunci in vederea tribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut cu conditia incadrarii pretului ofertat in valoarea fondurilor alocate pentru aceasta achizitie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: conform. art.256.2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
TRIBUNALUL BOTOSANI
Adresa postala: Str. Maxim Gorki, Nr.8, ,Localitatea: Boto?ani, Cod postal: 710171, Romania, Tel. +40 231511739, Email: [email protected], Fax: +40 231531832
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 13:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer